Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai program keretében nyújtott támogatás

Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai program keretében nyújtott támogatás

Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai program keretében nyújtott támogatás

Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai program keretében nyújtott támogatás 2022/01/10
Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai program keretében nyújtott támogatás 10:14

A támogatás célja az Irinyi Tervben kiemelt ágazatként meghatározott ágazatokba tartozó vállalatok fejlesztéseinek és beruházásainak támogatása, amelyek hozzájárulnak a kiemelt feldolgozóipari ágazatok növekedéséhez.

 

Tisztelt  Vállalkozók!

Szeretnénk felhívni figyelmüket a következő pályázatra:

Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai program keretében nyújtott támogatás

-2022-

 A pályázatok benyújtása 2022. január 7-től 2022. január 20-ig lehetséges.

 Támogatás célja

A támogatás célja az Irinyi Tervben kiemelt ágazatként meghatározott ágazatokba tartozó vállalatok fejlesztéseinek és beruházásainak támogatása, amelyek hozzájárulnak a kiemelt feldolgozóipari ágazatok növekedéséhez.

A program általános elképzeléseken túl lefekteti azt az öt pillért, amelyek mentén hazánk feldolgozó iparának fejlődése biztosítható a következő időszakban:

§  új, innovatív, magas magyar hozzáadott értékű, gazdasági tevékenység során üzletileg is hasznosítható termékek, technológiák fejlesztése,

§  új technológiák, digitális technológiák felhasználása,

§  területi egyenlőtlenségek feloldására való törekvés,

§  hazai erőforrások hasznosítása (hazai nyersanyag magas hozzáadott értékű hazai feldolgozása),

§  energia- és anyaghatékonyság, továbbá a táji adottságokon alapuló bölcs és takarékos területhasználat ösztönzése – megújuló energia használata, valamint az energiahatékonyságot szolgáló (pl. épületgépészeti) berendezések használata.

                                                                                                                             

Pályázók köre

ü  gazdasági társaság,

ü  egyéni cég,

ü  szövetkezet,

ü  európai részvénytársaság,

ü  európai szövetkezet;

Vállalkozás mérete alapján mikro-, kis- és középvállalkozások.

 

Iparág

A fentiekben felsorolt tevékenységek támogathatóságának feltétele továbbá, hogy azoknak az alábbi

TEÁOR ’08 körébe kell tartoznia:

a)      élelmiszeripar: C10., C11., C12., G46.3., I56., M75.

b)      egészséggazdaság: A01.28., C21., C26.6., C32.5., G46.46., M72.11., Q86., Q87.

c)      járműipar: C22.11., C22.19.,C27.11., C27.20., C30.1.-C30.4., C30.9.

d)      zöld gazdaság: A01.11, A02.10, A02.20, C10.41, C16.10., C16.29, C19.10, C19.20, C20.11.-C20.17, C20.20, C20.30., C20.41., C20.42., C20.51.-C20.53., C20.59., C20.60., C22.21.-C22.23., C22.29., C25.61., C25.62., D35.11., D35.30., E37.00., E38.11., E38.12., E38.21., E38.22., E38.3., E38.31., E38.32., E39.00., G46.12., G46.13., G46.18., G46.19., G46.69., G46.73., G46.74., G46.77., G46.90.

e)      IKT szektor, elektronika ipar: C26.1.-C26.4., C26.8., G46.51., G46.52., J58.2., J61.1.-J61.3., J61.9., J62.01.-J62.03., J62.09., J63.11., J63.12., S95.11., S95.12.

f)       speciális gépgyártás: C 26.51, C26.60, C28.1.-C28.4., C28.9., G46.61.-G46.64., G46.66., G46.69., M71.12., M72.19.

§  az a)-f) pontban nem meghatározott TEÁOR tevékenység, abban az esetben, ha a támogatást igénylő igazolni tudja a projekt Irinyi Tervben meghatározott célokkal való összhangját.

§  Olyan gazdasági társaság, európai részvénytársaság, valamint európai szövetkezet is támogatható a 3. pontban meghatározott ágazatokban, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek:

 

1. A tájékoztató támogatható tevékenysége pont a)-g) és i)-j) alpontjaiban foglalt tevékenységek

2. A tájékoztató támogatható tevékenysége pont a)-g) és i)-j) alpontjaiban foglalt tevékenységek tekintetében a KKV tv. szerinti mikro-, kis- és középvállalkozásoknak minősülő gazdasági társaság, egyéni cég, szövetkezet, amennyiben:

§  fejlesztendő tevékenysége a 3. pontban meghatározott ágazatok valamelyikébe esik,

§  éves átlagos statisztikai állományi létszáma – a foglalkoztatási adatok meghatározásánál a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében rögzített módszertan szerint a kapcsolt és partnervállalkozások adatait, továbbá kizárólag a támogatást igénylő esetében a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát is figyelembe véve – legalább 1 fő, illetve nem haladja meg a 249 főt,

§  a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú, cégkivonatba bejegyzett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel,

§   a támogatási kérelemben rögzített projekt maximális elszámolható összköltsége legfeljebb, a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), utolsó vagy utolsó előtti lezárt, teljes, az Sztv. 11. §-a rendelkezéseinek megfelelő üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegének a háromszorosa lehet,

VAGY

§  a támogatási kérelemben rögzített projekt maximális elszámolható összköltsége legfeljebb, a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), utolsó vagy utolsó előtti lezárt, teljes, az Sztv. 11. §-a rendelkezéseinek megfelelő üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének háromszorosa lehet,

§   a beruházás a támogatást igénylőnél – kivéve induló vállalkozásoknak – az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest,

§   támogatás csak akkor nyújtható, ha ösztönző hatásokkal bír. (Az ösztönző hatást igazolja, ha a beruházás megkezdése előtt a támogatást igénylő támogatás iránti kérelmét benyújtja.)

§  A projekt keretében létrehozott vagyon a fenntartási időszak végéig csak a Támogató előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg.

§  a projekt megvalósításának helyszíne a támogatást igénylő cégjegyzékbe bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye, vagy fióktelepe.

§  A megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető, beruházás megvalósítható a helyszínen, a projekt megvalósításához biztosított a megfelelő infrastruktúra.

 

Nem nyújtható támogatás

Ha a támogatási igény:

§  olyan projekt megvalósítására irányul, amelynek tartalma a jelen tájékoztatóban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,

§  benyújtója nem felel meg a jelen tájékoztatóban meghatározott feltételeknek,

§  benyújtójának a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív, és a saját tőke rendezését az arra vonatkozó hiánypótlási felhívás alapján, az abban megadott határidőben sem igazolja;

§  vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,

§  benyújtója az Nvt. alapján nem minősül átlátható szervezetnek,

§  benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást            vagy részletfizetést engedélyezett,

§  benyújtója nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, a benyújtója esetében a közigazgatási hatóság határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatását a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 naptári éven belül véglegesen megállapította vagy annak megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem benyújtásakor folyamatban van,

§  benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a támogatás odaítélésének időpontjában nem per- és igénymentes, kivéve, ha a támogatást kérelmező az igény jogosultja, vagy az igény a beruházás érdekében jött létre, továbbá kivéve, ha az ingatlant a helyi önkormányzat javára bejegyzett vételi jog vagy visszavásárlási jog terheli, ha azok gyakorlására a helyi önkormányzat csak azzal a feltétellel jogosult, ha a   beruházás meghiúsult,

§  benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a bérleti, illetve a lízing szerződés az ingatlan használatba vételének egyéb eseteiben közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább megvalósítás és a fenntartási kötelezettség idejére, illetve legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy a bérleti, illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,

§  benyújtójával szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV), illetve jogelőd szervezete által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,

§  benyújtójával szemben jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy  egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll,

§  ha a benyújtó a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben az Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai program keretében támogatásban részesült és a támogatási kérelem benyújtásakor a projekt megvalósítása még folyamatban van, annak záró szakmai és pénzügyi elszámolása még nem került elfogadásra,

§  amennyiben az 1. sz. mellélet 1. pont (13) bekezdésében foglaltak szerinti kizáró okok állnak             fenn.

§  A projekt keretében létrehozott termék, technológia kivételesen indokolt esetekben a Támogató előzetes engedélyével ideiglenesen áthelyezhető, üzemeltethető a megvalósítás helyszínétől eltérő helyszínen.

 

Speciális feltételek

A támogatás nyújtásának az egyedi projektkiválasztásra vonatkozó alapvető feltételei

A támogatott egyedi projektekkel kapcsolatban megfogalmazott főbb elvárások, illetve szempontok (együttes teljesülés nem szükséges):

§  újdonság/innováció tartalom,

§  a kérelmező cég innovatív jellege (pl. meglévő, vagy a (regionális beruházás támogatás esetén) fenntartási időszak alatt létrejövő munkakapcsolat egyetemekkel, kutatóhelyekkel; alkalmazott kutatók száma, K+F költségek aránya),

§  üzletmenet digitalizációja, hatékonyságot növelő digitális megoldások bevezetése, rendszerfejlesztés (pl. adatelemzési kompetencia fejlesztése, folyamat automatizációhoz szükséges fejlesztés, vállalatirányítási rendszer kiépítése, mesterséges intelligencia üzleti hasznosításához kapcsolódó megoldások alkalmazása, gyártással kapcsolatos robotok beszerzése, kiberbiztonságot érintő megoldások alkalmazása)

§  az elbírálás során szempont, hogy a kérelmező rendelkezik-e saját tanműhellyel, vagy szerződéses kapcsolatban áll-e tanműhelyt üzemeltető szakiskolával, esetleg vállalja-e a projekt ideje alatt, vagy (regionális beruházás támogatás esetén) a fenntartási időszakban ezek kialakítását,

§  a beruházás eredményeként új (vagy alapvetően átdolgozott) terméknek, technológiának kell létrejönnie,

-         a hozzáadott értéknek illetve az árbevételhez viszonyított hozzáadott értéknek növekednie kell,

-         lehetővé válik-e új exportpiaco(ko)n való megjelenés,

-         lehetővé válik-e új (nagyvállalati) vevő(k) számára történő beszállítás,

§  lehetővé válik-e energia-megtakarítás vagy megújuló energia felhasználási arányának növelése (pl. végső energiafelhasználást csökkentő fejlesztések, energiafelhasználást optimalizáló szoftverek beszerzése és alkalmazása, amelyek a beépített digitális eszközöktől gyűjtenek információt, selejt termékek arányát csökkentő minőségellenőrző berendezések (szkennerek, érzékelők stb.) beszerzése, újrahasznosításhoz szükséges berendezés beszerzése, geotermikus energia hasznosítása)

 

Támogatható tevékenységek köre

Az Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai program keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

a)      kapacitásbővítés,

b)      új létesítmény létrehozása, új telephelyen,

c)      termékkínálat bővítésére,

d)      termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások,

e)      termékek piacra vitele (kereskedelmi hasznosításra alkalmas termék kifejlesztése, kkv-k vásárokon való részvétele),

f)       kutatási és fejlesztési tevékenység,

g)      az f) és a h) ponthoz kapcsolódó iparjogvédelem,

h)      a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 95-97. §-ai szerinti innovációs partnerségi eljárás lebonyolításának megvalósítása,

i)        az a)-e) ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás,

j)        az a)-e) ponthoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházás.

 

Kötelezettségek

§  A megvalósítandó projektet – az előleg nyújtásától számított – 12 hónap alatt, míg a kutatásfejlesztési projektet 24 hónap alatt kell lezárni (az előkészületek ebbe az időszakba nem számolandóak bele).

§  A támogatást igénylő – a beruházás támogatása esetén – a beruházást a támogatási okiratban vállalt feltételek mellett az érintett régióban legalább a projekt befejezését követő 3 évig köteles fenntartani. A támogatott fejlesztés eredményét a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.

§  a támogatást igénylő az elszámolható költségek nem támogatott részét (regionális beruházási támogatás esetén legalább 25%-át) saját forrásból kell, hogy biztosítsa és a támogatási tevékenység megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára be kell mutassa, melyről nyilatkozatot szükséges becsatolnia,

 

Elszámolható költségek

Regionális beruházási támogatás, kkv-knak nyújtott beruházási támogatás esetén:

§  Technológiai korszerűsítést, meglévő létesítményi infrastruktúra fejlesztést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) vételára, valamint az

-        eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés,

-        eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás,

-        eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.

§  Tárgyi eszköz bérlés,

§  Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások költsége – infrastrukturális beruházás támogatására kizárólag abban az esetben van lehetőség, amennyiben a projekt részét képezi az újonnan, szintén a projekt során beszerzésre kerülő új termelő eszköz is, amelyhez kapcsolódóan kerülhet sor infrastrukturális beruházás végzésére, tervezésére,

§  Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés költségei (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges) – építési tevékenység támogatására kizárólag abban az esetben van lehetőség, amennyiben a projekt részét képezi az újonnan, szintén a projekt során beszerzésre kerülő új termelő eszköz is, amelyhez kapcsolódóan kerülhet sor építési tevékenység végzésére, tervezésére,

§  Új, a projekt a műszaki tartalmának megvalósításához, a fejlesztési eredmény létrehozásához kapcsolódó hardver beszerzése egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékben,

§  Új, a projekt a műszaki tartalmának megvalósításához, a fejlesztési eredmény létrehozásához kapcsolódó szoftverek beszerzése,

§  Az új termelőeszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára,

§  A projekt a műszaki tartalmának megvalósításához, a fejlesztési eredmény létrehozásához kapcsolódó minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása költsége,

Kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás:

§  Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel esetén felmerülő, a kiállító helyiség bérletével, felállításával és működtetésével kapcsolatos költség,

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén:

§  A projekt megvalósításához szükséges, a támogatási kérelemben kutatás-fejlesztés tevékenység keretében részletezett szakemberek humán erőforrás költségei (bruttó bér + munkaadót terhelő járulékok) legfeljebb bruttó 1 millió forint/fő/hó mértékig, a támogatási összeg 50%-ának erejéig. Az éves átlagos személyi jellegű ráfordítás nem lehet magasabb az utolsó lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó, közzétett beszámoló szerinti személyi jellegű ráfordítások teljes összegénél.

§  K+F tevékenységhez kapcsolódó anyagköltség:

-       az eszközök, berendezések költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy ahol ezeket az eszközöket és felszereléseket nem a teljes élettartamuk alatt használják a projekthez, csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek számolhatóak el,

-       az épületek és a földterület költsége a projekt céljaira való használat mértékéig és idejére azzal, hogy az épületek esetén csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek, földterület esetén a kereskedelmi, illetve a ténylegesen felmerülő beruházási költségek számolhatóak el,

§  Szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát képező műszaki ismeretek és szabadalmak költsége, valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költsége, ha azokat kizárólag a projekthez veszik igénybe,

§  Új termék fejlesztése esetén megvalósíthatósági tanulmány készítése legfeljebb a támogatási összeg 5%-ának erejéig,

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén:

§  A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében az immateriális javak és a tárgyi eszköz költsége számolható el, amennyiben az infrastruktúra megfelel a 651/2014/EU bizottsági rendelet 91. pontja szerinti fogalomnak.

Kkv-knak nyújtott innovációs támogatás esetén:

§  Iparjogvédelmi tevékenység költsége (a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége),

§  Az olyan, kutatási és tudásközvetítő szervezettől vagy nagyvállalkozástól kirendelt, magasan képzett munkaerő költsége (bruttó bér + munkaadót terhelő járulékok), aki kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenységen, a kedvezményezettnél újonnan létrehozott, nem helyettesítő munkakörben dolgozik, legfeljebb bruttó 1 millió forint/fő/hó mértékig,

§  Az innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége legfeljebb a támogatási összeg 5%-ának erejéig.

Eljárási és szervezési innováció támogatása esetén:

§  a személyi jellegű ráfordítás,

§  a tárgyi eszköz, immateriális javak, berendezés, épület és földterület költsége, a projektben való használatuk mértékéig és idejére,

§   a szerződéses kutatás, a külső forrásból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát képező ismeret és szabadalom költsége,

§  a további általános és egyéb működési költség, ideértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek költségeit, amelyek közvetlenül a projekt eredményeként merülnek fel.

Energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás esetén

§  a magasabb energiatakarékossági szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó alábbi beruházási költség számolható el:

-       Ha a környezetvédelmi beruházáshoz kapcsolódó költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként meghatározható, ezen beruházás költsége számolható el.

-       Ha az elszámolható költség az a) bekezdés alapján nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el. A számításokat alátámasztó dokumentáció benyújtása szükséges.

Megújuló energia termelésére irányuló beruházási támogatás esetén

§  A támogatás keretében a magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség számolható el.

-       Ha a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy egy már működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként meghatározható, ezen beruházás költsége számolható el.

-       Ha az elszámolható költség az (a) bekezdés szerint nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el.

-       Ha kismérető létesítmény esetén nem létezik a (b) bekezdés szerinti hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás, a magasabb környezetvédelmi szintet megvalósító teljes beruházási költség számolható el.

Csekély összegű támogatás esetén

§  Gyártási dokumentáció elkészítése igénybevett szolgáltatásként,

§  Gyártmányfejlesztési dokumentáció elkészítése igénybevett szolgáltatásként,

 

 Nem elszámolható költségek:

§  a támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült, a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, általuk nyújtott szolgáltatás, általuk forgalmazott rendszer bevezetésének költségei,

§  földterület, telek, illetve az előbbieken kívül az Sztv. 26. §-a szerinti ingatlan beszerzési költsége,

§  a forráslehetőségek feltérképezésére és a támogatási kérelemmel kapcsolatos dokumentáció összeállítására, továbbá a támogatott projekt életútja alatti bármilyen, a beruházás megvalósítására irányuló tanácsadás díja,

§  az előkészítési célú tevékenység költségei, különösen a támogatási kérelem elkészítése, a kifizetési igénylés összeállítása, a közjegyzői díj, ingatlan kiviteli tervek,

§  a támogatási kérelem benyújtása előtt és a befogadó nyilatkozat kiállítása előtt felmerült költségek,

§  meglévő gépek átalakításának költségei, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere nem változik, ide nem értve az új technológia bevezetését,

§  eszközök leszerelési költsége,

§  olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a támogatást igénylő csődeljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól, vagy végrehajtási eljárás alatt álló magánszemélytől szerzett be,

§  a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,

§  az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,

§  készletek beszerzésének költségei,

§  fogyasztási cikkek beszerzésének költségei,

§  járművek, különösen közúti közlekedésre alkalmas gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű, továbbá pótkocsi, félpótkocsi beszerzésének költségei,

§  az apportált eszközök értéke,

§  az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozási vagy megbízási szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetőségét a szerződés tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végső beruházó alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással, részletes teljesítésigazolással,

§  az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló, szinten tartó felújítási munka költségei, és az üzemszerű működést szolgáló költségek,

§  azok az eszközök, amelyek a támogatást igénylő által már használt tárgyi eszközöket, támogatható immateriális javakat váltják ki anélkül, hogy a kiváltás a meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, a létesítmény termékpalettájának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel, szolgáltatással történő bővítését, vagy a termelési, szolgáltatási folyamat alapvető változását eredményezi,

§  ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagok előállítása,

§  garanciavállalási díj,

§  franchise díj,

§  adótanácsadás és könyvelés díja,

§  biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek,

§  jelzálog, banki garancia költségei,

§  hiteltörlesztés- és kamatráfordítások,

§  reprezentációs költségek,

§  jogszabály frissítési díj,

§  fordítási költségek,

§  levonható ÁFA,

§  pályázatírás költsége,

§  ingatlan beruházás esetében nem elszámolható költségtételnek minősül az árkockázati fedezet, valamint a saját kivitelezésre fordított összeg.

 

Biztosíték

A támogatói okirat biztosítékaként Kedvezményezett a támogatási előleg összegének 100%-ának megfelelő biztosíték nyújtására köteles, oly módon, hogy az a záró beszámoló elfogadásáig, illetve fenntartási idő előírása esetén a fenntartási idő végét követő 90. napig hatályos.

Biztosítékként elsősorban:

·        pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, vagy

·        pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség, vagy

·        óvadék, nyújtandó

valamint

·        a Kedvezményezett – Céginformációs Szolgálat honlapján közzétett, hatályos cégkivonatában szereplő – valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata is benyújtandó.

A kikötött biztosíték rendelkezésre állását legkésőbb a támogatási előleg folyósítását megelőzően, de legkésőbb 2022. június 30. napjáig kell biztosítani.

 

Támogatás mértéke: max. 50%, támogatási kategóriától függően;

 

Támogatás összege: min. 50 millió Ft, max. 400 millió Ft;

A legkisebb támogatható projektméret 50 millió Ft, azzal, hogy a projekt megvalósításához nyújtható támogatás összege el kell, hogy érje a 25 millió Ft-ot.

Induló vállalkozás esetén kizárólag a legkisebb támogatható mérettel rendelkező projekthez nyújtható támogatás, a támogatás összege legfeljebb 25 millió forint.

   

Vissza a lap tetejére

 

Amennyiben a pályázat felkeltette figyelmét, keresse személyes kapcsolattartóját, vagy cégünk ügyfélszolgálatát!

Goodwill Consulting Kft.

 Budapesti irodánk telefonszáma: 06-1-321-1173  

Nyíregyházi irodánk telefonszáma: 06-42-787-474