Tájékoztató a kamarai tagdíj alapjának meghatározásáról

A BKIK alapszabályának 48. pontja szerint a kamarai tag tagdíja a tárgyévet megelőző évi iparűzési adó alapját képező korrigált nettó árbevétel 0,6 ezreléke (6 tízezreléke), de legalább 15 000,- Ft, és legfeljebb 1 100 000,- Ft.

A tárgyévi tagdíj alapja tehát megegyezik a tárgyévet megelőző évről benyújtott iparűzési adó bevallásban bevallottvállalkozási szintű iparűzési adó alapjával, annak megfelelően, hogy az adóbevallásban az iparűzési adó alapja az általános szabályok szerint vagy egyszerűsített módon került megállapításra.

Az iparűzési adó alapja az általános szabályok szerint

A nettó árbevétel, csökkentve:
– az eladott áruk beszerzési értékével,
– a közvetített szolgáltatások értékével,
– az alvállalkozói teljesítések értékével,
– az anyagköltséggel,
– az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.

Az említett költségekkel csökkentett árbevétel a korrigált nettó árbevétel, melynek minden 10 000,- Ft-ja után 6,- Ft a kamarai tagdíj.

A jogszabályi hivatkozás és az értelmezést segítő fogalmi meghatározások a tájékoztató végén találhatók.

Az iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározása

Ha az arra jogosult adózó az iparűzési adó alapját bevallásában az általános szabálytól eltérő egyszerűsített módon határozta meg, akkor ez lesz a kamarai tagdíjának alapja is az alábbiak szerint:

Átalányadózó egyéni vállalkozó esetében: az átalányadó alapjának 20%-kal növelt összege, azzal, hogy az adó alapja nem lehet több, mint a vállalkozói bevétel 80%-a.

Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó bármely adózó esetében: az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának 50%-a.

Bármely adózó esetében, ha a nettó árbevétele nem haladja meg a 8 millió Ft-ot: a nettó árbevétel 80%-a.

Gábriel Péter BKIK 2012.

Fogalmi meghatározások

Az iparűzési adóról a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény IV. fejezete rendelkezik, az adóalapot a 39. § (1) bekezdése szerint, illetve arra való jogosultság esetén egyszerűsített módon a 39/A. vagy 39/B. §-ok szerint kell megállapítani, a vonatkozó fogalmi meghatározásokat pedig a törvény VII. fejezete (52. §) tartalmazza.

Nettó árbevétel

  • egyéni vállalkozók estében:

A tevékenység végzésével (termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás) közvetlen összefüggésben kapott – általános forgalmi adó nélküli – ellenérték, növelve a kompenzációs felárral és csökkentve az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó összegével, feltéve, hogy azt bevételként elszámolta, továbbá azon bevétellel, amelyet a számvitelről szóló törvény alapján egyéb bevételként kellene elszámolni;

  • társaságok, szövetkezetek esetében:

A számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele, csökkentve:

= a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként elszámolt ellenértékkel,

= a jövedéki adó fizetésére kötelezett vállalkozó esetében az adóhatósággal elszámolt – az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve az egyéb ráfordítások között kimutatott – jövedéki adó összegével,

= az egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összegével, feltéve ha az így elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összege az értékesítés nettó árbevételét növelte,

= a külön jogszabály szerinti felszolgálási díj árbevételként elszámolt összegével.

A hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások, biztosítók, befektetési vállalkozások, külföldi vállalkozások belföldi telephelye nettó árbevételét a törvény 52. § 22. pontjának b) – e) alpontjai szerint kell megállapítani.

Eladott áruk beszerzési értéke

  • egyéni vállalkozók estében:

A tárgyévi árubeszerzésre fordított kiadás, csökkentve a kifizetett árukészlet leltár szerinti záró értékével, növelve a kifizetett árukészlet leltár szerinti nyitó értékével.

  • társaságok, szövetkezetek esetében:

A vásárolt és változatlan formában eladott anyagoknak, áruknak – a számvitelről szóló törvény szerint az eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt – bekerülési (beszerzési) értéke.

Anyagköltség

  • egyéni vállalkozók estében:

A tárgyévi anyagbeszerzésre fordított kiadás, csökkentve a kifizetett anyagkészlet leltár szerinti záró értékével, növelve a kifizetett anyagkészlet leltár szerinti nyitó értékével. Csökkenti az anyagköltséget a saját vállalkozásban végzett beruházáshoz felhasznált anyagok bekerülési (beszerzési) értéke.

  • társaságok, szövetkezetek esetében:

A vásárolt anyagoknak – a számvitelről szóló törvény szerint – anyagköltségként elszámolt bekerülési (beszerzési) értéke.

Közvetített szolgáltatások értéke

Az adóalany által saját nevében vásárolt és a harmadik személlyel (a megrendelővel) írásban kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatás értéke. Közvetített szolgáltatásnál az adóalany vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak, az adóalany a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben közvetíti úgy, hogy a megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlából a közvetítés ténye, vagyis az, hogy az adóalany nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron, egyértelműen megállapítható.

Alvállalkozói teljesítések értéke

Az adóalany által továbbadott (számlázott) olyan alvállalkozói teljesítés értéke, amelynek végzése során az adóalany mind megrendelőjével, mind alvállalkozójával a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerinti – írásban kötött – vállalkozási szerződéses kapcsolatban áll. Ide értendő annak a – közvetített szolgáltatásnak nem minősülő – szolgáltatásnak az ellenértéke is, amelyet az adóalany az általa értékesített új (a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését megelőzően vagy azt követően első ízben értékesített) lakás előállításához a Ptk. szerinti, írásban megkötött vállalkozási szerződés alapján vesz igénybe.

Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény (Tao tv.) 4. § 32. pontja szerinti saját tevékenységi körben megvalósított K+F tevékenység közvetlen költsége, figyelemmel a Tao tv. 31. §-a (2) bekezdésének c) pontjában foglaltakra.

Eseménynaptár
h k s c p s v
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Kiemelt videó
A Fiatal Vállalkozók Hete a BKIK társszervezésében - 2017
Cég és szolgáltatás kereső
Pályázati projektek
Partnereink