A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében: Kistelepülési üzletek támogatása

A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében: Kistelepülési üzletek támogatása

A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében: Kistelepülési üzletek támogatása

A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében: Kistelepülési üzletek támogatása 2021/02/16
A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében: Kistelepülési üzletek támogatása 11:38

A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében:

Kistelepülési üzletek támogatása

-TERVEZET- 

Az aktuális pályázati felhívás várható megjelenése 2021. I. negyedév.

Támogatás célja

A kistelepülések1 népességmegtartó erejének növelése, a kistelepülésen élők életszínvonalának emelése, valamint az alapvető szolgáltatások mennyiségileg és minőségileg magasabb színvonalú hozzáférhetővé tétele érdekében. // 1 a Belügyminisztérium által nyilvántartott, a támogatási kérelem benyújtása évének vagy azt megelőző év január 1-jén 2000 fő vagy ennél kevesebb állandó lakosságszámmal rendelkező település; 

Pályázók köre

Költségvetési támogatás nyújtható,

 • az olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy szövetkezet részére, amely kistelepülésen kiskereskedelmi tevékenység keretében napi fogyasztási cikket értékesítő üzletet üzemeltet, és az üzlet főtevékenysége az élelmiszer jellegű bolti vegyes kereskedelem, vagy
 • az olyan már működő vagy újonnan induló gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy szövetkezet részére, amely kistelepülésen kiskereskedelmi tevékenység keretében vállalja napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet üzemeltetését, ahol ilyen üzlet nem működik.

 Kizáró okok, speciális feltételek

 • A költségvetési támogatás kistelepülésen működési engedéllyel rendelkező, illetve bejelentett üzlet kialakításához, fejlesztéséhez, valamint az üzlet fenntartása érdekében szükséges foglalkoztatási költségek csökkentéséhez igényelhető.
 • A költségvetési támogatás igénybevételének feltétele, hogy
  • a támogatás igénylője a támogatási kérelem benyújtásakor:
   • rendelkezik üzleti tervvel,
   • nyilatkozatot tesz a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő és a folyamatban lévő üzleti évben saját jogon, illetve ha egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül más vállalkozással, az egy és ugyanazon vállalkozás jogán kapott valamennyi, a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti csekély összegű támogatás euróban kifejezett összegéről, a támogatóról, a támogatási vagy egyéb szerződés számáról és a támogatástartalomról szóló határozat számáról,
   • igazolja, hogy nincs az állami adó és vámhatóság által adók módjára behajtandó köztartozása, illetve lejárt esedékességű adótartozása, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, és azt a vonatkozó döntés hitelesített másolatával igazolja, vagy a támogatói okirat kiadásáig a tartozását rendezi,
   • benyújtja a támogatott tevékenység bekerülési költséget tartalmazó költségtervet,
   • nyilatkozik az üzlethelyiségben közösségi tér kialakításának szándékáról,
   • nyilatkozik az egyetemes postai szolgáltatás nyújtásában való közreműködési szándékáról,
   • nyilatkozik a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazási szándékáról, feltéve, hogy az üzletnek helyet adó településen a Gyftv. 3. § 16–19. pontja szerinti gyógyszertárra a gyógyszerészeti államigazgatási szerv közhiteles nyilvántartása szerint hatályos létesítési vagy működési engedély nincs,
   • csatolja az üzletre vonatkozóan a főtevékenységet alátámasztó könyvelői vagy könyvvizsgálói igazolást,
   • csatolja a költségvetési támogatással érintett üzlet helye szerinti település jegyzője által kiadott igazolást a településen hatályos működési engedéllyel rendelkező, illetve bejelentett, napi fogyasztási cikkeket a fogyasztók részére forgalmazó üzletek számáról,
   • a közszolgáltatási csekély összegű támogatási kérelemhez csatolja a veszteséges működést igazoló - számviteli dokumentáción alapuló könyvelői nyilatkozattal kiegészített – ügyvezetői nyilatkozatot,
   • ingatlanvásárlás esetén az adásvétel vonatkozásában a megkötött előszerződést benyújtja,
   • ha a költségvetési támogatással érintett üzlet nem a kedvezményezett tulajdonában van –  a kérelemhez benyújtja a használatot igazoló okiratot, valamint a támogatási kérelemben megfogalmazott, az ingatlant érintő tevékenység megvalósításához a tulajdonosi hozzájárulást, és
   • nyilatkozik, hogy e rendelet szerint induló vállalkozásnak minősül-e,
   • a támogatás igénylője a támogatói okirat kiadásához
   • igazolja, hogy nem minősül nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, kivéve azt az esetet, ha 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. június 30. között nehéz helyzetbe került, nem szükséges azonban igazolás a 12. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetekben,
   • igazolja, hogy nem áll rendezetlen támogatás-visszafizetési kötelezettség hatálya alatt valamely, az Európai Bizottság által hozott, állami támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján, nem szükséges azonban igazolás a 12. § (3) bekezdése szerinti esetben,
   • igazolja a 11. § (2) bekezdése szerint választott biztosíték rendelkezésre állását,
   • ha a támogatás igénylője a postai közreműködői tevékenység, illetve a postai közreműködői tevékenységhez kapcsolódó egyéb, az egyetemes postai szolgáltató által meghatározott tevékenységet lát el, az erre vonatkozó szerződés másolatát bemutatja,
   • ha vállalta gyógyszer forgalmazását, a gyógyszer beszerzésére vonatkozó szerződés másolatát bemutatja,
   • ha egyéb tevékenység folytatását is vállalta, igazolja a vállalt tevékenység folytatásához szükséges engedélyek beszerzését, és
   • igazolja a munkavállaló hátrányos helyzetét vagy megváltozott munkaképességét, ha a költségvetési támogatást a 21. § vagy a 22. § szerinti jogcímen kívánja igénybe venni,
 • Ha a támogatás igénylője a támogatási kérelemben egyéb szolgáltatásként postai közreműködői tevékenység és a postai közreműködői tevékenységhez kapcsolódó egyéb, az egyetemes postai szolgáltató által meghatározott tevékenység ellátását is vállalja, és csatolja az egyetemes postai szolgáltató postai közreműködői szerződés megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozatát, a lebonyolító szerv a támogatás igénylőjének erre irányuló kérelme alapján javaslatot tesz a támogatónak.
 • Ha a támogatás igénylője a támogatási kérelemben nyilatkozott arról, hogy vállalja gyógyszer gyógyszertáron kívüli forgalmazását, a gyógyszer beszerzésére vonatkozóan a közúton történő megközelítés figyelembevételével az üzlethez legközelebb eső közforgalmú gyógyszertár működtetőjével szerződést köt.

 Kötelezettségek

 • A költségvetési támogatással érintett üzletnek, illetve az annak helyet adó ingatlannak a támogatott tevékenység megvalósulását követően meg kell felelnie a hatályos jogszabályi feltételeknek, és az üzletnek mind külső, mind belső állapota meg kell hogy feleljen a rendezett környezet elvárásainak, különös tekintettel a településképi arculati szabályoknak.
 • A költségvetési támogatással érintett üzleten, illetve az annak helyet adó ingatlanon a támogatói okiratban meghatározott, a költségvetési támogatásra vonatkozó tájékoztató tábla elhelyezése kötelező.
 • A költségvetési támogatással érintett tevékenység megvalósítását követően annak meg kell felelnie a támogató által a támogatói okiratban meghatározott homlokzati leírásnak és az arculati kézikönyvben meghatározottaknak.
 • A költségvetési támogatással érintett üzlethelyiségnek – ha a postai szolgáltatás nyújtásában való közreműködést a kedvezményezett vállalta – alkalmasnak kell lennie arra, hogy a postai közreműködői tevékenység ellátásához, valamint a postai közreműködői tevékenységhez kapcsolódó egyéb, az egyetemes postai szolgáltató által meghatározott tevékenység ellátásához szükséges tárgyi feltételek biztosíthatóak legyenek akár az alapműködéstől elkülönülten, külön helyiség biztosítása nélkül is.
 • Közösségi tér kialakítása esetén az azt igénybe vevők részére elsődlegesen az üzletben szükséges kialakítani egy megfelelő méretű teret, amely legalább 6 fő részére pihenési lehetőséget biztosít asztallal. Ha az üzletben ilyen tér nem alakítható ki, az üzleten kívül kell a megfelelő fedett pihenőhelyet biztosítani.

Támogatható tevékenységek köre

Költségvetési támogatás nyújtható

a) az üzlet

 • külső és belső felújítására, ideértve az épületgépészeti korszerűsítést is,
 • bővítésére, építésére,
 • akadálymentesítésére,

b) a kiskereskedelmi tevékenység és a támogatási kérelemben vállalt egyéb szolgáltatás folytatásához szükséges eszközök, különösen a berendezési bútorzat, melegentartó eszköz, hűtőpult, hűtő, feldolgozógép, sütő, kelesztő gép, pénztárgép, számítógép, POS terminál, illetve az elektronikai eszközökhöz kapcsolódó immateriális javak (szoftver, licencdíj) beszerzésére,

c) az üzlet és a vállalt szolgáltatás hatékony üzemeltetése érdekében indokolt képzés költségeire,

d) az üzletnek helyet adó ingatlan adásvétele során a vételár megfizetéséhez,

e) az üzletben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 294. § (1) bekezdés f) pontja szerinti munkavégzésre – kivéve a vállalkozási és megbízási szerződés, a gazdasági társaság felügyelő bizottsági tagság tevékenység ellátására – irányuló jogviszonyban álló személy (foglalkoztatott) munkabéréhez kapcsolódóan a munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez.

Költségvetési támogatás több támogatható tevékenységre is igényelhető egyidejűleg.

Biztosítékok

A támogatói okiratban rendelkezni kell

a) a kedvezményezett által a fizetési számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója által adott, beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levél benyújtásának vagy

b) a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény benyújtásának a kikötéséről.

A támogatható tevékenységek d) pontja szerinti támogatás esetén az üzletnek helyet adó ingatlanra a támogatási jogviszony létrejöttétől számított 5 évig terjedő időtartamra a költségvetési támogatás mértékének megfelelő összeg erejéig az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

A támogatói okiratnak tartalmaznia kell az alábbi kötelező biztosítékok közül – az a) vagy b) bekezdésben meghatározott biztosítékok mellett – a kedvezményezett választása szerint legalább egyet:

 • jelzálogjog ingatlanra,
 • jelzálogjog ingóságra,
 • bankgarancia,
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség vagy
 • garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény.

Támogatás összege és mértéke:

A költségvetési támogatás mértéke a támogatható tevékenységek:

- a) pontjában meghatározott tevékenység (felújítás, bővítés, építés, akadálymentesítés, épületgépészeti korszerűsítés) esetében az elszámolható költség legfeljebb 80%-a, de legfeljebb 50 millió Ft,

- b) és c) pontjában meghatározott tevékenység (eszközök, immateriális javak beszerzése; képzési költségek) esetében az elszámolható költség legfeljebb 75%-a, de legfeljebb 12 millió Ft,

- d) pontjában meghatározott tevékenység (ingatlan vásárlás) esetében legfeljebb a vételár 50%-a, de legfeljebb 5 millió Ft;

- e) pontjában meghatározott tevékenység (a foglalkoztatott munkabéréhez kapcsolódóan a munkáltatót terhelő közterhek megfizetése) esetében legfeljebb a költségvetési támogatással érintett foglalkoztatott után fizetendő, a munkáltatót terhelő közterhek adott évre számított összege azzal, hogy az e rendelet hatálybalépésének évében, és az azt követő évben legfeljebb két fő foglalkoztatott tekintetében igényelhető a támogatás, ezt követően legfeljebb egy fő tekintetében igényelhető fenntartási időszak végéig a megvalósításától számított legalább öt évig.