Az Etikai Bizottság 2014. évi beszámolója

ELŐTERJESZTÉS
a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara LVIII. Küldöttgyűlése részére

Tárgy: Beszámoló a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Etikai Bizottságának 2014. évi tevékenységéről; 

Budapest, 2015. május 28.

Előterjesztő:
Hargitai Zoltán sk.
az Etikai Bizottság elnöke

Határozati javaslat:

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara LVIII. Küldöttgyűlése megtárgyalta és elfogadja a BKIK Etikai Bizottságának 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

A BKIK Etikai Bizottsága a Gktv, az MKIK és a területi Kereskedelmi és Iparkamarák Etikai Kódexe és Eljárási Szabályzata, saját Ügyrendje, valamint a BKIK egyéb belső szabályzatai alapján látja el a Gktv-ben foglalt feladatait.

A bizottság előre meghatározott időpontokban tartja üléseit, 2014 évben minden esetben határozatképes volt.  Rendkívüli ülés tartására ez évben nem került sor. (A tagok részvételéről készült kimutatás jelen beszámoló melléklete.)

Mint a részvételi táblázatból kiderül, a tagság jelentős mértékben részt vesz a Bizottság ülésein és annak munkájában. Amennyiben valamely tag, a bizottság által elvárt intenzitással nem vesz részt a bizottság ülésein, akkor az elnök egy udvarias levélben kérdőre vonja az illetőt, hogy akadályoztatása miatt vajon tudja-e a továbbiakban vállalni a bizottsági munkát, de ilyen eset ebben az évben nem történt.

Sajnálatos módon azonban az egyik tagunk, betegségére, illetve mozgáskorlátozottságára való tekintettel lemondani kényszerült bizottsági tagságáról.

A Bizottság ez évben célul tűzte ki, hogy a jogszabályi környezet változása miatt a Személytaxisok és Személygépkocsis Személyszállítók Szakmai Etikai Kódexét felülvizsgálja. E munka az MKIK koordináló tevékenysége ideiglenes leállása miatt nem fejeződött még be, a jogszabályváltozások azonban továbbra is indokolttá teszik a meglehetősen elavult szakmai etikai kódex megújítását.

A BKIK Ingatlan Osztályának felkérésére véleményezte a Bizottság az Ingatlanközvetítők, Ingatlan értékesítők, Ingatlan értékbecslők, Ingatlanforgalmazók, Társasházkezelők, Ingatlan- és létesítménygazdálkodók Szakmai Etikai Kódexe tervezetét és a kapcsolódó különös normarendszereket.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a kizárólagos hatáskört gyakorló Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése elé az MKIK Etikai Bizottsága támogatásával akkor jut el, illetve akkor kerül elfogadásra a tervezet, ha a szövegezés követi az eddig elfogadott szakmai etikai kódexek struktúráját, az érintett szakma reprezentatív, a szakmai szervezetek véleményét a kodifikáció során kikérték, valamint kamarai feladatot érintő szakmáról van szó.

A Bizottság az elkészült munkaanyagot megvizsgálta és az a véleménye, hogy annak szerkezetét feszesebbé kell tenni, a jelenlegi terjedelmet a szakmai tartalom sértetlensége figyelembevételével csökkenteni kell, mert az már az alkalmazhatóság ellen hat. Az egyes különös normarendszerek a Bizottság álláspontja szerint indokolatlanul széttartóak, az egyes jogágakba tartozó rendelkezések megismétlésére, vagy rekonstruálására nincs szükség.

Az ezzel kapcsolatos munka az Ingatlan Osztállyal továbbra is folyamatban van.

A Bizottságnak következetes álláspontja, hogy az egyes szakmák speciális szakmai-etikai kódexei támogatandók.

Ez évben is előfordult, hogy a Bizottságot mind magánszemélyek, mind vállalkozások megkeresték az egyes hivatalos szerv, vagy infokommunikációs piacvezető cég látszatát keltő vállalkozásokkal kapcsolatos panaszukkal. A bizottság tavaly már a kamarai honlapon és hírlevélben is felhívta a vállalkozások figyelmét ezekre a kifejezetten csalásgyanús esetekre, illetve az ilyen pénz „beszedési” próbálkozások elhárítására. A Bizottság az ismétlődő esetekre tekintettel a Gazdasági Versenyhivatalt és az illetékes ügyészi szervet is megkereste, hogy hatáskörükbe tartozó intézkedéseket tegyék meg.

Előfordult, hogy nyilvánvalóan etikai ügyben a panaszos kisvállalkozás azért nem meri még megnevezni sem a kifogásolt magatartást tanúsító vállalkozást, mert az országos lefedettséggel rendelkező, több értékesítési pontot fenntartó, nagy gazdasági erejű piaci szereplő. A panaszos valószínűleg fél az esetleges retorziótól.

Az ügyek nemzetgazdasági területet érintő témájuk szerint:

kereskedelem

12 db

infokommunikációs szolgáltatás

1 db

ingatlanközvetítés

1 db

jószolgálati ügy

1 db

egyéb (bérleti díj meg nem fizetése)

1 db

állásfoglalás (kamarai tisztségviselő)

1 db

A bizottság létszámáról és az ügyekről:

A bizottság létszáma 17 fő

A bizottság konkrét ügyekben alkalmazott eljárására jellemző, hogy az elnöki, előkészítő szakban az azt igénylő panaszosok telefonos tájékoztatást kapnak a bizottságtól. A vizsgálóbiztosi szakban általában két vizsgálóbiztos jár el, akik közösen végzik az Eljárási Szabályzat szerinti döntés-előkészítési feladatukat és készítenek állásfoglalás tervezetet, illetve határozati javaslatot.  A panaszosokat igen sokszor visszatartja az eljárási díjfizetési díj kötelezettség, bár indokolt kérésre a bizottság elnöke él azzal a lehetőséggel, hogy a panaszost mentesítse az eljárási díj megfizetése alól. Sajnos előfordul az is, hogy az eljárás azért nem folytatható le, mert a panaszosi beadvány hiányos, a panaszos pedig a hiánypótlásnak nem tesz eleget. Ez évben az eljárások kezdeményezése megkönnyítéséhez formanyomtatványt is kidolgoztunk, melyet 2015 évben alkalmazunk.

A bizottság határozata ellen – tudomásunk szerint – 2014. évben nem fordult kamarai tag vállalkozás  a Gktv. 36. §.-a alapján a BKIK Ellenőrző Bizottságához.

A bizottság finanszírozási kérdései:

A bizottság 2014. évben 4.000eFt keretből tudott gazdálkodni, ez elégséges volt a költségtakarékos működéshez. 2015. évre várhatóan hasonló összegű keretből tudunk gazdálkodni.

Mindezek mellett a személyi és tárgyi feltételek a bizottság munkájához mérten elégségesek voltak; egy jogi tanácsadó és egy, a titkárságvezetői munkakört is ellátó központi ügyintéző alkalmazott segítette a kamara Krisztina körúti székházában irodával rendelkező testületet. Várható, hogy az eljárások lefolytatásához szükséges egyéb feltételeknek költségvonzatuk is lesz, ezért célszerű e költségtényezővel is számolni a jövőben.

A BKIK Etikai Bizottságának elnöke tagja az MKIK Etikai Bizottságának is, rendszeresen részt vesz azok ülésein.

A Bizottság kéri a Küldöttgyűléstől a beszámoló elfogadását.

Részvételi statisztika
2014.

II. 26.

IV. 24.

VI. 26.

VIII. 28.

XI. 6

XII. 11

Hargitai Zoltán

+

+

+

+

+

+

dr. Horváth György

+

+

+

+

+

László Zsuzsanna

+

Lednyiczky Zsigmond

+

+

+

+

+

Bata Mihály

+

+

+

+

+

dr. Béza Dániel

+

+

+

+

+

dr. Cseresznyés Gábor

+

+

+

Fábián Sándor

+

+

Fehér Gábor Miklós

+

+

+

+

+

Gondos György

+

+

+

+

+

+

Kertész Júlia

+

+

+

+

dr. Komjáthy Attila

lemondott

Lencse János

Lénárt Zoltán

+

+

+

+

+

Mihály Ferenc

+

+

+

+

+

Pintér Károly

+

+

+

+

+

+

Erdős Sándorné

+

+

+

+

+

+

Szabó Ottó

+

+

+

Eseménynaptár
h k s c p s v
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Kiemelt videó
A Fiatal Vállalkozók Hete a BKIK társszervezésében - 2017
Cég és szolgáltatás kereső
Pályázati projektek
Partnereink