Ellenőrző Bizottság

Az Ellenőrző Bizottság vizsgálja, hogy a Kamara tevékenysége, gazdálkodása megfelel-e a jogszabályoknak, az Alapszabálynak és más önkormányzati szabályzatoknak. Az Ellenőrző Bizottság vizsgálja a gazdálkodás célszerűségét is.

A BKIK Ellenőrző Bizottságának tagjai

Az Ellenőrző Bizottság testületi szerv, tagjainak száma 7 fő. A tagozatok által ellenőrző bizottsági tagságra jelölt személyek közül a Küldöttgyűlés a tagozatok gazdasági súlyának megfelelő számban, tagozatonként, zárt listáról választ tagokat. Amennyiben az Ellenőrző Bizottság tagjainak a száma az előzőekben meghatározottnak a 2/3-a alá csökken, továbbá ha valamely tagozat képviseleti aránya jelentősen csökken, és nincs a megüresedett helyek betöltésére megválasztott póttag, a Küldöttgyűlést három hónapon belül össze kell hívni újabb ellenőrző bizottsági tagok megválasztása céljából. Új tag időközi megválasztásakor is alkalmazni kell a gazdasági súlyra vonatkozó szabályokat. A testület létszámát választási ciklusonként az Alapszabályban kell meghatározni.

Az Ellenőrző Bizottság a Kamara tevékenységével, gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálhat, a Kamara tisztségviselőitől és ügyintéző szervezetétől minden olyan adatot, tájékoztatást megkérhet, illetve minden olyan iratot megtekinthet, amely feladatainak ellátásához szükséges. Munkája elvégzése során külső szakértőt vonhat be. A Küldöttgyűlés az Ellenőrző Bizottság részére e célra az éves költségvetésben meghatározott keretösszeget állapít meg, amelynek felhasználásáról az Ellenőrző Bizottság dönt.

Az Ellenőrző Bizottság köteles a Kamara gazdálkodását legalább évenként független könyvvizsgálóval megvizsgáltatni. A Küldöttgyűlés a Kamara éves költségvetéséről és az éves beszámolóról (mérlegről) csak az Ellenőrző Bizottság és a független könyvvizsgáló véleményének ismeretében dönthet.

Az Ellenőrző Bizottság a tevékenységéről a Küldöttgyűlésnek számol be, tagjai részére feladataik ellátása körében utasítás nem adható.

Az Ellenőrző Bizottság a működésére vonatkozó további szabályokat ügyrendjében maga állapítja meg. Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjébe a kamarai tag a Kamara hivatalos helyiségében, hivatali időben bármikor betekinthet, arról másolat kiadását kérheti.

Az Ellenőrző Bizottság tagja a kamara vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

Az Ellenőrző Bizottság felhívja az Elnökséget a szükséges intézkedések megtételére annak érdekében, hogy a Kamara tevékenysége, gazdálkodása megfeleljen a jogszabályoknak, a Kamara Alapszabályának és más önkormányzati szabályzatainak, továbbá a gazdálkodás célszerűségének.

Az Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Elnökséget, illetve a Küldöttgyűlést tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Az intézkedésre jogosult Elnökséget, vagy Küldöttgyűlést az Ellenőrző Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az Elnökség, illetve a Küldöttgyűlés összehívására az Ellenőrző Bizottság is jogosult.

Eseménynaptár
h k s c p s v
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Kiemelt videó
A Fiatal Vállalkozók Hete a BKIK társszervezésében - 2017
Cég és szolgáltatás kereső
Pályázati projektek
Partnereink