Meghívó a Kereskedelmi Tagozat összevont küldöttválasztó értekezletére

Meghívó a Kereskedelmi Tagozat összevont küldöttválasztó értekezletére

Meghívó a Kereskedelmi Tagozat összevont küldöttválasztó értekezletére

Meghívó a Kereskedelmi Tagozat összevont küldöttválasztó értekezletére 2020/01/27
Meghívó a Kereskedelmi Tagozat összevont küldöttválasztó értekezletére 15:12
MEGHÍVÓ
 
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (székhely: 1016 Budapest, Krisztina körút 99., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, nyilvántartási száma: 01-03-0000005, adószám: 18067666-2-41, a „Kamara”) Kereskedelmi Tagozat (a „Tagozat”) nevében és képviseletében tisztelettel
 
meghívom
 
a Kereskedelmi Tagozat tagozati szinten összevont 
 
III. Kereskedelem, Kereskedelmi Szolgáltatás
IV. Kiskereskedelem és E-Kereskedelem
V. Turizmus és Vendéglátás
IX. Bank, Biztosítás, Vagyongazdálkodás
 
osztályainak küldöttválasztó értekezletére, majd a küldöttválasztó értekezletet követő osztályválasztó értekezletre.
 
A tagozati küldöttválasztásra és osztályválasztásokra a kamarai küldöttek és egyéb tisztségviselők négyéves megbízatásának lejárta miatt – figyelemmel a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (a „Gktv.”), a Kamara Alapszabályának és a Választási Szabályzatának rendelkezéseire – 2020. évben tisztújításokra kerül sor.
 
Az Ön által képviselt gazdálkodó szervezet az osztályválasztáson választójogát a Tagozat keretén belül besorolt választási osztályban gyakorolhatja.
 
(I) AZ ÜLÉSEK HELYSZÍNE:
 
I.1. A tagozati küldöttválasztó értekezlet esetében:
1016 Budapest, Krisztina körút 99. VII. emelet Széchenyi Terem;
 
I.2. Az osztályválasztó értekezlet esetében:
1016 Budapest, Krisztina körút 99. terembeosztás a helyszínen kerül közlésre;
 
(II) AZ ÜLÉSEK IDŐPONTJA:
 
II.1. A tagozati küldöttválasztó értekezlet esetében:
2020. február 12. 9:30 óra, határozatképtelenség esetén: 10 óra
A küldöttválasztó értekezlet akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező gazdálkodó szervezeteknek több mint 50 (ötven)%-a jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt küldöttválasztó értekezlet a megjelent tagok létszámára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt ülés és az eredeti ülés között legalább fél órának kell eltelnie.
 
II.2. Az osztályválasztó értekezlet esetében:
Az osztályválasztó értekezletek az Meghívó II.1. pontjában meghatározott küldöttválasztó értekezletek berekesztését követően kerülnek megtartásra.
Az osztályválasztó értekezletek kezdetének időpontja a küldöttválasztó értekezletek berekesztését követő 60 perc elteltét követő órának 30. vagy 59. perce, amelyik ezek közül a korábbi. Amennyiben az osztályválasztó értekezlet határozatképtelen, az osztályválasztó értekezlet 30 perccel későbbi időpontban kerül megtartásra.
 
(III) AZ ÜLÉSEKRE TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ:
 
A szavazati jog gyakorlásához szükséges, hogy a választásokat megelőzően a jogosult személyazonosságát és lakcímét, valamint Kamara által nyilvántartott gazdálkodó szervezet esetében az ahhoz kapcsolódó, kamarai nyilvántartásokban nem szereplő képviseleti jogosultságban történt változást hitelt érdemlően igazolja.
 
III.1. A tagozati küldöttválasztó értekezlet esetében:
Regisztráció az értekezletek kezdete előtt 60 perccel korábban (azaz 8:30 órától) lehetséges, az értekezlet megkezdését követően regisztrációra nincs lehetőség, ilyen esetben az érintett szavazati jogát nem tudja gyakorolni.
 
III.2. Az osztályválasztó értekezlet esetében:
Regisztráció az értekezlet kezdete előtt (lásd Meghívó II.2. pontja) 30 perccel korábban lehetséges, az értekezlet megkezdését követően regisztrációra nincs lehetőség, ilyen esetben az érintett szavazati jogát nem tudja gyakorolni.
 
(IV) AZ ÜLÉSEK NAPIRENDJE:
 
IV.1. A tagozati küldöttválasztó értekezlet esetében:
a) A Kamara küldötteinek megválasztása;
b) A Kamara pótküldötteinek megválasztása;
 
IV.2. Az osztályválasztó értekezlet esetében:
a) Az osztály elnökének megválasztása;
b) Az osztály elnökhelyetteseinek megválasztása;
c) Az osztály elnökségének megválasztása;
d) Javaslat a magasabb szervezeti szintek szerveiben testületeibe tisztségre választandókra;
 
 
Kérem, hogy a tagozati küldöttválasztó és osztályértekezlet munkáját, a tisztújító választások sikeres lebonyolítását személyes részvételével elősegíteni szíveskedjen.
 
Budapest, 2020. január 27.
 
Tisztelettel:
 
 
Szatmáry-Jähl Angéla
Kereskedelmi Tagozat
elnöke s.k.
 
 

 
TÁJÉKOZTATÓ
A tagozati küldött- és osztályválasztásokkal
kapcsolatos tudnivalókról
 
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a kamarai tagok számára ezen Tájékoztatóban a tagozati küldött- és osztályválasztásokkal kapcsolatos lényeges, Gktv.-ben, Alapszabályban, illetve ez utóbbi mellékletét képező Választási Szabályzatban meghatározott lényeges szabályokról, előírásokról információkat kíván szolgáltatni.
 
Kérjük, hogy ezen Tájékoztatást figyelmesen tanulmányozza, mert a benne foglaltak választójogának gyakorlását segíthetik, illetve az ismertetett rendelkezéseknek való nem megfelelés a választójogának gyakorlását akadályozhatja vagy kizárhatja.
 
(A) TÁJÉKOZTATÁS A TAGOZATI KÜLDÖTTVÁLASZTÁS SZABÁLYAIRÓL:
 
A.1. A jelölés szabályai
A kamarai küldöttek és pótküldöttek személyére a jelölőbizottság (amennyiben ilyet a tagozat létrehozott), a tagozat elnöksége, illetve a tagozati küldöttválasztó értekezleten személyesen jelen levő az adott tagozathoz tartozó, kamarai tagjegyzékben gazdálkodó szervezet képviselője – ebben a sorrendben – tehet jelölést.
 
Küldöttnek, illetve pótküldöttnek olyan személy jelölhető, aki erre a tisztségre választható és aki megválasztása esetére tisztségére vonatkozó elfogadó, illetve összeférhetetlenségi nyilatkozatát szabályszerűen megtette.
 
A jelöltállítás feltételeinek megfelelő és jelöltnek javasolt személy jelöltként történő állításáról, jelölő listára történő felvételükről a küldöttválasztó értekezlet dönt, a küldöttválasztó értekezleten jelen levő küldöttek egyszerű többsége támogató szavazatával, a tagozat elnöksége és/vagy a jelölőbizottság által javasolt személyekről egyben, mások által javasolt személyek esetében egyénenként. Amennyiben a jelöltnek javasolt személyre egyéni indítvány kerül előterjesztésre, a jelöltnek javasolt személyt azon választási osztály tekintetében kell figyelembe venni, amelynek a jelöltnek javasolt személy a tagja.
 
A.2. A passzív választójog (választhatóság joga)
Küldöttnek az adott tagozathoz tartozó, kamarai tagjegyzékben gazdálkodó szervezet természetes személy képviselője választható, feltéve, hogy a kamarai tag tagsági jogviszonya 2019. december 31-én fennállt és a gazdálkodó szervezetet a tagozathoz tartozó választási osztályba besorolták, továbbá megfelel a küldötti tisztséggel szemben támasztott követelményeknek és nem esik kizáró okok alá és tagsági jogai nem szünetelnek.
 
Küldöttel szembeni követelmények (Gktv. 27. §. (2) bek.)
 
Küldöttnek az a kamarai tag választható, aki
a) nagykorú;
b) magyar állampolgár, a külön törvény szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy vagy olyan külföldi állampolgár, aki munkavállalási engedéllyel rendelkezik vagy Magyarországon engedély nélkül végezhet munkát; és
c) olyan gazdálkodó szervezet tagja (részvényese), vezető tisztségviselője, illetőleg alkalmazottja, amely tagja a kamarának;
d) a tagsági jogviszonyból származó kötelezettségeinek eleget tett.
 
Kizáró okok (Gktv. 27. §. (5) bek.)
 
Nem választható küldöttnek
a) cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll;
b) a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll;
c) szabadságvesztés büntetését tölti;
d) büntetőeljárásban jogerősen elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll, továbbá
e) akivel szemben más törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn.
 
Szünetelő tagsági jogok (Alapszabály 11.4. pontja)
 
Nem választható az a kamarai tag sem, akinek tagsági jogai szünetelnek. A tagsági jogai – ideértve a kamarai tag képviselőjének bármely, választás révén elnyert kamarai tisztséggel együtt járó jogait is – szünetelnek annak a kamarai tagnak, aki
a) a kamarai tagdíj megfizetése tárgyában a fizetési kötelezettségének a Kamara felhívása ellenére, a felhívásban megjelölt határidőig nem tett eleget;
b) a kamarai tag a tagdíj mértékének megállapításához szükséges adatszolgáltatási kötelezettségét – a Kamara ismételt felhívása ellenére – a felhívásban megjelölt határidőig nem teljesítette;
c) a Kamara Elnökségének a tag kizárásáról hozott határozatának napjától.
 
A.3. Az aktív választójog (szavazati jog)
A tagozati küldöttválasztó értekezleteken az adott tagozathoz tartozó, Választási Névjegyzékben szereplő, Kamara által nyilvántartott gazdálkodó szervezetek és kamarai tagok rendelkeznek szavazati joggal.
Minden gazdálkodó szervezetet a kamarai választások során egy szavazat illet meg.
 
A Kamara által nyilvántartott nem kamarai tag gazdálkodó szervezet a szavazati jogát kizárólag a választási névjegyzékben szavazásra jogosult személyként feltüntetett személy, ha a gazdálkodó szervezet képviseletre jogosult személyében a választási névjegyzék kifüggesztését követően változás történt, a cégjegyzékben cégjegyzésre jogosultként feltüntetett személy útján gyakorolhatja.
 
A kamarai tag szavazati jogát kizárólag a cégjegyzékben szereplő vezető tisztségviselője, cégvezetője vagy tagjegyzékben feltüntetett képviseletre jogosult természetes személy útján gyakorolhatja. A szavazati jog a jogosultakat ebben a sorrendben illeti meg, tagjegyzékben feltüntetett képviselő esetében pedig a választáson történő nyilvántartásba vételre jelentkezés sorrendjében. További feltétel a szavazati jog gyakorlása előtt, hogy a tagsági jogviszony legalább a választásokat megelőzően 15 nappal fennálljon.
 
A szavazati jog gyakorlása személyhez fűződő jogosítvány, meghatalmazásnak nincs helye (Választási Szabályzat 6.1. és 6.2. pontjai).
 
Függetlenül a jelöltek számától, a jelölőlistára került személyek közül az adott tisztségre az a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Amennyiben az adott tisztség(ek)re megválasztható személyek számával azonos vagy annál kevesebb jelölés történik, a jelölte(ke)t megválasztottnak kell tekinteni. Ha egyetlen betölthető helyre többen azonos szavazatot kaptak, az érintettek között a szavazást addig kell folytatni, amíg a sorrendet eldöntő határozat nem születik.
 
(B) TÁJÉKOZTATÁS AZ OSZTÁLYVÁLASZTÁS SZABÁLYAIRÓL:
 
B.1. A jelölés szabályai
Az A.1. pont rendelkezései értelemszerűen irányadók
 
B.2. A passzív választójog (választhatóság joga)
Az A.2. pont rendelkezései értelemszerűen irányadók
 
B.3. Az aktív választójog (szavazati jog)
Az A.3. pont rendelkezései értelemszerűen irányadóak, azzal, hogy az osztályválasztó értekezleten a Kamara által nyilvántartott nem kamarai tag gazdálkodó szervezet szavazati joggal nem rendelkezik.