TÁJÉKOZTATÓ a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerinti bértámogatásról és igénylésének módjáról

TÁJÉKOZTATÓ a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerinti bértámogatásról és igénylésének módjáról

TÁJÉKOZTATÓ a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerinti bértámogatásról és igénylésének módjáról

TÁJÉKOZTATÓ a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerinti bértámogatásról és igénylésének módjáról 2020/11/26
TÁJÉKOZTATÓ a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerinti bértámogatásról és igénylésének módjáról 13:31

A tájékoztató a 485/2020. számú Kormányrendelet bértámogatásra vonatkozó rendelkezése és a támogatás igénybevételére vonatkozó hivatalos hirdetmény alapján készült.

E rendelet és hirdetmény alapján a támogatásra jogosult munkáltató részére az alábbi feltételekkel 2020. november hónapjára bértámogatás nyújtható.

A támogatás szabályai

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján vissza nem térítendő támogatást kaphat a bértámogatásra jogosító tevékenységet tényleges főtevékenységként folytató munkáltató.

Bértámogatásra jogosító tevékenységek:

1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenység,

2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenység,

3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenység,

4. Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenység,

5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenység,

6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenység,

7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenység,

8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenység,

9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenység,

10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenység,

11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevékenység,

12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenység,

13. Sportegyesületi tevékenység (TEÁOR 9312),

14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenység,

15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenység,

16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenység,

17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenység,

18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR 9329)

A 17. pont szerinti tevékenységet végzőre akkor vonatkozik a bértámogatás, ha megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak.

Tényleges főtevékenységnek az a tevékenység minősül, amelyből a munkaadónak e rendelet hatálybalépését (2020. 11. 11-ét) megelőző 6 hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30 %-a származott.

Támogatás időtartama, mértéke, feltételei

 • A támogatás a 2020. november havi bruttó bér alapján kerül megállapításra.
 • A támogatás mértéke munkavállalónként a november hónapra munkaviszony alapján, munkabér jogcímen a bruttó munkabér 50%-a.
 • A támogatás, illetve az arányos támogatás a munkáltató részére a ténylegesen kifizetett bér és munkavállalót terhelő levont adó- és járulék alapján utólag kerül folyósításra.
 • A 6/1996. (VII. 16.) MüM rendeletben meghatározottak szerint a támogatás összege nem haladhatja meg munkavállalónként a kötelező legkisebb munkabér 150%-át, támogatáshalmozódás esetén a támogatások együttes összege nem haladhatja meg a teljes bérköltség 100%-át.
 • A támogatás akkor folyósítható, ha a munkaadónál 2020. 11. 30-án a munkavállaló jogviszonya fennáll és a munkaadó a munkavállaló részére a munkabért megfizeti.
 • A munkaviszony közös megegyezéssel 2020. december 31. napjáig nem szüntethető meg.

A kérelem benyújtásának helye, módja, elbírálásának menete

A bértámogatás hirdetménye, a kérelem valamint az összeférhetetlenségre és a dolgozó személyes adatainak felvételére vonatkozó nyilatkozatok formanyomtatványai és a tájékoztatók itt érhetők el és tölthetők le:

https://nfsz.munka.hu/cikk/1294/Agazati_bertamogatasi_program

A kérelem 2020. november 11. napjától nyújtható be 2020. december 11-ig.

A munkaadó a támogatás iránti kérelmét a munkavállaló foglalkoztatásának helye szerinti, illetve amennyiben ez nem állapítható meg egyértelműen, abban az esetben a munkáltató választása szerint székhelye vagy telephelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz nyújtja be. A fővárosi és megyei kormányhivatal nyolc munkanapon belül határozatban dönt. A támogatással összefüggő tennivalók és eljárások tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint kell eljárni.

Elektronikus ügyintézésre kötelezettek, illetve nem kötelezettek, de elektronikus ügyintézési formát választók esetében a nyomtatványokat elektronikus aláírással, időbélyegzővel ellátva kell beküldeni.

A kérelmét az elektronikus ügyintézésre kötelezett munkaadónak az e-papír alkalmazásba (https://epapir.gov.hu/) bejelentkezve:

 • Cégkapun keresztül
 • Cégkapuval nem rendelkező munkaadónak a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó (KÜNY) tárhelyen (ügyfélkapun) keresztül
  elektronikusan kell benyújtania a hivatalhoz.

A cégkapu használatára kötelezett munkáltatónak be kell jelölnie, hogy cégként nyújtja be a dokumentumokat, majd az adatok megadásával a cégkapu azonosítja.

Az e-papír alkalmazásba belépve az alábbiak választandók a legördülő menüből:

Témacsoport: Kormányhivatali ügyek
Ügytípus: Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási feladatok
Címzett: Illetékes megyei/fővárosi kormányhivatal foglalkoztatási főosztály
Tárgy: bérköltség támogatás

A kérelem és benyújtandó mellékleteinek csatolása után, az elküldéssel automatikusan megtörténik a csomag hitelesítése tehát az aláírás és időbélyegzővel ellátás.

Az ügyintézési folyamat gyorsítása érdekében a már elektronikusan benyújtott és hitelesített kérelmek e-mailben is megküldhetők a megyei (fővárosi) hivatalnak. Erre a célra minden megyei (fővárosi) hivatal egy külön e-mail címet hozott létre, amely szintén a https://nfsz.munka.hu/cikk/1294/Agazati_bertamogatasi_program oldalon található meg. A határozat mellékletét képező Elszámoló lapot és mellékleteit is lehetőség van az elektronikus benyújtást követően emailben megküldeni.

Mind a két esetben az elektronikus levélhez csatolni kell az E-papír visszaigazolást a küldésről és a felület által generált E-papír dokumentumokat.

A kérelemhez csatolni kell az alábbi mellékleteket:

 • Érintett munkavállalók munkaszerződése
 • NYILATKOZAT személyes adatok felvételéhez (munkavállaló tölti ki)
 • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat (NAV által elektronikusan kiadott formában is elfogadható) amennyiben a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
 • Az szja törvény szerinti, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá nem tartozó egyéni vállalkozó munkaadó esetén a tevékenység folytatására jogosító okirat
 • Adószámmal nem rendelkező természetes személy munkaadó esetén a bemutatott személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, taj-kártya.
 • A támogatást igénylő munkaadó szükséges nyilatkozatai (felsorolásuk a Hirdetmény 2. pontjában található). 

A bértámogatásra vonatkozó gyakori kérdések (GYIK) itt olvashatók:

https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/1/3/1/6/doc_url/Agazati_bertamogatas_GYIK_1123_fin.pdf

Budapest, 2020. november

Gábriel Péter adószakértő