Meghívó a BKIK XI. Kerületi Tagcsoportjának időközi választó értekezletére

Meghívó a BKIK XI. Kerületi Tagcsoportjának időközi választó értekezletére

Meghívó a BKIK XI. Kerületi Tagcsoportjának időközi választó értekezletére

Meghívó a BKIK XI. Kerületi Tagcsoportjának időközi választó értekezletére 2022/09/27
Meghívó a BKIK XI. Kerületi Tagcsoportjának időközi választó értekezletére 10:21

A választóértekezlet időpontja:2022. október 25.11.00 óra

Tisztelt Kamarai Tag!

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara– figyelemmel a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (a „Gktv.”), a Kamara Alapszabályának és a Választási Szabályzatának rendelkezéseire – 2022. évben időközi választást tart a kerületi tagcsoportban. A BKIK, a Főváros kerületi közigazgatási beosztásával azonos módon meghatározott, Kerületi Tagcsoportjának választó értekezlete 2022. október 25. napján kerül megtartásra.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (székhely: 1016 Budapest, Krisztina körút 99., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, nyilvántartási száma: 01-03-0000005, adószám: 18067666-2-41, a „Kamara”) XI. Kerületi Tagcsoportja (a „Tagcsoport”) nevében és képviseletében tisztelettel meghívom a Tagcsoport időközi választó értekezletére.

A választóértekezlet helyszíne:         Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Baross terem

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. VI. emelet

A választóértekezlet időpontja:         2022. október 25. (kedd) 11.00 óra

A regisztráció kezdete:                     2022. október 25. (kedd) 10.30 óra

Napirend:                1.)      A Tagcsoport elnökének jelölése, megválasztása                      

A választó értekezlet akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező gazdálkodó szervezeteknek több mint 50 (ötven) %-a jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt választó értekezlet a megjelent tagok létszámára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt ülés és az eredeti ülés között legalább fél órának kell eltelnie; határozatképtelenség esetén a megismételt választóértekezlet a választóértekezlet időpontját követő 30 perc múlva kerül megtartásra.

Meghatalmazás útján a képviselet nem gyakorolható!

 A regisztráció során a kamarai tag szavazásra jogosult képviselőjének személyi igazolvánnyal (vezetői engedéllyel) vagy útlevéllel és lakcímkártyával (külföldi állampolgár esetében tartózkodási engedéllyel) kell magát igazolnia.

Szavazati jog:

A kamarai tag szavazati jogát kizárólag a cégjegyzékben szereplő vezető tisztségviselője, cégvezetője vagy tagjegyzékben feltüntetett képviseletre jogosult természetes személy útján gyakorolhatja, feltéve, ha a tagsági jogai nem szünetelnek és képviselője nincs felfüggesztve. A szavazati jog a jogosultakat az itt meghatározott sorrendben illeti meg, tagjegyzékben feltüntetett képviselő esetében pedig a választáson történő nyilvántartásba vételre jelentkezés sorrendjében. További feltétel a szavazati jog gyakorlása előtt, hogy a tagsági jogviszony legalább a választásokat megelőzően 15 nappal fennálljon.

A Kamara tagja csak egy – székhelye, telephelye vagy fióktelepe szerint választott – kerületi tagcsoportban gyakorolhatja szavazati jogát, és csak ott lehet választható.

Amennyiben székhelye, telephelye vagy fióktelepe a kamarai nyilvántartásban nem vagy nem megfelelően került rögzítésre vagy ezen adataiban változás állt be, azok kamarai nyilvántartásban történő bejegyzéséről legkésőbb a választást megelőző napon ügyfélfogadási időben gondoskodni szíveskedjen.

Tisztségre jelölhető/megválasztható:

Az adott tagcsoporthoz tartozó, kamarai tagjegyzékben szereplő szavazati joggal rendelkező gazdálkodó szervezet természetes személy képviselője (gazdálkodó szervezet tagja (részvényese), vezető tisztségviselője, illetőleg alkalmazottja) választható, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezetet a tagcsoporthoz besorolták, továbbá megfelel a küldötti tisztséggel szemben támasztott követelményeknek és nem esik kizáró okok alá és tagsági jogai nem szünetelnek.

A jelölés/megválasztás feltétele a tisztségelfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozat megtétele.

Rendezett tagságú kamarai tagvállalkozás:

Az a gazdálkodó szervezet, amely tagsági viszonya a választóértekezletet megelőző napon rendezett, azaz nincs tagdíjtartozása. Amennyiben kamarai tagdíjfizetési kötelezettségét a választóértekezletet megelőző napon, a BKIK ügyfélszolgálatán készpénzbefizetéssel teljesíti, kérem, hogy a befizetést tanúsító pénztár bevételi bizonylatot szíveskedjen magával hozni és bemutatni. 

A 2022. évi tisztújító választások szabályait is tartalmazó hatályos Alapszabály és Választási Szabályzat a https://bkik.hu/hu/rolunk/kamarai-szabalyzatok oldalon érhető el.

A választási tagjegyzék 2022. szeptember 26. és 2022. október 10. között a BKIK Ügyfélszolgálatán (1016 Budapest, Krisztina körút 99.) kifüggesztésre kerül. A tagjegyzékben foglalt adatok ügyfélfogadási időben megtekinthetőek (hétfő-csütörtök: 9:00-15:00 óra, péntek: 9:00-13:00 óra)

Kérem, hogy részvételével járuljon hozzá a gazdasági önkormányzati rendszerünk kerületi szintű sikeres megújításához!

 

Tisztelettel:

 

                                                                                                                      Csókay Ákos

                                                                                                                            főtitkár