Pályázati ajánló! Piacvezérelt Kutatás-fejlesztési és Innovációs Projektek Támogatása

Pályázati ajánló! Piacvezérelt Kutatás-fejlesztési és Innovációs Projektek Támogatása

Pályázati ajánló! Piacvezérelt Kutatás-fejlesztési és Innovációs Projektek Támogatása

Pályázati ajánló! Piacvezérelt Kutatás-fejlesztési és Innovációs Projektek Támogatása 2020/10/13
Pályázati ajánló! Piacvezérelt Kutatás-fejlesztési és Innovációs Projektek Támogatása 16:04

Tisztelt Vállalkozók!

Szeretnénk felhívni figyelmüket a következő pályázatra:

Piacvezérelt Kutatás-fejlesztés és Innovációs Projektek Támogatása

(2020-1.1.2-KFI)

- ŐSZI FORDULÓ -

A támogatási kérelmek benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2021. január 29. 12:00-ig lehetséges.
A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtási határideje: 2020. október 22. 16:00.

Támogatás célja

A felhívás célja a vállalkozások versenyképességének javítása piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeik támogatásával. A tervezett projektekkel szembeni elvárások:

 • jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányuljanak;
 • a projekt eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás üzletileg hasznosítható legyen.

A pályázat keretében „A” és „B” alprogram kerül meghatározásra.

„A” alprogram: A vállalkozások önállóan, vagy konzorciumban partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg.
„B” alprogram: A vállalkozások konzorciumban megvalósított KFI projektjeinek támogatása, melyhez konzorciumi tagként bevonhatnak kutató-tudásközvetítő szervezeteket is. Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához járulnak hozzá az erőforrások, ráfordítások ésszerű fókuszálásával, jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosítva.

Pályázók köre

Támogatási kérelem az „A” alprogram esetén önállóan és konzorciumi formában, a „B” alprogram esetén kizárólag konzorciumi formában nyújtható be.

A Felhívás vonatkozásában támogatást igénylő alatt a támogatási kérelemben meghatározott projektet önállóan megvalósító vállalkozást, vagy konzorciumi pályázat esetén a kutatási konzorcium vezetőjét, konzorciumi tag alatt e kutatási konzorciumban résztvevő további tagokat értjük. A támogatást igénylő és a konzorciumi tagok a továbbiakban együttesen pályázó(k) vagy – támogató döntés esetén – kedvezményezett(ek).

A Felhívásra pályázóként támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

a) Jogi személyiségű profit orientált vállalkozások, és egyéb gazdasági szervezetek közül a 113, 114, 116, 117, 231, 141 GFO kóddal rendelkezők, amelyek

 • kettős könyvvitelt vezetnek,
 • nem tartoznak a KATA hatálya alá,
 • 2019. évi lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó jóváhagyott és közzétett beszámolóval és minimum 2 teljes (365 nap), lezárt üzleti évvel rendelkeznek.

b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek

 • 551, 552, 559, 562, 563, 569, 599 vagy 931 GFO kóddal rendelkeznek és
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében nevesítettek államilag elismert nem állami felsőoktatási intézmények.
 • a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
 • Az 599-es GFO kódú felsőoktatási intézmény abban az esetben nyújthat be pályázatot, amennyiben a felsőoktatási intézmény fenntartói jogát a Magyar Állam által alapított jogi személy gyakorolja.

c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek

 • 311, 312, 322, 341, 342, 381 vagy 382 GFO kóddal rendelkeznek és
 • a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

d) Nonprofit gazdasági társaságok, amelyek

 • 572 vagy 573 GFO kóddal rendelkeznek,
 • kettős könyvvitelt vezetnek,
 • nem tartoznak a KATA hatálya alá,
 • 2019. évi lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó jóváhagyott és közzétett beszámolóval és minimum 2 teljes (365 nap), lezárt üzleti évvel rendelkeznek és
 • a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

Az „A” alprogram esetén:

 • csak az a) pontban meghatározott vállalkozások nyújthatnak be önállóan vagy konzorciumban támogatási kérelmet és
 • a konzorcium legfeljebb 2 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt vállalkozásai.

A „B” alprogram esetén:

 • konzorciumvezető csak az a) pont szerinti vállalkozás lehet;
 • konzorciumi tag az a)-d) pontban foglalt szervezetek bármelyike lehet;
 • legalább egy konzorciumi tagnak a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében foglalt feltételek szerinti közép- vagy nagyvállalkozásnak kell lennie;
 • a támogatás legalább 65%-át profitorientált vállalkozásnak kell igényelnie mind a tervezés mind a megvalósítás időszaka alatt,
 • a konzorcium legfeljebb 4 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt vállalkozásai.

Kizáró okok, speciális feltételek

 1. A 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti mikrovállalkozás sem az „A” sem a „B”alprogram esetében nem pályázhat.
 2. A Felhívásra kizárólag azok nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik a jelen Felhíváshoz kapcsolódóan kiállított szakmai támogató véleménnyel rendelkeznek.
 3. A Felhívás keretében egy adott vállalkozás és/vagy annak a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozásai részéről az „A” és a „B” alprogram esetében is kizárólag egy-egy projektjavaslat támogatható. A 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete alapján a partner- vagy kapcsolt vállalkozások egy vállalkozásnak minősülnek.
 4. A Felhívás keretében egy adott felsőoktatási intézmény részére - több konzorciumban való részvétel esetében is - összesen maximum 800 millió Ft támogatás ítélhető meg. 
 5. Nem nyújthat be támogatási kérelmet 

- Az „A” alprogram keretében önállóan, konzorciumvezetőként vagy konzorciumi tagként nem nyújthat be támogatási kérelmet az a vállalkozás, mely az alábbi pályázati felhívások keretében támogatásban részesült és a támogatási kérelem benyújtásakor a korábban támogatásban részesített projekt megvalósítása részvételével még folyamatban van:

 • Kis-, közép-, és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása (2018-1.1.2-KFI),
 • Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2019-1.1.1-PIACI KFI) pályázati felhívás,
 • Befektetés a jövőbe Alap (2020-1.1.6- JÖVŐ),
 • Gyorsítósáv (2020-1.1.5- GYORSÍTÓSÁV),
 • Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében (GINOP-2.1.2.8.1.4-16) pályázati felhívás;

- A „B” alprogram keretében támogatást igénylőként nem nyújthat be támogatási kérelmet az a vállalkozás, mely az alábbi pályázati felhívások keretében konzorciumvezetőként támogatásban részesült és a támogatási kérelem benyújtásakor a korábban támogatásban részesített projekt megvalósítása részvételével még folyamatban van:

 • Versenyképességi és kiválósági együttműködések (2018-1.3.1-VKE),
 • K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések (GINOP-2.2.1-18);

- A „B” alprogram keretében, támogatást igénylőként vagy konzorciumi tagként nem nyújthat be támogatási kérelmet az a vállalkozás, mely az alábbi pályázati felhívás keretében támogatásban részesült és a támogatási kérelem benyújtásakor a korábban támogatásban részesített projekt megvalósítása részvételével még folyamatban van:

 • Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2019-1.1.1-PIACI KFI),
 • Befektetés a jövőbe Alap (2020-1.1.6- JÖVŐ),
 • Gyorsítósáv (2020-1.1.5- GYORSÍTÓSÁV).

- Az „A” és „B” alprogram keretében nem nyújthat be támogatási kérelmet (önállóan, konzorciumvezetőként vagy konzorciumi tagként) az a vállalkozás, mely a Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI, 2020. évi májusi meghirdetés) pályázati felhívás keretében támogató szakmai véleményt kapott.

6. Jogosultsági gazdasági feltételek:

Az alábbi szempontok minden vállalkozás esetén külön-külön vizsgálandók, annak külön-külön is meg kell felelniük.

- A vállalkozás 2019. évi lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója (egyéni vállalkozó esetén Szja-bevallás) szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma nem lehet kevesebb 10 főnél.

- A vállalkozás (kivéve egyéni vállalkozó 2019. évi lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti saját tőkéje nem lehet negatív.

- A vállalkozás összköltsége nem lehet magasabb a vállalkozás 2019. évi lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti árbevételénél. Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozás összköltsége nem lehet magasabb a vállalkozás 2019. évi lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, benyújtott Szja-bevallásban szereplő adóalapba beszámított bevételénél.

- A vállalkozás (kivéve egyéni vállalkozó) által igényelt támogatás összege nem lehet magasabb a vállalkozás 2019. évi lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti saját tőke összegénél.

- A vállalkozás 1 évre tervezhető átlagos személyi jellegű ráfordítás nem lehet magasabb a vállalkozás 2019. évi lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója (egyéni vállalkozó esetén Szja-bevallás) szerinti személyi jellegű ráfordításának 100%-ánál.

Kötelezettségek

 • A pályázónak 3 év fenntartási kötelezettsége van. Nagyvállalat esetén amennyiben „Regionális beruházási támogatás kategórián igényel támogatást 5 év fenntartási kötelezettsége van. Amennyiben a nagyvállalat konzorciumi projekt keretében veszi igénybe a „Regionális beruházási támogatási kategóriát, akkor a teljes konzorcium vonatkozásában 5 éves a fenntartási kötelezettség.
 • Üzleti hasznosíthatóság- pályázó szinten (gazdasági társaságok esetén): A vállalkozás vállalja, hogy a pályázat keretében támogatott KFI tevékenységből és/vagy annak eredményéből (termék, technológia vagy szolgáltatás értékesítéséből) származó árbevétele a projekt befejezési évét követő 3 egymást követő üzleti évben eléri az általa elnyert támogatási összeg legalább 30%-át.

A projekt végrehajtásához rendelkezésre álló időtartam:

„A” alprogram esetén: min. 12 – max. 36 hónap.

„B” alprogram esetén: min. 24 – max. 48 hónap.

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek

 I.     Kísérleti fejlesztés (min. 50%)

A meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.

A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

II.     Alkalmazott (ipari) kutatás

Tervezett kutatás vagy célzott vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja komplex rendszerek összetevőinek létrehozását, és beletartozhat a prototípusok laboratóriumi környezetben vagy létező rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező környezetben történő megépítése, valamint kísérleti sorozatok gyártása, amennyiben ez az alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez szükséges.

Alkalmazott kutatás tevékenységet a projekt keretében az a szervezet végezhet, amelynek minimum 2 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább BSc/MA/MSc fokozatú diplomával rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van a támogatási kérelem benyújtásakor. Ezt a feltételt a kedvezményezettnek az ipari kutatási tevékenység teljes időtartama alatt teljesíteni szükséges. Igénybe vett szolgáltatás esetén az alkalmazott (ipari) kutatási szolgáltatást nyújtónak kell megfelelnie a fenti feltételnek. E feltétel teljesítésének igazolását a szolgáltatást nyújtó által kiállított árajánlathoz mellékletként csatolni szükséges.

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatásból működési költségek, valamint Eljárási és szervezési innovációhoz nyújtott támogatásból működési költségek

a) Személyi kiadások (min 30%)

Kizárólag az adott kutatási projektben részt vevő kutatók, fejlesztők, technikusok, egyéb kisegítő személyzet munkaszerződés –– megbízási jogviszony esetén a megbízási szerződés – szerinti alapbér és annak járulékai, valamint személyi jellegű egyéb kifizetései (ide értve a törvényesen járó szabadság és betegszabadság idejére járó juttatást is) és a munkaadót terhelő járulékok a támogatott projektben való foglalkoztatás arányában, a végzett tevékenység mértékéig. A kutató, fejlesztő, technikus személyek és egyéb kisegítő személyzet alapbére és annak járulékai, valamint személyi jellegű egyéb kifizetései csak akkor számolhatók el, ha a projekt témájához kapcsolódó területén rendelkeznek végzettséggel és tevékenységük közvetlenül a projekt végrehajtásához kapcsolódik és munkaköri feladatukat képezi, amely a munkaköri leírásban vagy a munkaszerződésben, vagy megbízási szerződésben rögzítésre kerül.

 • Bérköltség – Kutató-fejlesztő munkatárs/technikus, segédszemélyzet: munkabér, megbízási díj (természetes személyek részére),
 • Személyi jellegű egyéb kifizetések – Kutató-fejlesztő munkatárs/technikus, segédszemélyzet: (bérjellegű juttatások, pl. munkába járás költsége, cafetéria)
 • Bérjárulékok – Kutató-fejlesztő munkatárs/technikus, segédszemélyzet: a személyi jellegű ráfordítások alapján megállapított bérjárulékok.

Teljes munkaidőben foglalkoztatott kutató-fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb 2.000.000 Ft/hó, technikus/egyéb segédszemélyzet esetében legfeljebb 800.000 Ft/hó bérköltség tervezhető/számolható el.

b) Szolgáltatások költségei (önállóan pályázó esetén: max. 40% konzorcium esetén: max. 30%, de nem haladhatja meg a kutatásfejlesztési projekthez nyújtott támogatásból finanszírozott személyi kiadások mértékét.)

 • Igénybe vett szolgáltatások költségein belül az igénybevett tanácsadás és szolgáltatás díja, beleértve a minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetéséhez és tanúsíttatásához kapcsolódó költségeket, amelyek abban az esetben számolhatóak el, ha azt kizárólag a projekt keretében végzett kutatási tevékenységhez vették igénybe, továbbá a megbízási szerződés független felek között, piaci feltételeknek megfelelően jött létre és teljesült.

c) Anyagköltségek

 • Anyagköltségen belül közvetlenül a projekt megvalósítása során felmerült fogyóeszközök és forgóeszköz költségei számolhatóak el.

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatásból beruházási költségek, valamint Eljárási és szervezési innovációhoz nyújtott támogatásból beruházási költségek

a) Eszközbeszerzés (max. 40%)

Műszaki berendezések, gépek, járművek és Egyéb berendezések, felszerelések, járművek költségtípuson belül új eszközök és felszerelések értékcsökkenésének összege (amortizációs költsége) a kutatási projektben való használatuk mértékéig és idejére számolható el. Amennyiben ezeket az eszközöket és felszereléseket a kutatási projektben nem használják fel teljes élettartamukban, úgy csak a kutatási projekt időtartamának megfelelő értékcsökkenési ráfordítás (amortizációs költség) számolható el.

b) Immateriális javak beszerzése (max. 10%)

Immateriális javak költségtípuson belül külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát képező ismeretek és szabadalmak értékcsökkenésének összege (amortizációs költsége) a kutatási projektben való használatuk mértékéig és idejére számolhatóak el. Amennyiben ezeket az eszközöket a kutatási projektben nem használják fel teljes élettartamukban, úgy csak a kutatási projekt időtartamának megfelelő értékcsökkenési ráfordítás (amortizációs költség) számolható el.

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás jogcímen végzett tevékenységi körrel összefüggésben elszámolható költségek

a) Eszközbeszerzés (max. 40%)

     Műszaki berendezések, gépek, járművek és Egyéb berendezések, felszerelések, járművek költségtípuson belül új eszközök és felszerelések értékcsökkenésének összege (amortizációs költsége) a kutatási projektben való használatuk mértékéig és idejére számolható el. Amennyiben ezeket az eszközöket és felszereléseket a kutatási projektben nem használják fel teljes élettartamukban, úgy csak a kutatási projekt időtartamának megfelelő értékcsökkenési ráfordítás (amortizációs költség) számolható el.

b) Immateriális javak beszerzése (max. 10%)

Immateriális javak költségtípuson belül külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát képező ismeretek és szabadalmak értékcsökkenésének összege (amortizációs költsége) a kutatási projektben való használatuk mértékéig és idejére számolhatóak el. Amennyiben ezeket az eszközöket a kutatási projektben nem használják fel teljes élettartamukban, úgy csak a kutatási projekt időtartamának megfelelő értékcsökkenési ráfordítás (amortizációs költség) számolható el.

Regionális beruházási támogatás

b) Eszközbeszerzés (max. 40%)

Műszaki berendezések, gépek, járművek és Egyéb berendezések, felszerelések, járművek költségtípuson belül új eszközök és felszerelések

c) Immateriális javak beszerzése (max. 10%)

Immateriális javak költségtípuson belül külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát képező ismeretek és szabadalmak.

De minimis jogcímen végzett tevékenységi körrel összefüggésben elszámolható költségek

III. Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (tájékoztatás) (max. 0,5%):
a projekt során a nyilvánosság tájékoztatására és az elért eredmények elterjesztésére vonatkozó tevékenység.

IV. Projekt koordinációs tevékenység (max. 5%)

A koordinációs költség összetétele:

a) Személyi kiadások

 • Bérköltség – Projektmenedzser/egyéb: munkabér, megbízási díj (természetes személyek részére),
 • Személyi jellegű egyéb kifizetések – Projektmenedzser/egyéb: (bérjellegű juttatások, pl. munkába járás költsége, cafetéria)
 • Bérjárulékok – Projektmenedzser/egyéb: a személyi jellegű ráfordítások alapján megállapított bérjárulékok.

Teljes munkaidőben foglalkoztatott projektmenedzser esetében legfeljebb 900.000 Ft/hó bérköltség tervezhető/számolható el.

b) Anyagköltségek

 • Anyagköltség: a koordinációs tevékenység elvégzése érdekében közvetlenül felmerült fogyóeszközök és forgóeszköz költségei számolhatóak el.

c) Szolgáltatások költségei

 • Igénybe vett szolgáltatások: A projektmegvalósítás alatti projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja. Igénybevett szolgáltatások esetében részletes helyzet- és piacelemzés vagy árajánlat csatolása kötelező.

V. Közbeszerzés (max. 1%)

 • Igénybevett szolgáltatások költségei és 53. Egyéb szolgáltatások költségein belül közbeszerzési költség (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is) elszámolható,

VI. Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység támogatása

A bejelentéssel kapcsolatos hivatalos eljárás során és az esetleges felszólalási eljárás során a jog érvényességének védelmekor felmerülő alábbi – hazai és nemzetközi iparjogvédelmi − hatósági költségek számolhatók el, akkor is, ha ezek a költségek a jog megadását követően merültek fel:

 • bejelentési (és kutatási) díj;
 • írásos véleménnyel kiegészített kutatási jelentés;
 • vizsgálati díj;
 • megadási díj;
 • megosztási díj (bejelentési díj);
 • fenntartási díj a végleges szabadalmi oltalom megszerzéséig;
 • gyorsított és különleges gyorsított eljárás díja (védjegybejelentés);
 • jogutódlás tudomásulvételének díja;
 • bejelentés továbbításának díja;
 • jelzálog, licencia tudomásulvételének díja.

KKV-k esetén kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás jogcímen végzett tevékenységi körrel összefüggésben elszámolható költségek

VII. Piacra jutás (max. 15%):

 • piaci megjelenéshez közvetlenül kapcsolódó költségek (vásárokon, kiállításokon való részvétel);
 • marketingeszközök elkészítésének, beszerzésének közvetlen költségei;
 • formatervezés;
 • marketing munkatárs alkalmazása;

Területi korlátozás

A projekt megvalósításának helyszíne: a pályázó(k) – a támogatási kérelem benyújtásáig – bejegyzett Magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Támogatás mértéke:  

Támogatás összege:

„A” alprogramban

 • minimum 100 millió Ft önállóan benyújtott támogatási kérelem esetén,
 • minimum 150 millió Ft konzorcium esetén és
 • maximum 400 millió Ft (önállóan benyújtott támogatási kérelem és konzorcium esetén egyaránt),

„B” alprogramban

 • minimum 400 millió Ft
 • maximum 800 millió Ft.

Bővebb információ: tanacsadas@bkik.hu