Kerületi Tagcsoport választás 2020

Kerületi Tagcsoport választás 2020

Kerületi Tagcsoport választás 2020

Kerületi Tagcsoport választás 2020 2020/03/04
Kerületi Tagcsoport választás 2020 10:07

MEGHÍVÓ

Tisztelt Kamarai Tagunk!

A kerületi tagcsoport tisztségviselőinek négyéves megbízatásának lejárta miatt – figyelemmel a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (a „Gktv.”), a Kamara Alapszabályának és a Választási Szabályzatának rendelkezéseire – 2020. évben tisztújításokra kerül sor. A BKIK, a Főváros kerületi közigazgatási beosztásával azonos módon meghatározott, Kerületi Tagcsoportjainak soron következő tisztújító választó értekezletei 2020. április 01-28. közötti időszakban kerülnek megtartásra a levelünk mellékletében feltüntetett időpontokban és helyszíneken. 

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (székhely: 1016 Budapest, Krisztina körút 99., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, nyilvántartási száma: 01-03-0000005, adószám: 18067666-2-41, a „Kamara”) Kerületi Tagcsoportja (a „Tagcsoport”) nevében és képviseletében tisztelettel meghívom a Tagcsoport tisztújító értekezletére.

A kerületi választóértekezletek helyszínei és időpontjai a meghívó mellékletét képező táblázatban találhatóak!

Napirend: 

1.)  Döntés a Tagcsoport Elnökség létszámáról (minimum 3 fő);
2.)  A Tagcsoport elnök jelölése, megválasztása;
3.)  A Tagcsoport elnökhelyettes jelölése, megválasztása;
4.)  A Tagcsoport Elnökség további tagjainak jelölése, megválasztása.

A választó értekezlet akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező gazdálkodó szervezeteknek több mint 50 (ötven) %-a jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt választó értekezlet a megjelent tagok létszámára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt ülés és az eredeti ülés között legalább fél órának kell eltelnie; határozatképtelenség esetén a megismételt választóértekezlet a választóértekezlet időpontját követő 30 perc múlva kerül megtartásra.

Meghatalmazás útján a képviselet nem gyakorolható!

A regisztráció során a kamarai tag szavazásra jogosult képviselőjének személyi igazolvánnyal (vezetői engedéllyel) vagy útlevéllel és lakcímkártyával (külföldi állampolgár esetében tartózkodási engedéllyel) kell magát igazolnia.

Szavazati jog:

A kamarai tag szavazati jogát kizárólag a cégjegyzékben szereplő vezető tisztségviselője, cégvezetője vagy tagjegyzékben feltüntetett képviseletre jogosult természetes személy útján gyakorolhatja, feltéve, ha a tagsági jogai nem szünetelnek és képviselője nincs felfüggesztve. A szavazati jog a jogosultakat az itt meghatározott sorrendben illeti meg, tagjegyzékben feltüntetett képviselő esetében pedig a választáson történő nyilvántartásba vételre jelentkezés sorrendjében. További feltétel a szavazati jog gyakorlása előtt, hogy a tagsági jogviszony legalább a választásokat megelőzően 15 nappal fennálljon. A Kamara tagja csak egy – székhelye, telephelye vagy fióktelepe szerint választott – kerületi tagcsoportban gyakorolhatja szavazati jogát, és csak ott lehet választható.

Tisztségre jelölhető/megválasztható:

az adott tagcsoporthoz tartozó, kamarai tagjegyzékben szereplő gazdálkodó szervezet természetes személy képviselője (gazdálkodó szervezet tagja (részvényese), vezető tisztségviselője, illetőleg alkalmazottja) választható, feltéve, hogy a kamarai tag tagsági jogviszonya 2019. december 31-én fennállt és a gazdálkodó szervezetet a tagcsoporthoz besorolták, továbbá megfelel a küldötti tisztséggel szemben támasztott követelményeknek és nem esik kizáró okok alá és tagsági jogai nem szünetelnek. 
A jelölés/megválasztás feltétele a tisztségelfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozat megtétele. 

Rendezett tagságú kamarai tagvállalkozás:

az, amely tagsági viszonya a választóértekezletet megelőző napon rendezett, azaz a tagsága kezdete óta minden évben teljesítette (árbevétel közlő) adatszolgáltatási kötelezettségét és nincs tagdíjtartozása (új belépés esetén a 2020. évben kiszámlázott tagdíj kiegyenlítésre került)! 

A 2020. évi tisztújító választások „Hatályos Választási Szabályzata” és „Alapszabálya” az alábbi linken érhető el:

Hatályos Választási Szabályzat
Alapszabály

Kérem, hogy részvételével járuljon hozzá a gazdasági önkormányzati rendszerünk kerületi szintű sikeres megújításához!

Tisztelettel: 

Szentesi Lászlóné s.k.
a BKIK főtitkára

Melléklet: a kerületi választóértekezletek időpontjai és helyszínei