Irinyi Terv Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program (ÉLIP BFP)

Irinyi Terv Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program (ÉLIP BFP)

Irinyi Terv Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program (ÉLIP BFP)

Irinyi Terv Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program (ÉLIP BFP) 2021/02/08
Irinyi Terv Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program (ÉLIP BFP) 16:03

A 2020. évi keret vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtására 2021. március 9. 14:00-tól van lehetősége 2021. április 15. 16:00-ig azon beszállítóknak, akik rendelkeznek az IFKA szakmai támogatásával elkészített végleges fejlesztési tervvel.

- 2020. december 15-től indul az előzetes regisztráció az Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program iránt érdeklődő koordinátor szervezetek részére a Program végrehajtásáért felelős IFKA Nonprofit Kft. honlapján. 

- 2021. január 11-től a beszállítók, illetve potenciális beszállítók is megkezdheti az előzetes regisztrációt amely mindkét csoport számára 2021. február 28-án zárul. A beszállítói regisztrációt követően minden pályázónak hivatalosan is jelentkeznie kell a Programba való részvételre egy koordinátor szervezettel egyeztetett jövőbeli együttműködési beszállítói szándéknyilatkozattal.  

Támogatás célja
Az Irinyi Terv Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program keretében nyújtott támogatások fő célja a Magyarországon működő élelmiszeripari koordinátor szervezetvállalkozások, jellemzően a kiskereskedelmi láncok, a vendéglátóipar HORECA szegmens, illetve a közétkeztetés gazdasági szereplői által támasztott igények és a hazai élelmiszeripari beszállítói képességek közötti különbségek áthidalásának támogatása. Az ennek eredményeként megvalósuló fejlesztések révén a hazai, alacsonyabb hozzáadott értékű termékstruktúrával működő beszállítók bekapcsolódhatnak a magasabb hozzáadott értéket teremtő termékek fejlesztésébe, gyártásába és értékesítésébe, hatékonyságuk és termelékenységük növelésével, új, modern, ipar 4.0-technológiák alkalmazásával, szervezetfejlesztéssel, képzéssel, innovációval, kutatási-fejlesztési tevékenységgel. 

Pályázók köre

 • Mikro-, kis- és középvállalkozások,
 • Nagyvállalatok,
  amelyek megfelelnek az alábbi működési jogosultsági kritériumoknak:

a. rendelkeznek legalább két lezárt üzleti évvel;
b. mikro-, kis- vagy középvállalkozások, és nagyvállalatok (nagyvállalatként csak beszállítói szerepkörben);
c. éves átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 3 fő;
d. éves nettó árbevétele legalább 20 millió forint;
e. az egy főre jutó éves személyi jellegű ráfordítás összege legalább 2 millió forint/év;
f. végzett főtevékenységük alapján élelmiszeripari vállalkozásoknak minősülnek, vagy tevékenységük között az élelmiszeripari tevékenység jelen pályázati felhívás megjelenését megelőzően legalább 1 évig folyamatosan megtalálható, azaz TEÁOR besorolás szerint tevékenységi körük kiterjed a TEÁOR 10 és 11 főcsoportba bármely alcsoportjára, kivéve a 109-es alcsoportot;
g. emellett támogathatók a primőr, feldolgozást nem igénylő mezőgazdasági termékeket termelő (pl. paradicsom, gyümölcs, zöldség) mikro-, kis és középvállalkozások, valamint a halászati és akvakultúra termékek előállítását és/vagy feldolgozását végző mikro, kis és középvállalkozások. Utóbbi két kör kivételével azonban nem tartoznak a célcsoportba azok a vállalkozások, amelyek esetében a mezőgazdasági tevékenység éves nettó árbevételének aránya meghaladja a teljes éves nettó árbevétel 50%-át a felhívástól számított 3 lezárt év bármelyikében. 

Kizáró okok, speciális feltételek

 • Az Irinyi Terv Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program keretében abban az esetben nyújtható támogatás, ha teljesülnek az alábbi jogosultsági kritériumok:

a) A projekt hozzájárul az alábbi célkitűzések egyikéhez:

-  az élelmiszerláncokhoz és egyéb koordinátor szervezetek kapcsolódó beszállítói státuszt fejlesztő területekhez, termékkörhöz vagy technológiához (pl. csomagolás) kapcsolódó problémák megoldására alkalmas beruházások,
-  az élelmiszer kiskereskedelemben magasabb növekedési potenciállal rendelkező termékkörökhöz kapcsolódó beruházások,
-  meglévő beszállítók fejlesztése (pl. kapacitásbővítés),
-  új beszállítók bevonása, fejlesztése.

A fenti kategóriák egy-egy konkrét vállalkozás, illetve projekt esetében átfedhetnek.

b) Kereskedelmi láncok saját márkás termékeinek fejlesztése nem támogatható.

c) A kereskedelmi lánc és az egyéb koordinátor szervezet vállalkozások (mint „koordinátor szervezetek”) és a programban érintett minden, meglevő vagy jövőbeni beszállítója kétoldalú együttműködési megállapodást – szándéknyilatkozatot - kell, hogy aláírjon a támogatás igényléséhez.

d) Csak akkor nyújtható a támogatás, ha a beszállítót a kereskedelmi lánc vagy egyéb koordinátor szervezet részéről nem köti kizárólagos beszállítási kötelezettség. Az koordinátor szervezet vállalkozások ebben a programban nem támogathatók.

 • Koordinátor szervezet a kiskereskedelmi láncok mellett a vendéglátóipari HORECA szegmens, illetve a közétkeztetés gazdasági szereplői közül csak olyan nagyvállalat vagy középvállalat lehet, amelynek a pályázati felhívást megelőző bármely lezárt 3 üzleti évének éves nettó árbevétele meghaladja a 2 milliárd Ft-ot. Külföldi (székhelyű) integrátor is regisztrálhat a Programban, együttműködési megállapodás külföldi integrátorral is köthető.
 • Legfeljebb 10 beszállítóval együtt vehetnek részt a Programban azok a koordinátor szervezetek, amelyek esetében a pályázati felhívást megelőző lezárt 3 üzleti év éves nettó árbevétele minden évben elérte vagy meghaladta a 10 milliárd Ft-ot. Azok a koordinátor szervezetek, amelyek nem érték el a fentebb rögzített feltételrendszer melletti éves nettó árbevételt, legfeljebb 5 beszállítóval vehetnek részt a Programban.
 • A támogatás nyújtásának alapvető feltételei:

- a támogatást igénylő vagy a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében rögzített módszertan szerint kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel;

- a támogatást igénylőnek vagy a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében rögzített módszertan szerint kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét (induló vállalkozások esetén nem kell figyelembe venni);

- a támogatást igénylőnek vagy a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében rögzített módszertan szerint kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,

- támogatást igénylő vállalja, hogy amennyiben a támogatott tevékenység beruházás, a támogatási okiratban vállalt feltételek mellett az érintett régióban legalább a projekt befejezését követő 3 évig fenntartja (nagyvállalatok esetében 5 év), és a támogatott fejlesztéseket a megvalósítás helyszínén üzemelteti (a beruházást nem telepíti át),

- a támogatást igénylő az elszámolható költségek nem támogatott részét (regionális beruházási támogatás esetén legalább 25%-át) saját forrásból kell, hogy biztosítsa és a támogatási tevékenység megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára be kell mutassa, melyről nyilatkozatot szükséges becsatolnia;

- Támogatás csak akkor nyújtható, ha ösztönző hatással bír. Az ösztönző hatást igazolja, ha a beruházás megkezdése előtt a támogatást igénylő együttműködik az IFKA-val az előzetes fejlesztési projektterv összeállításában és ezt követően támogatás iránti kérelmét annak alapján nyújtja be.

- A projekt keretében létrehozott vagyon a fenntartási időszak végéig csak a Támogató előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg. 

Kötelezettségek

 • A fejlesztendő tevékenységek a megvalósítani tervezett fejlesztés profilja szerint a TEÁOR kategóriák besorolásában főszabályként élelmiszeripari kategóriába eshetnek:

- TEÁOR 10 Élelmiszergyártás – minden alkategória, kivéve 109 Takarmány gyártása

- TEÁOR 11 Italgyártás – minden alkategória.

 • A projektek megvalósítási időtartama:

- a kkv-k esetében legfeljebb 12 hónap, illetve amennyiben a projektnek része kutatási-fejlesztési, illetve építésitevékenység is, abban az esetben legfeljebb 24 hónap,

- a nagyvállalatok esetében legfeljebb 24 hónap

- környezeti hatástanulmány elkészítését igénylő beruházás esetében egységesen 24 hónap.

 • Fenntartási időszak:

A támogatást kérelmező vállalja, hogy a megvalósított fejlesztés eredményét fenntartja a kötelező fenntartási időszak végéig, az alábbiak szerint:

a) Regionális beruházási támogatás esetén nagyvállalat vonatkozásában 5 évig, mikro, kis-és középvállalkozások vonatkozásában 3 évig
b) egyéb beruházás jellegű támogatás esetén 3 évig;
c) egyéb nem beruházás jellegű támogatás esetében legfeljebb 2 évig. 

Támogatható tevékenységek köre
Az előirányzat terhére, az Irinyi Terv Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program céljaival összhangban az alábbi tevékenységek támogathatók:

a) A meglévőnél magasabb minőséget biztosító új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált  termelési rendszerek fejlesztését, termékkínálat bővítését lehetővé tevő gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártási megoldások beszerzését.

b) Információs technológia-fejlesztés.

c) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik. A primőr mezőgazdasági termékek előállítói esetében beleértendők az agrotechnológiai és a post harvest technológiák is.

d) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan és infrastruktúra beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen, zöld mezős építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés.

e) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: a fejlesztési projekt megvalósításához szükséges tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált minősített szakértőktől vagy tanácsadóktól

f) Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, mely az alábbi lehetőségek közül választható: a 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 9. § (2) bekezdés a) pontja szerinti részszakmára felkészítő szakmai oktatás, a 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szakképesítésre felkészítő szakmai képzés, valamint a 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti oktatás és képzés.

g) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

Az előirányzatból önállóan az a)-d) alpontok támogathatók. Az e)-g) pontokban rögzített fejlesztési területek kiegészítő jellegű fejlesztésként kapcsolódhatnak az a)-d) alpontok, mint fő fejlesztési kezdeményezések bármelyikéhez. 

Elszámolható költségek:

-  A projekt megvalósításához szükséges, a támogatási kérelemben részletezett szakemberek humán erőforrás költségeiből az elszámolható rész – legfeljebb havi 1 millió Ft bruttó bér és járulékáig,
-  Az olyan, kutatási és tudásközvetítő szervezettől vagy nagyvállalkozástól kirendelt, magasan képzett munkaerő költsége, aki kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenységen, a kedvezményezettnél újonnan létrehozott, nem helyettesítő munkakörben dolgozik,
-  Az innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége,
-  Gyártási dokumentáció elkészítése igénybe vett szolgáltatásként,
-  Gyártmányfejlesztési dokumentáció elkészítése igénybe vett szolgáltatásként,
-  Új termék fejlesztése esetén megvalósíthatósági tanulmány készítése,
-  Technológiai korszerűsítést, meglévő létesítményi infrastruktúrafejlesztést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) vételára, valamint az
-  eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés,
-  eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás,
- eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.
-  Tárgyi eszköz bérlés,
-  Az új termelőeszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások költsége,
-  Az új termelőeszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés költségei (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges),
-  Új termelőeszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó hardver beszerzése egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékben,
-  Új termelőeszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó szoftverek beszerzése,
-  Az új termelőeszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára,
-  A termelőeszköz beszerzéséhez kapcsolódó minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása költsége,
-  K+F tevékenységhez kapcsolódó anyagköltség,
- Szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát képező műszaki ismeretek és szabadalmak költsége, valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költsége, ha azokat kizárólag a projekthez veszik igénybe,
-  Iparjogvédelmi tevékenység (a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége),
-  Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, valamint piacra jutás tevékenység költsége,
- Elszámolható költségként kizárólag a támogatási kérelem befogadására vonatkozó értesítést követően felmerült költségek számolhatóak el, figyelemmel a támogatási okiratban rögzített tevékenység megkezdésének időpontjára és az egyedileg meghatározott költség-kategóriákra,
-  A beruházás esetében a Sztv. 47-51. §-ában meghatározott, költségek számolhatók el,
- Az épületek és az egyéb eszközök lízingbe vételével kapcsolatos költségek abban az esetben számolhatóak el, ha a lízingügylet zártvégű pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a lízingszerződés tartalmazza az eszköznek a lízing időtartam lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettségét, amely határidő azonban nem lehet későbbi, mint a beruházás befejezésének dátuma;

Nem elszámolható költségek

 • a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, általuk nyújtott szolgáltatás, általuk forgalmazott rendszer bevezetésének költségei,
 • földterület, telek beszerzési költsége,
 • a forráslehetőségek feltérképezésére és a támogatási kérelemmel kapcsolatos dokumentáció összeállítására, továbbá a támogatott projekt életútja alatti bármilyen, a beruházás megvalósítására irányuló tanácsadás díja,
 • az előkészítési célú tevékenység költségei, különösen a támogatási kérelem elkészítése, a kifizetési igénylés összeállítása, a közjegyzői díj,
 • meglévő gépek átalakításának költségei, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere nem változik, ide nem értve az új technológia bevezetését,
 • eszközök leszerelési költsége,
 • forgótőke,
 • olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a támogatást igénylő csődeljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól, vagy végrehajtási eljárás alatt álló magánszemélytől szerzett be,
 • a támogatási kérelem beadását megelőzően használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,
 • az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,
 • készletek beszerzésének költségei (kivéve K+F anyagokra),
 • fogyasztási cikkek beszerzésének költségei,
 • járművek, különösen közúti közlekedésre alkalmas gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű, továbbá pótkocsi, félpótkocsi beszerzésének költségei,
 • az apportált eszközök értéke,
 • az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozási vagy megbízási szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetőségét a szerződés  tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végső beruházó alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással, részletes teljesítésigazolással,
 • az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló, szinten tartó felújítási munka költségei, és az üzemszerű működést szolgáló költségek,
 • azok az eszközök, amelyek a támogatást igénylő által már használt tárgyi eszközöket, támogatható immateriális javakat váltják ki anélkül, hogy a kiváltás a meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, a létesítmény termékpalettájának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel, szolgáltatással történő bővítését, vagy a termelési, szolgáltatási folyamat alapvető változását eredményezi,
 • ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagok előállítása,
 • garanciavállalási díj,
 • franchise díj,
 • adótanácsadás és könyvelés díja,
 • biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek,
 • jelzálog, banki garancia költségei,
 • kamatráfordítások,
 • reprezentációs költségek,
 • jogszabály frissítési díj,
 • fordítási költségek. 

Biztosítékok

A támogatói okirat biztosítékaként Kedvezményezett a támogatási összeg 100%-ának megfelelő biztosíték nyújtására köteles, oly módon, hogy az a záró beszámoló elfogadásáig, illetve fenntartási idő előírása esetén a fenntartási idő végét követő 60. napig hatályos.

Biztosítékként nyújtandó a Kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, valamint

a) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia,
b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség,
c) cég által vállalt készfizető kezesség – az érintett cégvezető(k) személyes felelősségét rögzítő nyilatkozattal, a kezességet vállaló cég törzstőkéjével arányos kezességvállalás mértékéig
d) ingatlan jelzálogjog bejegyzése Támogató javára: tehermentes ingatlanon elsőhelyi jelzálogjogként, vagy legfeljebb másodhelyi jelzálogjogként, úgy, hogy a zálogjogok összege ezen zálogjoggal sem haladhatja meg az ingatlan értékének 70%-át, vagy
e) óvadék, amely a Magyar Államkincstár elkülönített számlán kerül elhelyezésre.

A kikötött biztosíték rendelkezésre állását legkésőbb a költségvetési támogatás folyósítását megelőzően, a támogatói okirat aláírását követő 8 naptári nap elteltével biztosítani szükséges Kedvezményezettnek. 

Támogatás mértéke: max. 50%                                                    

Támogatás összege:

A legkisebb támogatható projektméret 100 millió Ft, azzal, hogy a beruházáshoz nyújtható támogatás összege el kell, hogy érje az 50 millió Ft-ot.

A támogatás maximális összege

 • mikro és kisvállalkozások esetében 500 millió Ft,
 • középvállalatok és nagyvállalatok esetében 2000 millió Ft. 

Hasonlóan a támogatás intenzitás mértékét meghatározó egyedi jogszabályi előírásokban foglaltakhoz, az ÉLIP BFP célcsoportjának egyes szegmenseire eltérő mértékű maximális támogatási összegek igénybe vételét rögzítik a kapcsolódó speciális mentességi jogszabályok, különösen a primőr, feldolgozást nem igénylő mezőgazdasági termékeket termelő mikro-, kis és középvállalkozások, valamint a halászati és akvakultúra termékek előállítását és/vagy feldolgozását végző mikro, kis és középvállalkozások esetében igénybe vehető egyes jogcímek vonatkozásában.

Bővebb információ: https://elip.ifka.hu/