Tagsági jogviszony megszűnése

Tagsági jogviszony megszűnése

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabálya a tagsági jogviszony megszűnéséről az alábbiak szerint rendelkezik: 

11.1 Megszűnik a kamarai tagság, ha 

a) a tag jogutód nélkül megszűnik, illetve, ha a tag egyéni vállalkozó, akkor abban az esetben is, ha az egyéni vállalkozónak megszűnik a vállalkozás gyakorlásához való joga;
b) a tag a tagsági viszonyt írásbeli nyilatkozattal kilépéssel megszünteti, ez esetben a tagsági jogviszony a naptári év utolsó napjával szűnik meg;
c) a tagsági jogviszonyt a Kamara felmondja;
d) a tagsággal együtt járó kötelezettségek ismételt vagy súlyos megsértése miatt a tagot a Kamara a tagjai sorából kizárja. 

A megszűnt tagot a tagnyilvántartásból törölni kell 

a) a jogutód nélküli megszűnés, illetve a vállalkozási jog megszűnésének napjával;
b) kilépés esetén a naptári év utolsó napjával;
c) felmondás esetén a 30 napos felmondási idő leteltét követő napnak a hatályával;
d) kizárás esetén a határozat jogerőre emelkedésének napjával. 

A szabályzatban részletezett esetek közül az a) pont szerinti megszűnést a gazdálkodó szervezet köteles bejelenteni a BKIK-nak írásban, csatolva a jogerős végzést, illetve az egyéni vállalkozói tevékenység megszűnéséről szóló tájékoztatót. A b) pont szerinti, tagsági jogviszony megszűntetésére vonatkozó szándék az alábbi nyilatkozat kitöltésével, az arra jogosult általi aláírásával és megküldésével  közölhető. A fenti nyilatkozat nem kizárólagosan elfogadott forma. Benyújtható szabad megfogalmazású szöveg is, melyben a gazdálkodó szervezet a szándékát közli, azonban kritérium, hogy a nyilatkozat tartalmából kiderüljön a megszüntetés szándéka, azt az arra jogosult (cégjegyzésre jogosult, egyéni vállalkozó, pártoló tag természetes személy) írja alá és tárgyév december 31. napjáig a BKIK részére megküldésre kerüljön. Utóbbi a formalevél kitöltése esetén is kötelező feltétel.

Tagsági jogviszonyt megszüntető nyilatkozat