Az Etikai Bizottság 2010. évi beszámolója

Az Etikai Bizottság 2010. évi beszámolója

(Elfogadta 2010. május 17-én a BKIK XLV. Küldöttgyűlése)

 

A BKIK Etikai Bizottsága a Gktv., az MKIK és a területi Kereskedelmi és Iparkamarák Etikai Kódexe és Eljárási Szabályzata, saját Ügyrendje, valamint  a BKIK  egyéb belső szabályzatai alapján látja el a Gktv.-ben foglalt feladatait.

A 2010 évre nézve általánosságban elmondható, hogy az ügyek száma az előző évhez képest csökkent, összesen 17 ügy érkezett be, amelyet a bizottság a beszámoló készítéskor már minden ügy tekintetében lezárt.

A bizottság titkárságára befutó telefonos segítségkéréseket és a valójában „hatóság” és „illetékes” kereső panaszosokat, érdeklőket rövid úton e-mail üzenetben vagy telefonon szóban tájékoztatja a jogi tanácsadó.

Rendszeres a kapcsolatunk a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülettel is, amelyhez a fogyasztói panasz típusú ügyeket rendszeresen „átirányítjuk”.

A bizottság havi rendszerességgel, előre meghatározott időpontban tartja üléseit, 2010 évben minden esetben határozatképes volt. Rendkívüli ülés tartására ez évben nem került sor. (A tagok részvételéről készült kimutatás jelen beszámoló melléklete.)

Mint a részvételi táblázatból kiderül, a tagok nagy része jelentős mértékben részt vesz a Bizottság ülésein és annak munkájában. Amennyiben valamely tag, vagy tagok a bizottság által elvárt intenzitással nem vesznek részt a bizottság ülésein, akkor az elnök egy udvarias levélben kérdőre vonja az illetőt, hogy akadályoztatása miatt vajon tudja-e a továbbiakban vállalni a bizottsági munkát

 

Az ügyek csoportosítása lezárásuk szerint:

Etikátlan-figyelmeztetés határozatban 1 db
Etikátlan/Jelzés és figyelemfelhívás (nem BKIK tag az elmarasztalt vállalkozás) 2 db
Megszüntetés határozatban a tényállás felderíthetetlensége miatt 1 db
Panaszosi hiánypótlás elmaradása miatt megszűnt az eljárás 6 db
Hatáskörhiány 1 db
Illetékesség hiánya 2 db
Bírósági eljárás van folyamatban 1 db
Nem kéri a panaszos a tájékoztatás után az eljárást 3 db

 

Az ügyek csoportosítása típusuk (érintett nemzetgazdasági terület) szerint:

Pénzügyi szolgáltatás, beleértve ezek közvetítését is  3 db
Építőipari szolgáltatás  3 db
Árubemutatón kötött szerződés  1 db
Egészségügyi szolgáltatás (fogtechnikai)  1 db
Javító-karbantartó szolgáltatás  1 db
Közszolgáltatás (kéményseprés, gázszolgáltatás)  2 db
Infokommunikációs szolgáltatás és kereskedelem  2 db
Taxiszolgáltatás 1 db
Megbízási díj és polg. jogvita 2 db
Illatszer-kereskedelem 1 db

A bizottság létszámáról:

A bizottság létszáma 17 fő, mely elég a jogszabályi és a kamarai önkormányzati szabályzatban foglalt feladatok ellátásához.

A bizottság konkrét ügyekben alkalmazott eljárására jellemző, hogy az elnöki, előkészítő szakban az azt igénylő panaszosok telefonos tájékoztatást kapnak a bizottságtól. A vizsgálóbiztosi szakban általában két vizsgálóbiztos jár el, akik közösen végzik az Eljárási Szabályzat szerinti döntés-előkészítési feladatukat és készítenek állásfoglalás tervezetet, illetve határozati javaslatot.  A panaszosokat sok alkalommal visszatartja az eljárási díj az eljárástól, bár indokolt kérésre a bizottság elnöke él azzal a lehetőséggel, hogy a panaszost mentesítse az eljárási díj megfizetése alól.

Ezzel kapcsolatban megfontolandónak tartjuk – mint már többször indítványoztuk – az eljárási szabályzat megváltoztatásának felvetését olyan módon, hogy semmilyen esetben ne kelljen eljárási díjat fizetni. Ez a változás várhatóan bővítené a megkeresések körét, egyben egyszerűsítené is a Bizottság munkáját.

A bizottság határozata ellen – tudomásunk szerint – 2010. évben senki nem fordult panasszal, a Gktv. 36. §.-a alapján a BKIK Ellenőrző Bizottságához.

2.

A bizottság finanszírozási kérdései:

A bizottság 2010. évben 3000eFt keretből tudott gazdálkodni, ez elégséges volt a költségtakarékos működéshez. 2011. évre az Elnökség javaslata 3000eFt mértékű pénzügyi lehetőséget biztosít az Etikai Bizottság működéséhez. A bizottság ezt az összeget kevesli, de – mivel költségvetése emelésére irányuló eddigi törekvései rendre kudarcot vallottak – a 2011 évi keretet tudomásul veszi.

Mindezek mellett a személyi és tárgyi feltételek a bizottság munkájához mérten elégségesek voltak; egy jogi tanácsadó és egy, a titkárságvezetői munkakört is ellátó központi ügyintéző alkalmazott segítette a kamara Krisztina körúti székházában irodával rendelkező testületet.

A BKIK Etikai Bizottságának elnöke tagja az MKIK Etikai Bizottságának is, rendszeresen részt vesz azok ülésein. Az MKIK Etikai Bizottság szokásos feladatain kívül jelenleg napirenden van – az ÉVOSZ-szal karöltve – egy új szakmai-etikai szabályzat kidolgozása, amely az MKIK által regisztrált építőipari vállalkozások részére lesz iránymutató.

A Bizottság kéri a Küldöttgyűléstől a beszámoló elfogadását.

Eseménynaptár
h k s c p s v
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kiemelt videó
A Fiatal Vállalkozók Hete a BKIK társszervezésében - 2017
Cég és szolgáltatás kereső
Pályázati projektek
Partnereink