Hirdetmény a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kereskedelmi Tagozata időközi választásáról

Hirdetmény a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kereskedelmi Tagozata időközi választásáról

Hirdetmény a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kereskedelmi Tagozata időközi választásáról

Hirdetmény a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kereskedelmi Tagozata időközi választásáról 2019/09/12
Hirdetmény a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kereskedelmi Tagozata időközi választásáról 10:30


Tisztelt Tagjaink! Tisztelt Gazdálkodó Szervezetek!

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (a „BKIK”) Elnöksége határozata alapján a BKIK Kereskedelmi Tagozata (a „Kereskedelmi Tagozat”) 2019. október 16. napján időközi küldött/pótküldött választást (a „Választás”) tart. A Választás csak a Kereskedelmi Tagozat betöltetlen küldötti/pótküldötti mandátumaira vonatkozik. A jelölési, választási folyamat kizárólag a Kereskedelmi Tagozat választó értekezletén történhet.

A BKIK Választási Bizottsága ezen hirdetmény útján tájékoztatja a budapesti székhelyű, a Kereskedelmi Tagozatnál regisztrált gazdálkodó szervezeteket a Választással kapcsolatos tudnivalókról.

A Kereskedelmi Tagozatnál nyilvántartott nem önkéntes kamarai tag gazdálkodó szervezetek választási névjegyzékben szereplő képviselői, kizárólag a Kereskedelmi Tagozat küldöttek és pótküldöttek megválasztásában vehetnek részt jelölési és szavazati joggal. A választási névjegyzék része a Kereskedelmi Tagozat tagjegyzéke.

A választási névjegyzéket (kamarai osztályba sorolással) a Választási Bizottság 2019. szeptember 16. és szeptember 30. között a BKIK Regisztrációs Irodájában (1016 Bp., Krisztina krt. 99.) teszi közzé, betekintés ügyfélszolgálati időben lehetséges. A gazdálkodó szervezetek részvételi, jelölési és szavazati jogukat kizárólag a választási névjegyzékben, a szavazásra jogosultként feltüntetett személy útján gyakorolhatják. A választási névjegyzék tartalmazza a gazdálkodó szervezet nevét, nyilvántartási számát, fő tevékenységi körét, székhelyét, és a kamarai választás során a képviseletre jogosult személy vagy személyek nevét.

A választási névjegyzékkel kapcsolatos esetleges kifogást a közszemlére tétel időtartama alatt írásban kell a BKIK Választási Bizottságának címére postai úton, vagy személyesen cégszerűen aláírva benyújtani. A jogos észrevétel nyomán a változtatást – a kifogást benyújtó gazdálkodó szervezet egyidejű értesítése mellett – a Választási Bizottság átvezeti a választási névjegyzéken. Az alaptalannak tartott kifogást Választási Bizottság annak beérkezést követő 3 napon belül megküldi a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz, amely az ügyben a beérkezéstől számított 3 napon belül nem peres eljárásban határoz. Ha a bíróság a kifogást alaposnak tartja, elrendeli a választási névjegyzék vagy a tagjegyzék kiigazítását, ellenkező esetben a kifogást elutasítja. A bíróság határozata ellen további jogorvoslatnak nincs helye. A határozatát a bíróság annak meghozatala napján közli a BKIK Választási Bizottságával és a kifogást előterjesztővel.

A regisztráció alkalmával a választásokon résztvevő önkéntes tagok képviselői a részvétel feltételeként kötelesek személyazonosságukat igazolni. Nem önkéntes tag, vállalkozások törvényes képviseletére jogosult személyek a személyazonosságukat kötelesek igazolni. Amennyiben a kamarai nyilvántartásban nem szerepel a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, úgy a BKIK tagságtól függetlenül 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat bemutatásával tudja igazolni, hogy szavazásra jogosult. Amennyiben ugyanazon gazdálkodó szervezetnél több törvényes képviseletre jogosult személy szerepel a cégkivonaton, az elsőként regisztráló személy gyakorolhatja a társaság nevében a jelölési és szavazati jogot.

Választhatóság: Küldöttnek a Gktv.27.§-a összeférhetetlenségi és kizáró rendelkezéseinek hatálya alá nem eső, a tagozati választó osztályértekezlet időpontját megelőzően a BKIK Regisztrációs Irodájában közszemlére kitett tagjegyzékben szereplő olyan kamarai tag gazdálkodó szervezetet képviselő természetes személy jelölhető, amely gazdálkodó szervezetet a Kereskedelmi Tagozat valamelyik választási osztályába besorolták, és az Alapszabály 2. számú mellékletének 10.2 pontjában foglaltaknak megfelel. További jelölhetőségi feltétel: rendezett kamarai tagdíjfizetés és adatszolgáltatás, valamint tisztségelfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozat megtétele.

A tagozati időközi választásra vonatkozó szabályok és további információk weboldalunkon, a www.bkik.hu címen megtekinthetők.

További tájékoztatás, adategyeztetés: a 06 1 488 2076-os telefonszámon.

A Tagozati időközi választó értekezlet időpontja és helyszíne:

A Választási Bizottság tájékoztatja a Kereskedelmi Tagozatnál regisztrált gazdálkodó szervezeteket, hogy a Kereskedelmi Tagozat küldöttértekezlete határozata alapján Választás tagozati szinten, összevontan zajlik. A BKIK Elnökségének határozata alapján az időközi választó értekezlet időpontja és helyszíne a következő: 

Kereskedelmi Tagozat (III. Kereskedelem, Kereskedelmi Szolgáltatás Osztály; IV. Kiskereskedelem és E-Kereskedelem Osztály; V. Turizmus, Vendéglátás Osztály; IX. Bank, Biztosítás, Vagyongazdálkodás Osztály)

Helyszín: BKIK Székház (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) VI. emelet Baross Terem

A küldöttválasztó értekezlet időpontja: 2019. október 16. szerda 14:00 óra.
Regisztráció:
13:00 órától a Baross Terem előterében

Határozatképtelenség esetén a megismételt választó értekezlet kezdési időpontja 14:30, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Napirend:

  1. Küldöttek jelölése, választása;
  2. Pótküldöttek jelölése, választása;
  3. Egyebek

Kérjük a gazdálkodó szervezeteket, hogy képviselőik részvételével járuljanak hozzá az időközi választások eredményességéhez!