Meghívó a BKIK XXI. kerületi Tagcsoport tisztújító választó értekezletére

Meghívó a BKIK XXI. kerületi Tagcsoport tisztújító választó értekezletére

Meghívó a BKIK XXI. kerületi Tagcsoport tisztújító választó értekezletére

Meghívó a BKIK XXI. kerületi Tagcsoport tisztújító választó értekezletére 2021/08/09
Meghívó a BKIK XXI. kerületi Tagcsoport tisztújító választó értekezletére 16:01

MEGHÍVÓ

Iktatószám: 338/2021/BKIK
Budapest, 2021. augusztus 09.

Tisztelt Kamarai Tagunk! 

A kerületi tagcsoport tisztségviselőinek négyéves megbízatásának lejárta miatt – figyelemmel a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (a „Gktv.”), a Kamara Alapszabályának és a Választási Szabályzatának rendelkezéseire – 2020. évben tisztújításokra kerül sor. A BKIK, a Főváros kerületi közigazgatási beosztásával azonos módon meghatározott, Kerületi Tagcsoportjainak soron következő tisztújító választó értekezletei 2021. szeptember 6.- 2021. szeptember 20. közötti időszakban kerülnek megtartásra. 

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (székhely: 1016 Budapest, Krisztina körút 99., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, nyilvántartási száma: 01-03-0000005, adószám: 18067666-2-41, a „Kamara”) XXI. Kerületi Tagcsoportja (a „Tagcsoport”) nevében és képviseletében tisztelettel meghívom a Tagcsoport tisztújító értekezletére. 

A választóértekezlet helyszíne: BKIK XX. kerületi Regionális Iroda, 1201 Budapest, Baross utca 72.
A választóértekezlet időpontja: 2021. szeptember 09. (csütörtök) 11:00 óra
A regisztráció kezdete: 2021. szeptember 09. (csütörtök) 10:30 óra

Napirend: 

1.)  Döntés a Tagcsoport Elnökség létszámáról (minimum 3, maximum 7 fő);
2.)  A Tagcsoport elnök jelölése, megválasztása;
3.)  A Tagcsoport elnökhelyettes jelölése, megválasztása;
4.)  A Tagcsoport Elnökség további tagjainak jelölése, megválasztása;
5.) Döntés a tiszteletbeli elnöki cím adományozásáról;

A választó értekezlet akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező gazdálkodó szervezeteknek több mint 50 (ötven) %-a jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt választó értekezlet a megjelent tagok létszámára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt ülés és az eredeti ülés között legalább fél órának kell eltelnie; határozatképtelenség esetén a megismételt választóértekezlet a választóértekezlet időpontját követő 30 perc múlva kerül megtartásra.

Meghatalmazás útján a képviselet nem gyakorolható!

A regisztráció során a kamarai tag szavazásra jogosult képviselőjének személyi igazolvánnyal (vezetői engedéllyel) vagy útlevéllel és lakcímkártyával (külföldi állampolgár esetében tartózkodási engedéllyel) kell magát igazolnia. 

Szavazati jog:
A kamarai tag szavazati jogát kizárólag a cégjegyzékben szereplő vezető tisztségviselője, cégvezetője vagy tagjegyzékben feltüntetett képviseletre jogosult természetes személy útján gyakorolhatja, feltéve, ha a tagsági jogai nem szünetelnek és képviselője nincs felfüggesztve. A szavazati jog a jogosultakat az itt meghatározott sorrendben illeti meg, tagjegyzékben feltüntetett képviselő esetében pedig a választáson történő nyilvántartásba vételre jelentkezés sorrendjében. További feltétel a szavazati jog gyakorlása előtt, hogy a tagsági jogviszony legalább a választásokat megelőzően 15 nappal fennálljon.
A Kamara tagja csak egy – székhelye, telephelye vagy fióktelepe szerint választott – kerületi tagcsoportban gyakorolhatja szavazati jogát, és csak ott lehet választható.
Amennyiben székhelye, telephelye vagy fióktelepe a kamarai nyilvántartásban nem vagy nem megfelelően került rögzítésre vagy ezen adataiban változás állt be, azok kamarai nyilvántartásban történő bejegyzéséről legkésőbb a választást megelőző napon gondoskodni szíveskedjen. 

Tisztségre jelölhető/megválasztható:
Az adott tagcsoporthoz tartozó, kamarai tagjegyzékben szereplő szavazati joggal rendelkező gazdálkodó szervezet természetes személy képviselője (gazdálkodó szervezet tagja (részvényese), vezető tisztségviselője, illetőleg alkalmazottja) választható, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezetet a tagcsoporthoz besorolták, továbbá megfelel a küldötti tisztséggel szemben támasztott követelményeknek és nem esik kizáró okok alá és tagsági jogai nem szünetelnek.
A jelölés/megválasztás feltétele a tisztségelfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozat megtétele. 

Rendezett tagságú kamarai tagvállalkozás:
Az a gazdálkodó szervezet, amely tagsági viszonya a választóértekezletet megelőző napon rendezett, azaz a tagsága kezdete óta minden évben teljesítette (árbevétel közlő) adatszolgáltatási kötelezettségét és nincs tagdíjtartozása (új belépés esetén a 2021. évben kiszámlázott tagdíj kiegyenlítésre került)! Amennyiben kamarai tagdíjfizetési kötelezettségét a választóértekezletet megelőző napon a BKIK ügyfélszolgálatán készpénzbefizetéssel teljesíti, kérem, hogy a befizetést tanúsító pénztár bevételi bizonylatot szíveskedjen magával hozni és bemutatni. 

A 2021. évi tisztújító választások szabályait is tartalmazó hatályos Alapszabály és Választási Szabályzat ITT érhető el. 

Felhívom szíves figyelmét a veszélyhelyzet során a védelmi intézkedések fokozott betartására! 

Zárt térben tartott egyéb rendezvényen létszámtól függetlenül kizárólag koronavírus ellen védett személy vehet részt a Kormány rendelkezése szerint. A védettségi igazolás minden megjelent személy esetén szükséges, az ellenőrzésre kerül. Védettségi igazolvánnyal nem rendelkező személy részvétele nem lehetséges.
A választáson kizárólag egészséges személy vehet részt, ennek érdekében a regisztráció során kötelező testhőmérséklet mérés történik. Akinek hőemelkedése vagy láza van, a választáson nem vehet részt. A választóhelyiségbe belépéskor a kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező.
A választás során a 1,5 méter védőtávolság megtartása szintén kötelező, továbbá mindvégig kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. 

Az a gazdálkodó szervezet, amelynek képviselője a védelmi intézkedéseket megsérti, a BKIK Választási Bizottságának döntése értelmében a választáson nem vehet részt. 

Kérem, hogy részvételével járuljon hozzá a gazdasági önkormányzati rendszerünk kerületi szintű sikeres megújításához! 

Tisztelettel: 

Szentesi Lászlóné sk.
főtitkár