Az Etikai Bizottság 2008. évi beszámolója

Az Etikai Bizottság 2008. évi beszámolója

(Elfogadta 2009. május 12-én a BKIK XLI. Küldöttgyűlése)

A 2008-as év a BKIK és az Etikai Bizottság vonatkozásában is speciális volt abban a tekintetben, hogy kamarai választási év volt, amely tény a kamarai folyamatokban is visszatükröződött. Mindemellett az Etikai Bizottság igyekezett tevékenységét a választásoktól és a Bizottság összetételének várható változásától függetlenítve, folyamatosan végezni.

A BKIK Etikai Bizottsága a Gktv., az MKIK és a területi Kereskedelmi és Iparkamarák Etikai Kódexe és Eljárási Szabályzata, saját Ügyrendje, valamint  a BKIK  egyéb belső szabályzatai alapján látja el a Gktv.-ben foglalt feladatait.

A 2008 évre nézve általánosságban elmondható, hogy az ügyek száma az előző évhez képest növekedett, összesen 34 ügy érkezett be, amelyet a bizottság a beszámoló készítéskor már minden ügy tekintetében lezárt.

Rendszeres a kapcsolatunk a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülettel is, amelyhez a fogyasztói panasz típusú ügyeket rendszeresen „átirányítjuk”.

Az ügyek csoportosítása típusuk (érintett nemzetgazdasági terület) szerint:

2008 évi ügyek száma: 34 db

 

nemzetgazdasági terület darabszám
építőipar 3
vegyes szakipar (beleértve a javító-szerelő szolgáltatási területet) 5
taxis szolgáltatás 3
társasházi közös képviselettel kapcsolatos ügy 2
távközlési szolgáltatás 3
pénzügyi szolgáltatás, biztosítás 1
vendéglátás, szállodai szolgáltatás 3
légiszolgáltatás 1
vegyes kiskereskedelem 8
gépjármű-kereskedelem 1
fodrász tanuló oktatásával kapcsolatos panasz 1
egyéb 3

Az ügyek csoportosítása lezárásuk szerint:

lezárás darabszám
etikai vétség megállapításáról szóló határozat (kamarai tag ellen)  1
jelzés és figyelemfelhívás határozat (kamarai tagsággal nem rendelkező vállalkozás ellen)  1
a tényállás megállapíthatatlansága miatt lezárt etikai ügy (ESZ. 17 § c) pont)  1
áttétel a békéltető testülethez  2
hatáskör, illetékesség hiányában  3
panaszosi hiánypótlás elmaradása miatt  6
tájékoztatással lezárt ügy (kifejezetten jogi, illetve hatóságok, egyéb szervezetek előtti igényérvényesítésről szóló tájékoztatást igénylő bejelentések) 15
egyéb (pld: adatnélküli, illetve okafogyottá vált panaszok)  4
panaszos nem kérte az eljárást  1

A bizottság havi rendszerességgel, előre meghatározott időpontban tartja üléseit, 2008 évben – egy kivételével – minden esetben határozatképes volt. A határozatképtelen bizottsági ülésre a választások előtt már jelentősen megfogyatkozott létszámú bizottság összetétele miatt került sor.  Rendkívüli ülés tartására ez évben nem került sor. (A tagok részvételéről készült kimutatás jelen beszámoló melléklete.)

Mint a részvételi táblázatból kiderül, szinte minden tag jelentős mértékben részt vesz a Bizottság ülésein és annak munkájában. Amennyiben valamely tag, vagy tagok a bizottság által elvárt intenzitással nem vesznek részt a bizottság ülésein, akkor az elnök egy udvarias levélben kérdőre vonja az illetőt, hogy akadályoztatása miatt vajon tudja-e a továbbiakban vállalni a bizottsági munkát.

A bizottság létszámáról:

A Bizottság 2008. évi induló létszáma 13 fő volt, amely még éppen elegendő volt a működőképesség fenntartásához. Ezért a bizottság és a választásokat előkészítő különböző testületek együttes javaslatai alapján a választások során az új bizottság létszáma 17 főben lett meghatározva, amelyet a 2008. november 10-ei választások során teljes mértékben sikerült feltölteni. (Egy későbbi küldöttgyűlési határozat alapján további 1 fővel nőtt a bizottság létszáma, amely így a beszámoló készítés időpontjában 18 fő.)

A BKIK választások során kialakult új összetételű Etikai Bizottság saját tagjai közül, első ülésén választotta meg az elnökét, Hargitai Zoltán személyében, valamint két alelnökét, dr. Cseresnyés Gábort és Lednyiczky Zsigmond személyében.

A bizottság konkrét ügyekben alkalmazott eljárására jellemző, hogy az elnöki, előkészítő szakban az azt igénylő panaszosok telefonos tájékoztatást kapnak a bizottságtól. A vizsgálóbiztosi szakban általában két vizsgálóbiztos jár el, akik közösen végzik az Eljárási Szabályzat szerinti döntés-előkészítési feladatukat és készítenek állásfoglalás tervezetet, illetve határozati javaslatot.  A panaszosokat sok alkalommal visszatartja az eljárási díj az eljárástól, bár indokolt kérésre a bizottság elnöke él azzal a lehetőséggel, hogy a panaszost mentesítse az eljárási díj megfizetése alól.

Ezzel kapcsolatban megfontolandónak tartjuk – mint már többször indítványoztuk – az eljárási szabályzat  megváltoztatásának felvetését olyan módon, hogy semmilyen esetben ne kelljen eljárási díjat fizetni. Ez a változás várhatóan bővítené a megkeresések körét, egyben egyszerűsítené is a Bizottság munkáját.

A bizottság határozata ellen – tudomásunk szerint – 2008. évben senki nem fordult panasszal,

a Gktv. 36. §.-a alapján a BKIK Ellenőrző Bizottságához.

A bizottság finanszírozási kérdései:

Hasonlóan a 2007-es évhez, 3.600.000 Ft keretből tudott a bizottság gazdálkodni, ez elégséges volt a működéshez. 2009. évre a Kamara Küldöttgyűlése ugyanilyen mértékű pénzügyi lehetőséget biztosított az Etikai Bizottság működéséhez. A bizottság tudomásul veszi, hogy a Kamara szigorított költséggazdálkodása korlátozásokkal jár, azonban megjegyzi, hogy a következő évek során a működés biztosításához a nominálértéken tartott költségvetési összeg minden bizonnyal nem lesz elegendő.

Mindezek mellett a személyi és tárgyi feltételek a bizottság munkájához mérten elégségesek voltak, egy jogi tanácsadó és egy, a titkárságvezetői munkakört is ellátó központi ügyintéző alkalmazott segítette a kamara Krisztina körúti székházában irodával rendelkező testületet. A bizottság – a Békéltető Testület megnövekedett helyigényére való tekintettel – néhány hónapja ugyanazon az emeleten új irodahelyiségbe költözött, ahol munkáját továbbra is zavartalanul tudja végezni.

A BKIK Etikai Bizottságának elnöke tagja az MKIK Etikai Bizottságának is, rendszeresen részt vesz azok ülésein, ahol is épp a napokban volt a 2008-as évet lezáró értekezlet. Ennek anyagát , írásos elkészülte után a BKIK illetékes testületeinek rendelkezésére fogjuk bocsátani.

A Bizottság kéri a Küldöttgyűléstől a beszámoló elfogadását.

 

Eseménynaptár
h k s c p s v
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Kiemelt videó
A Fiatal Vállalkozók Hete a BKIK társszervezésében - 2017
Cég és szolgáltatás kereső
Pályázati projektek
Partnereink