Ajánlattételi felhívás - BKIK piackutatás két témában

Ajánlattételi felhívás - BKIK piackutatás két témában

Ajánlattételi felhívás - BKIK piackutatás két témában

Ajánlattételi felhívás - BKIK piackutatás két témában 2019/11/11
Ajánlattételi felhívás - BKIK piackutatás két témában 14:35

AJÁNLATKÉRÉS

Az ajánlatkérő neve: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK)
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Adószáma: 11915180-2-42
Kapcsolattartó: Szányi Gabriella
Telefon: Telefon: +36 30/282-7459
Képviselője: Szentesi Lászlóné

Beszerzés tárgya:

BKIK piackutatás két témában

a.) A gazdasági szereplők és egyetemek igényei és elvárásai egymással szemben;
b.) Vállalkozások helyzete és elvárásai a kamarával szemben

A beszerzési eljárásban az ajánlatkérő kutatási témánként külön ajánlatokat vár.

Az ajánlattevő ajánlata akkor is érvényes – az egyéb feltételek teljesülése esetében –, amennyiben csak az egyik kutatási téma tekintetében nyújt be ajánlatot.

A vállalkozó feladata: A vállalkozó feladatát képezi az I. sz. mellékletben található kutatási témáknak megfelelő, ajánlat adása. A nyertes ajánlattevővel az ajánlatban szereplő munkák elvégzésére, szerződés megkötésével kerül sor, várhatóan 2019. 12. 04-től.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: A Vállalkozó által elkészített piackutatásokat követően a teljeskörűen aláírásra került teljesítésigazolási bizonylat alapján Vállalkozó benyújthatja számláját. A számla összegét intézményünk 30 napos határidővel, átutalással teljesíti.

Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok: A jelen felhívás mellékletei:

I. sz. melléklet  Műszaki tartalom

II. sz. melléklet A benyújtott ajánlat tartalma

M1. Ajánlatilap (Felolvasó lap); M2. Ajánlattételi nyilatkozat

A cégkivonatot ajánlatkérő ellenőrzi, amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban.

Az ajánlatkérés megküldése: Az ajánlatkérő ajánlatkérését a gazdasági szereplők részére elektronikus formában küldi ki.

Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2019. 12. 2-án 10:00 óra

Az ajánlattétel benyújtásának címe: Kizárólag elektronikus formában kéri ajánlatkérő az ajánlatokat benyújtani az alábbi email címre: szanyi.gabriella@bkik.hu

Időben beérkezettnek tekintjük az ajánlatot, ha az beérkezik a megadott határidőig, 2019. 12. 2-án 10.00 óráig.

A borítékra, vagy az e-mail tárgyában az alábbi hivatkozást kérjük, szíveskedjenek feltüntetni: „BKIK piackutatás két témában”:

Téma I: A gazdasági szereplők és egyetemek igényei és elvárásai egymással szemben

Téma II: Vállalkozások helyzete és elvárásai a kamarával szemben

A 2 projektre együttes megbízást kíván adni a BKIK.

Az ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlathoz az M1. sz. melléklet (Ajánlatilap /Felolvasó lap/), és az M2. sz. melléklet (Ajánlattételi Nyilatkozat) aláírt pecsételt változatát bescennelve, pdf. formátumba szükséges csatolni.

A benyújtott ajánlatok értékelése: Ajánlatkérő az ajánlat szakmai értékessége, az ajánlattevő referenciái korábbi ilyen irányú tapasztalatai, és a vállalási ár alapján hozza meg döntését. Ajánlatkérőt a beszerzés tekintetében megrendelési / szerződéskötési kötelezettség nem terheli!

Az ajánlatkérő szerződés teljesítésére biztosítékot nem nyújt. Az ajánlatok elbírálása során ajánlatkérő előnyben részesíti azokat az ajánlatokat, amelyek tekintetében előlegfizetési kötelezettség nem terheli.

A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő által elfogadott ajánlati áron felül egyéb költség elszámolására az ajánlati dokumentációban meghatározottakon felül megrendelt és elvégzett munka tekintetében jogosult, mely a megbízóval előzetesen egyeztetett és jóváhagyott munka és óraszámok meghatározásával történik.

Az ajánlattevőt terheli minden, a szerződés tartalmát képező, de a megbízási díj meghatározásánál figyelembe nem vett munka, de szükségszerűen elvégzendő és minden olyan munka díja és költsége is, amely nélkül a szolgáltatás rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg

Az ajánlatkérő hiánypótlási eljárást nem folytat le, ugyanakkor fenntartja a jogot arra, hogy bármely ajánlattevővel az ajánlat pontosítást kérjen, ennek érdekében további egyeztetést folytasson.

Az ajánlattevő az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltak figyelembe vételével, saját költségére és kockázatára vesz részt a beszerzési eljárásban. Ezen költségek megtérítése iránt követelést semmilyen jogcímen nem támaszthat az ajánlatkérővel szemben akkor sem, ha az ajánlati kiírás feltételei módosításra kerülnének, a beszerzési eljárás eredménytelen lenne, vagy azt az ajánlatkérő bármely oknál fogva visszavonná.

A kiírás és a mellékletek IDE kattintva tölthető le.

Budapest, 2019.11.11.

Tisztelettel:

Szányi Gabriella
PR-Marketing igazgató
BKIK