Tájékoztató a kötelező kamarai hozzájárulás bizonylatolásáról

A kötelező kamarai hozzájárulás áfarendszerbeli megítéléséről a NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztálya 3707834958/2012. számon az Adó- és Vámértesítő 2012. évi 4. számában adott ki tájékoztatót.

Ennek lényegi megállapítása és a bizonylatolására vonatkozó konklúziója a következő:

A kamarai hozzájárulás akkor tartozna az Áfa tv. hatálya alá, ha az szolgáltatásnyújtás ellenértékét képezné.

A gazdálkodó szervezet a nyilvántartásba vétel kapcsán megfizetett kamarai hozzájárulás ellenében szolgáltatásban (pl. valamely jog megszerzésében) nem részesül. A gazdálkodó szervezet a nyilvántartásba vétellel összefüggésben megfizetett/megfizetendő kamarai hozzájárulás teljesítésével a kamara közfeladatának a teljesítéséhez járul hozzá, a kamarai hozzájárulás nem minősül az Áfa tv. szerinti szolgáltatásnyújtás ellenértékének.

A kamarai nyilvántartásba bejegyzett gazdálkodó szervezet részére kötelezően nyújtandó, térítésmentes kamarai szolgáltatások igénybevételének lehetősége és a kamarai hozzájárulás fizetési kötelezettség között csak közvetett kapcsolat áll fenn, hiszen a kamarai hozzájárulás fizetése nem azért történik, hogy a gazdálkodó szervezet jogosulttá váljon a kamara adott szolgáltatásainak (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés, pályázatfigyelés) térítésmentes igénybevételére, hanem a kamara közfeladataihoz való hozzájárulásként.

E közvetett kapcsolat miatt a kamarai hozzájárulás nem válik a kötelezően nyújtandó kamarai alapszolgáltatások igénybevételének ellenértékévé.

Az előzőekből következően a kamara a kamarai hozzájárulás ellenében nem teljesít az Áfa tv. hatálya alá tartozó szolgáltatásnyújtást, a kamarai hozzájárulásról ezért az Áfa tv. alapján nem kell számlát kibocsátani, a kamarai hozzájárulással kapcsolatos bizonylatolási kötelezettséget a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény számviteli bizonylatokra vonatkozó előírásainak megfelelően kell teljesítenie a kamarának.

Tájékoztatásul csatoljuk a NAV tájékoztatójának teljes szövegét és a számviteli törvény számviteli bizonylatokra vonatkozó előírásait, melyeknek a BKIK vonatkozó bizonylatolási gyakorlata megfelel.

A BKIK-nak a kamarai hozzájárulásról előzetesen bekérőt sem kell küldenie, mert annak, mint köztartozásnak a megfizetését a gazdasági kamarákról szóló törvény teszi kötelezővé a gazdálkodó szervezet számára.

2012/28. Adózási kérdés
a kamarai hozzájárulás áfarendszerbeli megítélése
[az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 2. §, 7. §, 13. §]

Az Áfa tv. 7. § rendelkezésének megfelelően nem gazdasági tevékenység és nem eredményez adóalanyiságot a Magyarország Alaptörvénye által, illetőleg az annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján közhatalom gyakorlására jogosított személy, szervezet által ellátott közhatalmi tevékenység. Az Áfa tv. 7. § (2) bekezdésében megfogalmazottak szerint közhatalmi tevékenység különösen a jogszabály-alkotási, az igazságszolgáltatási, az ügyészi, a védelmi, a rendvédelmi, a külügyi és igazságügyi igazgatási, a közigazgatási jogalkalmazói, a hatósági ellenőrzési és pénzügyi ellenőrzési, a törvényességi felügyeleti és ellenőrzési, az államháztartási, európai uniós és egyéb nemzetközi támogatás elosztásáról való döntési tevékenység. Az Áfa tv. 7. §-ának előírásaiból következően nem minden közfeladat ellátása minősül közhatalmi tevékenységnek, a közfeladat ellátások közül meghatározóan a hatóságként (illetve hatósági jelleggel) végzett tevékenységek azok, amelyek közhatalmi tevékenységnek minősülnek.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Gktv.) 2012. január elsejétől hatályos 8/A. §-a rendelkezik a gazdálkodó szervezetek kamarai nyilvántartásáról, a Gktv. 34/A. §-a tartalmazza a kamarai hozzájárulásra vonatkozó alapvető szabályokat.

A Gktv. 8/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet a cégjegyzékbe való bejegyzését, az egyéni vállalkozó a külön jogszabályban meghatározott bejelentés alapján történő nyilvántartásba vételét követő öt munkanapon belül – a Gktv. 8/A. § (2) bekezdésében meghatározott kivételekkel – köteles a székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásba való bejegyzését kérni. A Gktv. 45. §-ában foglaltaknak megfelelően a már működő gazdálkodó szervezetek 2012. január elsejétől számított 60 napon belül kötelesek a kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.

A Gktv. 2012. január elsejétől hatályos rendelkezéseinek módosítását tartalmazó 2011. évi CLVI. törvény indokolása a következőket tartalmazza: „A módosítás célja, hogy az önkéntes tagságon alapuló kamarai rendszer továbbfejlesztése érdekében megteremtse a gazdálkodó szervezetek (egyéni és társas vállalkozások) kötelező kamarai regisztrációját és minimális összegű (5000 Ft/év) fizetési kötelezettség előírásával a kamarai közfeladatok ellátásához való hozzájárulást.

A bevezetendő regisztrációs rendszer a gazdálkodó szervezetek egységes nyilvántartása révén biztosítja a gazdaság szervezéséhez szükséges adatok begyűjtését.

A kötelező regisztráció nagymértékben hozzájárul a kamarai feladatok hatékonyabb ellátásához, továbbá a létrejövő adatbázis segítségével részletes és naprakész információ nyerhető a gazdálkodó szervezetekről, mely megkönnyíti a gazdasági folyamatok elemzését és így irányt mutat a gazdasági fejlődés eléréséhez. A nyilvántartás elősegíti az üzleti forgalom biztonságát, mind a vállalkozások egymás közti, mind a fogyasztók és a vállalkozások közötti szerződéses kapcsolatban.

A kötelező kamarai regisztráció bevezetésével a kamarai tagság továbbra is önkéntes marad.

A gazdálkodó szervezetek kamarai nyilvántartása bárki által elektronikus úton ingyenesen elérhető adatbázis lenne, melynek kötelező adattartalmát a jelen módosítás, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adattartalmát pedig az országos gazdasági kamarák alapszabálya határozza meg.”

Az idézett törvényindokolásban foglaltakat is figyelembe véve a Gktv. 8/A. §-ában szabályozott kamarai nyilvántartásba vétellel, illetve a kamarai nyilvántartás vezetésével összefüggésben nem azonosítható olyan kamarai tevékenység, amely megfelelne az Áfa tv. 7. §-ában foglaltaknak, ennek megfelelően a kamara a gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vételével és a nyilvántartás vezetésével nem végez olyan tevékenységet, amely az Áfa tv. 7. §-a szerinti közhatalmi tevékenységként nem eredményezne a kamaránál adófizetési kötelezettséget.

Az azonban, hogy a Gktv. 8/A. §-ban szabályozott kamarai nyilvántartásba vétel nem tekinthető a kamara közhatalmi tevékenységének, nem jelenti automatikusan azt, hogy a kamara az Áfa tv. hatálya alá tartozó ügyletet teljesít. Az Áfa tv. 2. § rendelkezésének megfelelően az Áfa tv. hatálya az adóalany belföldön teljesített termékértékesítéseire, szolgáltatásnyújtásaira, a termék Európai Közösségen belüli beszerzésére, valamint a termékimportra terjed ki. Ezért a kamarai hozzájárulás akkor tartozik az Áfa tv. hatálya alá, ha az szolgáltatásnyújtás ellenértékét képezi.

A Gktv. 8/A. § (4) bekezdése alapján a kamarai nyilvántartásba az a gazdálkodó szervezet jegyezhető be, amely a 8/A. § (3) bekezdésében meghatározott adatait tartalmazó kamarai adatlapot kitöltve és cégszerűen aláírva a területi gazdasági kamara részére benyújtotta, valamint a kamarai hozzájárulást megfizette. A Gktv. 8/A. § (5) bekezdése alapján azt a gazdálkodó szervezetet, amely a kamarai nyilvántartásban nem szerepel, a kamara felszólítja arra, hogy a kötelezettségét teljesítse, a kamara a kötelezettségét nem teljesítő gazdálkodó szervezetet is bejegyzi a nyilvántartásba (a kamarai hozzájárulás behajtása érdekében intézkedik). A Gktv. 8/A. § (6) bekezdésében foglaltak értelmében a nyilvántartásban szereplő adatok törléséért, módosításáért nem kell díjat fizetni. A Gktv. 45. § (2) bekezdése alapján a gazdasági kamarák a gazdálkodó szervezetek kamarai nyilvántartásában szereplő adatok nyilvánosságát 2012. június elsejétől kötelesek biztosítani.

A Gktv. 34/A. § (1)-(3) bekezdése értelmében a kamarai közfeladatok ellátásához történő hozzájárulásként a gazdálkodó szervezet évente, tárgyév március 31-ig köteles kamarai hozzájárulást fizetni, melynek összege évi 5000 forint.

A hivatkozott előírásokat és az előzőekben idézett törvényindokolást figyelembe véve, meglátásunk szerint a kamara a gazdálkodó szervezetek kamarai nyilvántartásba vételével a törvényben meghatározott feladatát teljesíti. Figyelemmel arra, hogy a gazdálkodó szervezet nyilvántartásba vételének a Gktv. rendelkezéseiből kitűnően attól függetlenül meg kell történnie, hogy a gazdálkodó szervezet a nyilvántartásba vétellel összefüggő kötelezettségét teljesíti-e, a gazdálkodó szervezet a nyilvántartásba vételt „elszenvedi”, a nyilvántartásba vétel kapcsán megfizetett kamarai hozzájárulás ellenében szolgáltatásban (pl. valamely jog megszerzésében) nem részesül. A gazdálkodó szervezet a nyilvántartásba vétellel összefüggésben megfizetett/megfizetendő kamarai hozzájárulás teljesítésével a kamara közfeladatának a teljesítéséhez járul hozzá, a kamarai hozzájárulás nem minősül az Áfa tv. 13. §-a szerinti szolgáltatásnyújtás ellenértékének.

A kamarai hozzájárulásnak az Áfa tv. 13. § szerinti szolgáltatásnyújtás ellenértékének minősülése szempontjából az előzőek mellett felvetődik a Gktv. 8. § (2a) bekezdésének értelmezése is. A Gktv. 8. § (2a) bekezdése ugyanis a kamarai nyilvántartásba bejegyzett gazdálkodó szervezet részére kötelezően nyújtandó, térítésmentes kamarai szolgáltatásokat határoz meg. A Gktv. 8. § (2a) bekezdésében meghatározott szolgáltatás igénybevételi lehetőség és a kamarai hozzájárulás fizetési kötelezettség között csak közvetett kapcsolat áll fenn, hiszen a kamarai hozzájárulás fizetése nem azért történik, hogy a gazdálkodó szervezet jogosulttá váljon a kamara adott szolgáltatásainak (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés, pályázatfigyelés) térítésmentesen igénybevételére, hanem a kamara közfeladataihoz való hozzájárulásként. E közvetett kapcsolat miatt a kamarai hozzájárulás nem válik a Gktv. 8. § (2a) bekezdés szerinti szolgáltatásnyújtás ellenértékévé.

Az előzőekből következően a kamara a kamarai hozzájárulás ellenében nem teljesít az Áfa tv. hatálya alá tartozó szolgáltatásnyújtást, a kamarai hozzájárulásról ezért az Áfa tv. alapján nem kell számlát kibocsátani, a kamarai hozzájárulással kapcsolatos bizonylatolási kötelezettséget a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény számviteli bizonylatokra vonatkozó előírásainak megfelelően kell teljesítenie a kamarának.

[NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztálya 3707834958/2012.; AVÉ 2012/4.]

2000. évi C. törvény a számvitelről 

Számviteli bizonylatok§

 (1) Számviteli bizonylat minden olyan a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) – függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától -, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá.

(2) A számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lennie. A bizonylat szerkesztésekor a világosság elvét szem előtt kell tartani.

(3) A számviteli bizonylatot a gazdasági művelet, esemény megtörténtének, illetve a gazdasági intézkedés megtételének vagy végrehajtásának időpontjában, illetve időszakában, magyar nyelven kell kiállítani. A magyar nyelven kiállított bizonylaton az adatok más nyelv(ek)en is feltüntethetők.

(6) A számviteli bizonylatokon az adatok időtállóságát a 169. §-ban meghatározott megőrzési időn belül biztosítani kell.

 1. “§ (1) A könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat általános alaki és tartalmi kellékei a következők:

 2. a) a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb más azonosítója;

 3. b) a bizonylatot kiállító gazdálkodó (ezen belül a szervezeti egység) megjelölése;

 4. c) a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása;

 5. d) a bizonylat kiállításának időpontja, illetve – a gazdasági művelet jellegétől, időbeni hatályától függően – annak az időpontnak vagy időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatait vonatkoztatni kell (a gazdasági művelet teljesítésének időpontja, időszaka);

 6. e) a (megtörtént) gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése, a gazdasági művelet okozta változások mennyiségi, minőségi és – a gazdasági művelet jellegétől, a könyvviteli elszámolás rendjétől függően – értékbeni adatai;

 7. f) külső bizonylat esetében a bizonylatnak tartalmaznia kell többek között: a bizonylatot kiállító gazdálkodó nevét, címét;

 8. g) bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok körének, valamint annak az időszaknak a megjelölése, amelyre az összesítés vonatkozik;

 9. h) a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozás;

 10. i) a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés időpontja, igazolása;j) továbbá minden olyan adat, amelyet jogszabály előír.”

  “1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról

  Kamarai hozzájárulás”

34/A. § (1) A kamarai közfeladatok ellátásához történő hozzájárulásként a gazdálkodó szervezet köteles kamarai hozzájárulást fizetni.

(2) A kamarai hozzájárulás összege évi 5000 forint.

(3) A kamarai hozzájárulást a tárgyév március 31-ig kell megfizetni a kamarai nyilvántartást vezető területi kamara részére. A kamara tagja a kamarai hozzájárulás összegét a kamarai tagdíjból levonhatja.

(4) A kamarai hozzájárulás fizetésének részletes szabályait az országos gazdasági kamara alapszabálya határozza meg.

(5) A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozás. A kamarai hozzájárulás meg nem fizetése esetén azt az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.

 

Eseménynaptár
h k s c p s v
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Kiemelt videó
A Fiatal Vállalkozók Hete a BKIK társszervezésében - 2017
Cég és szolgáltatás kereső
Pályázati projektek
Partnereink