Az Etikai Bizottság 2006. évi beszámolója

Az Etikai Bizottság 2006.  évi beszámolója

(Elfogadta 2007. május 14-én a BKIK XXXV. Küldöttgyűlése)

 

A BKIK Etikai Bizottsága a Gktv., az MKIK és a területi kereskedelmi és iparkamarák Etikai Kódexe és Eljárási Szabályzata, saját Ügyrendje, valamint  a BKIK  egyéb belső szabályzatai alapján látja el a Gktv.-ben foglalt feladatait.

A 2006 évre nézve általánosságban elmondható, az ügyek száma csökkenő tendenciát mutat, összesen 31 ügy érkezett be, melyet a bizottság a beszámoló készítéskor már lezárt.

A nemzetgazdaság területei szerint az alábbi megoszlás a jellemző:

 

lezárás darabszám
panaszosi hiánypótlás elmaradása miatt 10
hatáskör, illetékesség hiányában  10
panaszos nem kéri az eljárást 1
A panaszos a cselekménytől számított egy éven túl nyújtotta be a panaszát 1
Etikai vétség hiányának megállapítása  2
határozatban kamarai taggal szemben etikai vétség megállapítása és nyilvánosságra hozatal (ESZ. 41.§ b) pont második fordulat) 1
ESZ. 1.§ (1) bek. b) illetve c) pontja szerinti állásfoglalás meghozatalával 2
eljárást megszüntetése az Esz. 17. § c) pontja második fordulatában foglalt okból (eljárást megszüntetése, ha annak lefolytatása ,- a tényállás megállapítása – lehetetlen, illetve az eljárás folytatására bármely okból nincsen szükség) 2
Folyamatban levő ügy 2

 

Az ügyek lezárása szerinti alábbi megoszlás a jellemző:

nemzetgazdasági terület darabszám
vegyes kiskereskedelem 5
vegyes szakipar 4
taxis szolgáltatás 2
Postai, futárpostai szolgáltatás 2
követeléskezelés 1
Társasházi közös képviselet 2
nagykereskedelem 2
Pénzügyi szolgáltatás, biztosítás 2
Vendéglátás 2
ESZ. 1.§ (1) bek. b) illetve c) pontja szerinti állásfoglalás

b) állásfoglalás kialakítása a Kódex rendelkezései értelmezésével, alkalmazásával illetve valamely magatartás, tevékenység Kódexszel, való összhangjával kapcsolatos kérdésben,

c) állásfoglalás kialakítása kamara belső önkormányzati működésével kapcsolatos valamennyi etikai kérdésben(főként tisztségviselő magatartásával kapcsolatos panasz)

2
  Ingatlanközvetítési  1
 gépjárműforgalmazás 1
építőipar ügy 1
vásárszervezés 1
egyéb 3

A bizottság havi rendszerességgel, előre meghatározott időpontban tartja üléseit, minden esetben határozatképesen. Rendkívüli ülés tartására ez évben nem került sor.

A bizottság konkrét ügyben alkalmazott eljárására jellemző, hogy az elnöki, előkészítő szakban az azt igénylő panaszosok részletes – jogi hátteret is adó -, telefonos tájékoztatást kapnak a bizottságtól. A vizsgálóbiztosi szakban általában két vizsgálóbiztos jár el, akik közösen végzik az ESz. szerinti döntés-előkészítési feladatukat és készítenek állásfoglalás tervezetet, illetve határozati javaslatot. Elmondható, hogy több, mint 300 azoknak a telefonos, e-mailos megkereséseknek a száma, melyekből ugyan végül is konkrét etikai ügy nem keletkezik, de a bizottság a legjobb tudása szerint tájékoztatja az érdeklődőket a problémájuk jellege szerint leginkább alkalmas vitarendező, hatósági, bírósági, vagy egyéb fórumról.

A bizottság határozata ellen – tudomásunk szerint – 2006. évben nem fordult kamarai tag a Gktv. 36. §.-a alapján a BKIK Ellenőrző Bizottságához.

A személyi – és tárgyi feltételek a bizottság munkájához mérten elégségesek voltak, egy jogi tanácsadó és egy részmunkaidős titkársági alkalmazott segítette a kamara Krisztina körúti székházában irodával rendelkező testületet. A tikársági alkalmazott munkaviszonyának 2006. novemberében történő megszűnéséig, az etikai bizottsági teendőkön kívül egyéb kamarai feladatokat is ellátott. Bár nem a 2006. évi beszámoló anyaga, de fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy 2006. november vége és 2007. április közepe közötti időszakban titkársági teendők ellátására munkatárs – a bizottság elnökének többszöri írásbeli és szóbeli jelzése ellenére – nem került kijelölésre. Jelenleg a szűken vett adminisztrációs feladatokat (postázás, fénymásolás, iktatás) ellátja a Központi Titkárság kijelölt munkatársa besegítésként, azonban ez nem oldja meg a felekkel, tagokkal kapcsolatos tájékoztatási, kapcsolattartási, illetve az ülés- és programszervezési feladatokat.

A bizottság mellett működő jogi szakértő szerződését 2007 január 2-i keltezéssel a kamara felmondta, ez a feladatkör azóta sincs betöltve.

A bizottság kéri a Küldöttgyűléstől a beszámoló elfogadását.

Budapest, 2007. április 24.

 

Németh Péter sk.
elnök

 

Eseménynaptár
h k s c p s v
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kiemelt videó
A Fiatal Vállalkozók Hete a BKIK társszervezésében - 2017
Cég és szolgáltatás kereső
Pályázati projektek
Partnereink