Szabályzatok

V. Turizmus, szállodai és szálláshelyi szolgáltatás, vendéglátás, szabadidő szolgáltatás osztály Szervezeti és Működési Szabályzata

I. Általános rendelkezések

A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SzMSz) rendelkezéseit a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvénnyel és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (röviden: BKIK vagy kamara) Alapszabályával (röviden: Alapszabály) és a Kereskedelmi tagozat SzMSz-ével összhangban kell értelmezni.

1, Szervezeti működés jellege: köztestületi kamara szervezete, mely az Alapszabályban meghatározott faladatait a kereskedelmi tagozaton belül az osztályokat megillető autonómia keretében látja el.
2, Gazdálkodási rendje: a BKIK költségvetésén keresztül és ezen belül meghatározott keretek között.
3, Az osztály működési helyszíne: 1016 Budapest, Krisztina körút 99.
4, Az osztály működési (illetékességi) területe: Budapest

II. Az Osztály szervezete és működése

 1. Az Osztály megalakulása

A BKIK Alapszabálya rendelkezéseinek keretei között az Osztály a kereskedelmi tagozat keretén belül alakul meg, összhangban a küldöttgyűlés által elfogadott Alapszabállyal. A Kereskedelmi Tagozat V. Turizmus, szállodai és szálláshelyi szolgáltatás, vendéglátás, szabadidő szolgáltatás osztály Szervezeti és Működési Szabályzatába a BKIK Alapszabályának értelmében valamennyi kamarai tag betekinthet, illetve a megválasztott képviselő szerv(ek) tagjainak névsorát bárki megismerheti.

 1. Az osztály szervezete

2.1  Az osztály véleményező, javaslattevő fóruma az osztály tagvállalkozásainak együttesosztályülése, melynek létszámát az osztály tagvállalkozásainak száma adja ki.

2.2   Az osztály legfelsőbb döntéshozó fóruma az osztályülés, melyen minden személyesen megjelenő vállalkozó illetve írásbeli meghatalmazott osztálytag egyenlő szavazattal bír.

2.3   Az osztály elnöksége: az Osztály részéről megválasztott osztályelnökből, valamint legalább öt vezetőségi tagból áll. A vezetőség tagjai maguk közül osztályelnök-helyettest választanak. Az osztályvezetőségnek automatikusan tagjává válik az V. osztály keretében létrejövő szakmai osztályok tagjai által megválasztott szakmai osztályelnökök. A vezetőség tagjainak visszahívását az osztály (illetve szakmai osztály) tagjai kezdeményezhetik, arról soron kívül összehívott osztályértekezleten egyszerű többséggel, nyílt szavazással kell szavazni.

2.4  Az osztályelnökség szervezete, feladatai, hatásköre, működése

2.4.1 Az osztályelnökség szervezete

Az V. osztály elnöksége (továbbiakban: Elnökség): az Osztály operatív irányító szervezete, mely két választás közötti időszakban irányítja az Osztály működését, és gyakorolja az SzMSz által meghatározott jogokat.

Az Elnökség tagjaiaz Osztály részéről megválasztott Elnök, és az elnökségi tagok, továbbá az Osztály keretein belül létrejött Szakmai Osztály(ok) elnökei automatikusan. Az Elnökség tagjainak mandátuma legfeljebb négy év lehet, mandátumuk a BKIK testületének mandátumához igazodik. Az (állandó vagy napirendhez kapcsolódóan) meghívottak köréről az Elnökség dönt.

“Az osztályelnök két választás között – felelős, operatív vezetőként – irányítja az Osztály működését, képviseli az Osztályt és az Elnökséget. Az Osztály képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve az Osztály egyéb megválasztott tisztségviselőjére vagy a Kamara munkaszervezetének tagjaira írásban átruházhatja. Tevékenységéről az Osztály irányába beszámolási kötelezettség terheli. Feladatai – az Osztály SzMSz-ben foglaltak alapján – különösen a következők:

– minden, az Osztály szakmai tevékenységi körébe tartozó kérdésben képviseli és érvényesíti az Osztály álláspontját, a mindenkori kisebbségi vélemény ismertetése mellett,
– gondoskodik az Osztály osztályülésének és Elnökségének összehívásáról,
– az Osztály tagjainak egy része által összehívni indítványozott osztályülés esetében koordinálja az indítványnak megfelelő tartalmú előterjesztés előkészítését,
– elősegíti és szervezi az Osztályon belüli szakmai osztályok kialakulását, koordinálja az Osztály, valamint a szakmai osztályok működését,
– közvetlen és folyamatos kapcsolatot tart a Kamara testületi szerveivel, tisztségviselőivel, az elnökségi munkabizottságokkal, az Osztály által képviselt ágazatok szerint érdekelt érdekképviseletekkel és biztosítja az Osztály tagságának megfelelő információellátását,
– meghívásra hivatalból részt vesz az Osztályba tartozó szakmai osztályok ülésein.”

Két választás között az osztályelnök munkáját az osztályelnök-helyettes, a szakmai osztályok elnökei és a szakmai osztálytitkár segíti.

Az osztályelnök munkájának segítése mellett az osztályelnök távollétére történő helyettesítését az osztályelnök-helyettes vagy az Elnökség más tagjai látják el. A helyettesítés sorrendjéről illetve az osztályvezetés tagjai közötti munkamegosztásról az Elnökség dönt.

Az Elnökség működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásáról a szakmai osztálytitkár gondoskodik. A szakmai osztálytitkár kapcsolatot tart fenn a tagozati titkárral, más osztályok osztálytitkáraival, a BKIK ügyintéző szervezeti egységeivel, felelős az osztályülés és az Elnökség munkájának segítéséért.

2.4.2 Az Elnökség feladatai, hatásköre

“Az Elnökség feladatai az Osztály SzMSz-ben foglaltak alapján:- az osztályülés dokumentumainak és döntéseinek előkészítése,

 • az Osztály éves költségvetésére vonatkozó javaslat összeállítása és az osztályülés elő terjesztése,
 • az Osztály előző évi gazdálkodásáról szóló beszámoló előkészítése és az osztályülés elé terjesztése,
 • szakmai osztályok létrehozása, ügyrendjük, SzMSz-ük kialakításának segítése,
 • javaslattétel a Kamarai testületek felé,
 • szakmai osztályok munkájának koordinálása,
 • kapcsolattartás az érdekképviseletekkel és szakmai szövetségekkel, valamint a kerületi tagcsoportokkal,
 • az éves Osztály munkatervre vonatkozó javaslat elkészítése, végrehajtásának ellenőrzése,
 • döntés minden olyan ügyben, amelyet a törvény és az Alapszabály az Elnökség hatáskörébe utal, illetve nem utal át más testületi és egyéb szerv kizárólagos hatáskörébe.”

2.4.3       Az Elnökség működése, összehívása és tanácskozási rendje

Az Elnökség összehívásáról a szakmai osztálytitkár gondoskodik, tanácskozásait az osztályelnök nevében és megbízásából, a munkatervnek megfelelően hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés kezdési időpontját és helyszínét, napirendi javaslatait, mellékletként csatolni kell az írásos előterjesztéseket. A helyszínen csak kivételes esetben lehet írásos anyagot kiadni. A meghívót és mellékleteit legkésőbb 8 nappal az értekezlet időpontja előtt levélben postán, faxon, e-mailen vagy kézbesítés útján kell az Elnökség tagjai és a meghívottak részére eljuttatni. Azonnali döntést igénylő esetekben az osztályelnök eltérhet ettől az előírástól, és ennél rövidebb időn belül is összehívhatja az Elnökséget.

Az Elnökség éves munkaterv alapján működik, szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal és alapvetően a munkaterv alapján ülésezik. Rendkívüli ülés összehívását az Elnökség bármely tagja kezdeményezheti az osztályelnöknél, akadályoztatása esetén az osztályelnök-helyettesnél, az osztályelnök-helyettes akadályoztatása esetén pedig a szakmai osztálytitkárnál. Haladéktalanul össze kell hívni az Elnökséget, ha azt az Elnökségi tagok legalább egyharmada kéri, valamint az osztályelnök tartós akadályoztatása esetén, annak megállapítása céljából.

Az Elnökség határozatképes, ha a tagok legalább fele plusz 1 fő jelen van. Az Elnökség határozatait általában nyílt – bármely tagja ilyen javaslatának elfogadása esetén titkos – szavazással hozza. A szakmákkal kapcsolatos döntéseit az illetékes szakmai osztály elnökségének véleményét figyelembe véve hozza. A szavazásra jogosult tagoknak minden kérdésben egy-egy szavazata van. A döntések – az írásos határozati javaslat vagy írásban benyújtott módosító javaslat felolvasását követően – a jelenlévő szavazásra jogosultak többségének támogatásával születnek, kivéve, ha az Alapszabály, illetve az Osztály SzMSz bizonyos kérdésekben kétharmados többséget ír elő.

Az Elnökség ülései nyilvánosak. Bármely tag kezdeményezésének elfogadása esetén zárt ülést kell tartani, amikor a tagokon kívül csak az adott napirendi ponthoz kapcsolódóan meghívott személy vehet részt.

Az Elnökség üléseinek állandó napirendi pontja az osztályelnök (akadályoztatása esetén az osztályelnök-helyettes) beszámolója az előző ülés óta az Osztályt érintő jelentősebb eseményekről, a határozatok végrehajtásáról, az elvégzett munkáról, intézkedésekről.

Kötelező napirendre tűzni a BKIK Küldöttgyűlése, a Tagozati Küldöttértekezlet által tárgyalt, állásfoglalás kialakítását vagy döntést igénylő témákat, továbbá a tagok legalább egyharmada által kezdeményezett kérdéseket. Bármely javasolt, illetve az Elnökség által elfogadott új napirendi pont aznapi tárgysorozatba vételéhez az Elnökségi tagok legalább kétharmadának támogatása szükséges.

Főszabályként az osztályelnök vezeti az Elnökség üléseit, – a hozzászólásokat és a vitát követően – javaslatot tesz a határozathozatalra.

 1. Az osztály működése

Osztályülést évente minimum egyszer össze kell hívni. Osztályülést akkor is össze kell hívni, ha a tagvállalkozások képviselőinek egytizede a napirendi pontok megjelölésével írásban kezdeményezi. Az osztályülés összehívásáról az osztályelnök (a Tagozati tikárság részvételével), az Alapszabályban illetve a Tagozati SzMSz-ben meghatározottak szerint gondoskodik, arról hangfelvételt és jegyzőkönyvet készíttet. Az osztályülés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

Az osztályelnökség szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik. Az elnökség összehívásáról az osztályelnök gondoskodik. Az osztályelnökség akkor tekinthető határozatképesnek, ha a vezetőségi tagok legalább fele plusz egy fő jelen van. Az osztályelnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, az elnök gondoskodik jegyzőkönyv elkészítéséről.

 1. Az osztály feladat- és hatásköre

4.1  Az V. osztály az osztályautonómia keretében látja el mindazokat a köz- és célfeladatokat, amelyek az adott ágazat, tevékenység-, illetve tevékenységcsoportok általános gazdasági érdekeinek a kamarán belüli megjelenítéséhez szükségesek annak érdekében, hogy a BKIK saját hatáskörében és illetékességi területén, kamarai szinten egyeztetett módon képviselhesse valamennyi gazdálkodó szervezet általános érdekeit.

4.2  A szakmai osztályok: az egyes választási ciklusok között a meglévő osztályok keretein belül, legalább 30 érintett önkéntes kamarai tag kezdeményezésével, szakmai osztályok hozhatók létre, azzal, hogy a részükre biztosított egyéb jogok és kötelezettségek a szakmai munka terén az V. osztály mindenkori jogosítványaival egyeznek meg. A szakmai osztály átveszi az osztály SzMSz-ét, vagy azzal összhangban új SzMSz-t alkothat.

III. Költségvetés

Az V. osztály költségvetését a tagozati költségvetés elfogadása után legkésőbb 30 nappal alkotja meg. A költségvetési javaslat benyújtásának előkészítése az osztályelnökség feladata.

Cég és szolgáltatás kereső
Pályázati projektek
Partnereink