Az Etikai Bizottság 2011. évi beszámolója

ELŐTERJESZTÉS

a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XLIX. Küldöttgyűlése részére 

Tárgy: Beszámoló a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Etikai Bizottságának 2011. évi tevékenységéről; 

Budapest, 2012. május 31.

Hargitai Zoltán sk.
az Etikai Bizottság elnöke

Határozati javaslat:

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XLIX. Küldöttgyűlése megtárgyalta és elfogadja a BKIK Etikai Bizottságának 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

A BKIK Etikai Bizottsága a Gktv., az MKIK és a területi Kereskedelmi és Iparkamarák Etikai Kódexe és Eljárási Szabályzata, saját Ügyrendje, valamint  a BKIK  egyéb belső szabályzatai alapján látja el a Gktv.-ben foglalt feladatait.

A 2011. évre nézve általánosságban elmondható, hogy az ügyek száma az előző évhez képest kissé nőtt, összesen 22 ügy érkezett be, amelyet a bizottság a beszámoló készítéskor már minden ügy tekintetében lezárt.

A bizottság titkárságára befutó telefonos segítségkéréseket és a valójában „hatóság” és „illetékes” kereső panaszosokat, érdeklőket rövid úton e-mail üzenetben vagy telefonon szóban tájékoztatja  a jogi tanácsadó.

Rendszeres a kapcsolatunk a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülettel is, amelyhez a fogyasztói panasz típusú ügyeket általában átküldjük.

A bizottság havonta előre meghatározott időpontban tartja üléseit, 2011 évben minden esetben határozatképes volt.  Rendkívüli ülés tartására ez évben nem került sor. (A tagok részvételéről készült kimutatás jelen beszámoló melléklete.)

Mint a részvételi táblázatból kiderül, a tagok nagy része jelentős mértékben részt vesz a Bizottság ülésein és annak munkájában. Amennyiben valamely tag, vagy tagok a bizottság által elvárt intenzitással nem vesznek részt a bizottság ülésein, akkor az elnök egy udvarias levélben kérdőre vonja az illetőt, hogy akadályoztatása miatt vajon tudja-e a továbbiakban vállalni a bizottsági munkát, de ilyen eset ebben az évben nem történt.

A panaszosok által kezdeményezett ügyek vonatkozásában meg kell említeni, egyre többször előfordul , hogy súlyos, durvuló magatartási esetek miatt kerül sor etikai ügy kezdeményezésére. Ugyancsak előfordult az is, hogy a nemzetgazdaságban szaporodó lánctartozások miatt keresik meg a bizottságot és az ilyen ügyek etikai vonatkozásait kérik számon a panaszosok.

Megjegyezendő ugyanakkor, hogy a kamarai tag vállalkozások nagymértékben együttműködnek a bizottsággal, ezzel segítve az ügyek megnyugtató módon való rendezését.

Az ügyek csoportosítása típusuk (érintett nemzetgazdasági terület) szerint:

2011 évi ügyek száma:  22 db. Megoszlásuk:

nemzetgazdasági terület darabszám
infokommunikációs szolgáltatás 2
taxiszolgáltatás és 3
vegyes szakipari (kézműves) szolgáltatás 4
hirdetési szolgáltatás 2
kiskereskedelem 5
vendéglátás ( 15 vállalkozást érintő) 1
egészségügyi szolgáltatás 1
informatikai (tárhely) szolgáltatás 2
ipar 1
állásfoglalás 1

 

Az ügyek csoportosítása lezárásuk szerint:

lezárás darabszám
etikai vétség megállapításáról szóló határozat (kamarai tag ellen)
jelzés és figyelemfelhívás határozat (kamarai tagsággal nem rendelkező vállalkozás ellen)
etikai vétség hiányának megállapítása 2
a felek egyezsége miatt lezárt etikai ügy (ESZ. 17 § c) pont) 1
hatáskör, illetékesség hiányában 1
panaszosi hiánypótlás elmaradása miatt 11
tájékoztatással lezárt ügy (kifejezetten jogi, illetve hatóságok, egyéb szervezetek előtti igényérvényesítésről szóló tájékoztatást igénylő bejelentések) 1
egyéb (pld: adatnélküli, névtelen, illetve okafogyottá vált panaszok, jogszabályváltozás függvényében )  3
panaszos  az eljárás megindulása után nem kérte az eljárást 2
állásfoglalás 1

 

A bizottság létszámáról és az ügyekről:

A bizottság keretlétszáma 18 fő, de ebből jelenleg csak 17 fő van betöltve, amely azonban elegendő a jogszabályi és a kamarai önkormányzati szabályzatban foglalt feladatok ellátásához.

A bizottság konkrét ügyekben alkalmazott eljárására jellemző, hogy az elnöki, előkészítő szakban az azt igénylő panaszosok telefonos tájékoztatást kapnak a bizottságtól. A vizsgálóbiztosi szakban általában két vizsgálóbiztos jár el, akik közösen végzik az Eljárási Szabályzat szerinti döntés-előkészítési feladatukat és készítenek állásfoglalás tervezetet, illetve határozati javaslatot.  A panaszosokat igen sokszor visszatartja az eljárási díjfizetési díj kötelezettség, bár indokolt kérésre a bizottság elnöke él azzal a lehetőséggel, hogy a panaszost mentesítse az eljárási díj megfizetése alól.

Ezzel kapcsolatban a jövőben megfontolandónak tartjuk az eljárási szabályzat megváltoztatásának felvetését olyan módon, hogy semmilyen esetben ne kelljen eljárási díjat fizetni. Ez a változás várhatóan bővítené a megkeresések körét, egyben egyszerűsítené is a Bizottság munkáját.

Ugyancsak megfontolandó, hogy az eljárási szabályzat lehetőséget adjon bizonyos ügyek egyszerűsítésére, e-mail útján történő panasz előterjesztésre és ugyancsak elektronikus formában történő kapcsolattartásra a bizottság és a panaszos között.

A bizottság határozata ellen – tudomásunk szerint – 2011. évben senki nem fordult panasszal, a Gktv. 36. §.-a alapján a BKIK Ellenőrző Bizottságához.

 

A bizottság finanszírozási kérdései:

A bizottság 2011. évben 3000eFt keretből tudott gazdálkodni, ez elégséges volt a költségtakarékos működéshez. 2012. évre várhatóan hasonló összegű keretből tudunk gazdálkodni .  A bizottság ezt az összeget kevesli , különös tekintettel arra, hogy ez évben bevezetésre került a kötelező kamarai regisztráció , amely újra minden vállalkozást bevon a kamarai rendszerbe . Ebből kifolyólag előfordulhat, – bár ennek jelei még nem mutatkoznak – hogy az etikai ügyek száma megnövekszik. Ebben az esetben a bizottságnak pótlólagos forrásokra lesz szüksége.

Mindezek mellett a személyi és tárgyi feltételek a bizottság munkájához mérten elégségesek voltak; egy jogi tanácsadó és egy, a titkárságvezetői munkakört is ellátó központi ügyintéző alkalmazott segítette a kamara Krisztina körúti székházában irodával rendelkező testületet.

A BKIK Etikai Bizottságának elnöke tagja az MKIK Etikai Bizottságának is, rendszeresen részt vesz azok ülésein.

Jelenleg napirenden van a magyar gazdasági kamarák mindegyikében, így a BKIK-ban és az MKIK-ban is, a négy évenként esedékes teljes körű tisztújítási folyamat, amely azonban már a 2012-es év története .

A Bizottság kéri a Küldöttgyűléstől a beszámoló elfogadását.

Eseménynaptár
h k s c p s v
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kiemelt videó
A Fiatal Vállalkozók Hete a BKIK társszervezésében - 2017
Cég és szolgáltatás kereső
Pályázati projektek
Partnereink