Az Etikai Bizottság 2007. évi beszámolója

Az Etikai Bizottság 2007. évi beszámolója

(Elfogadta 2008. április 22-én a BKIK XXXVIII. Küldöttgyűlése)

A BKIK Etikai Bizottsága a Gktv., az MKIK és a területi kereskedelmi és iparkamarák Etikai Kódexe és Eljárási Szabályzata, saját Ügyrendje, valamint  a BKIK  egyéb belső szabályzatai alapján látja el a Gktv.-ben foglalt feladatait.

A 2007 évre nézve általánosságban elmondható, az ügyek száma csökkenő tendenciát mutat, összesen 26 ügy érkezett be, melyet a bizottság a beszámoló készítéskor két ügy kivételével már lezárt.

Rendszeres a kapcsolatunk a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülettel, amelyhez a fogyasztói panasz típusú ügyeket gyakran „átirányítjuk”.

Az ügyek csoportosítása típusuk (érintett nemzetgazdasági terület) szerint:

nemzetgazdasági terület darabszám
vegyes kiskereskedelem  4
vegyes szakipar  2
taxis szolgáltatás 1
postai, futárpostai szolgáltatás  1
nagykereskedelem  1
pénzügyi szolgáltatás, biztosítás  4
vendéglátás  1
ESZ. 1.§ (1) bek. b) illetve c) pontja szerinti állásfoglalás

b) állásfoglalás kialakítása a Kódex rendelkezései értelmezésével, alkalmazásával illetve valamely magatartás, tevékenység Kódexszel, való összhangjával kapcsolatos kérdésben,

c) állásfoglalás kialakítása kamara belső önkormányzati működésével kapcsolatos valamennyi etikai kérdésben (főként tisztségviselő magatartásával kapcsolatos panasz)

3
oktatás  1
építőipar  5
egyéb 3

Az ügyek csoportosítása lezárásuk szerint:

lezárás darabszám
panaszosi hiánypótlás elmaradása miatt 9
hatáskör, illetékesség hiányában 6
állásfoglalással lezárt 2
panaszos nem kéri az eljárást 2
egyéb 1
más hatóság előtt folyamatban levő ügy  2
áttétel a békéltető testülethez  2
folyamatban levő ügy  2

A bizottság havi rendszerességgel, előre meghatározott időpontban tartja üléseit, 2007 évben minden esetben határozatképes volt. Rendkívüli ülés tartására ez évben nem került sor.

A tagok részvételéről készült kimutatás jelen beszámoló melléklete.

Mint a részvételi táblázatból kiderül, szinte minden tag jelentős mértékben részt vesz a Bizottság ülésein és annak munkájában. Kivéve egy tagot, akinek az alacsony (2007-ben egy alkalom) részvételi aránya a Bizottság számára értelmezhetetlen.

A bizottság létszámáról:

Mint a táblázatból látszik, a Bizottság 2007. évi létszáma 13 fő, amely még elegendő a működőképességhez. Megjegyzendő azonban, hogy a létszám az előző, 2004-es választások óta, folyamatosan csökken. A tavalyi kétfős lemondás után megpróbáltuk a taglétszámot feltölteni a 3 éve megválasztott póttagok soraiból. Ez azonban nem járt eredménnyel, egyes póttagoknak ugyanis megváltozott a státuszuk és már nem kamarai tagok, míg mások egyéb elfoglaltságukra hivatkozva most már nem kívántak a Bizottság munkájában részt venni. Jövőben meggondolandó a létszám körültekintőbb meghatározása.

2007.év folyamán, a bizottság élén, az elnök személyben is változás következett be. Németh Péter lemondása után a Bizottság saját tagjai soraiból, 2007. szeptember 12-től új elnököt választott, Hargitai Zoltán személyében.

A bizottság konkrét ügyben alkalmazott eljárására jellemző, hogy az elnöki, előkészítő szakban az azt igénylő panaszosok telefonos tájékoztatást kapnak a bizottságtól. A vizsgálóbiztosi szakban általában két vizsgálóbiztos jár el, akik közösen végzik az ESz. szerinti döntés-előkészítési feladatukat és készítenek állásfoglalás tervezetet, illetve határozati javaslatot.

A panaszosokat sok alkalommal visszatartja az eljárási díj az eljárástól, bár indokolt kérésre a bizottság elnöke él azzal a lehetőséggel, hogy a panaszost mentesítse az eljárási díj megfizetése alól.

Ezzel kapcsolatban megfontolandónak tartjuk az eljárási szabályzat – amely MKIK kompetencia – megváltoztatásának felvetését olyan módon, hogy semmilyen esetben ne kelljen eljárási díjat fizetni. Ez a változás várhatóan bővítené a megkeresések körét, egyben egyszerűsítené is a Bizottság munkáját.

A bizottság határozata ellen – tudomásunk szerint – 2007. évben nem fordult kamarai tag a Gktv. 36. §.-a alapján a BKIK Ellenőrző Bizottságához.

A bizottság finanszírozási kérdései:

A múlt év során különösen a II. félévben, a Kamara szigorított költséggazdálkodásából adódóan rendszeres problémáink voltak a Bizottság költségvetési keretében. Ez az év végére megoldódni látszott. Ennek tanulságaként 2008. évre egy konszolidáltabb, 5.000eFt-os  költségvetést terjesztettünk 2007. év végi küldöttgyűlés elé. A Bizottság ezirányú törekvését azonban nem koronázta siker, így erre az évre csökkentett 3.600eFt-os  keretből tudunk gazdálkodni.

Mindezek mellett a személyi – és tárgyi feltételek a bizottság munkájához mérten elégségesek voltak, egy jogi tanácsadó és egy, más munkakört is ellátó titkársági alkalmazott segítette a kamara Krisztina körúti székházában irodával rendelkező testületet.

A bizottság kéri a Küldöttgyűléstől a beszámoló elfogadását.

 

Eseménynaptár
h k s c p s v
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Kiemelt videó
A Fiatal Vállalkozók Hete a BKIK társszervezésében - 2017
Cég és szolgáltatás kereső
Pályázati projektek
Partnereink