Származási bizonyítvány, kereskedelmi számla, egyéb okmány hitelesítése

Származási bizonyítvány, kereskedelmi számla, egyéb okmány hitelesítése

Származási bizonyítvány, kereskedelmi számla, egyéb okmány hitelesítése
 
A származási bizonyítvány papíralapú, sorszámozott nyomtatvány, melyet megvásárlás után az alábbi séma/program segítségével lehet számítógéppel kitölteni:
 
 
– A megnevezésekre kattintva megjelenik a rovat.
– A rovat megnevezését ki kell törölni és a helyére kell beírni a megfelelő adatokat.
 
 
2016. május 01-től új UNIÓS VÁMKÓDEX lépett életbe.
 
Vonatkozó jogszabályok, szabályok
 
 • 952/2013/EU rendelet az Uniós Vámkódex létrehozásáról, 59-61. cikk
 • 2017. évi CLII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról

 • 11/2016. NGM rendelet az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól, 12.§, 1.bekezdés

 • 312/2001. (XII.28) Korm. rendelet (Mehib), 7. §, 1. bekezdés, 9. §, 1. bekezdés
 • 85/1998. (V.6.) Korm. rendelet (kamatkiegyenlítés), 6. §, 1. bekezdés
 • 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, 4. §, 1. bekezdés
 • 1999. évi CXXI. törvény (kamarai törvény), 10. §
 • 1982. évi 11. törvényerejű rendelet a vámeljárások egyszerűsítéséről és összehangolásáról (Kiotói Egyezmény)
 • Felülvizsgált Kiotói Egyezmény, K melléklet
 • Eurochambres (Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége) útmutatója az EU-ból történő export esetén alkalmazandó nem preferenciális származási szabályokhoz (2016) (Eurochambres útmutató) (lásd: 2. számú melléklet)
 • Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályának 5. számú melléklete (Okmányhitelesítési Szabályzat)
Azok a régebben kibocsátott származási bizonyítványok, amelyeken az Európai Unió helyett még az Európai Közösség szerepel – legkésőbb 2019. május 1-ig használhatók fel.
 
A hitelesítéshez szükséges letölthető, nyomtatható  kérelmek:
 
 
Származási bizonyítvány hitelesítéséhez szükséges okmányok:
 
1, Kérelem
2, Kereskedelmi számla (másolat)
3, Származást igazoló okmányok
– Magyar gyártó esetén  –  gyártói nyilatkozat
– Unió területén lévő gyártó esetén  –  beszállítói nyilatkozat
– Unión kívüli származás esetén  –  harmadik országban kiállított származási bizonyítvány, leigazolt EUR1, EUR-MED. stb.
4. Aláírási címpéldány (első alkalommal leadandó)
5. Meghatalmazás (ha a benyújtott okmányt nem a cégképviseletére jogosult írta alá)
 
2016. május 01-től érvényes származási bizonyítvány kitöltési útmutató
 
Kitöltési nyelv: az Európai Unió  bármely hivatalos nyelvén, vagy bármely más nyelven,szükség esetén magyar fordítást kérhet a kibocsátó testület
Kitöltés módja: gépírás
A származási garnitúra 3 példányból áll.
 
 1. Eredeti (Original) : az importőr ország vámhatósága számára
 2. Másolat (Sárga színű copy): az exportőr számára (ha szükséges)
 3. Kérelem (Rózsaszín példány): Kamaránál marad, az exportőr cégszerű aláírása szükséges
1. rovat:
Exportőr, feladó neve és címe: magyarországi vagy Európai Uniós székhellyel rendelkező cég ill. természetes személy lehet.
– amennyiben nem az export számla szerinti exportőr kerül az 1.rovatba, az alábbi hivatkozás használható: ….(/képviselő, meghatalmazott) on behalf of …../számlán feltüntetett exportőr
 
2. rovat:
Címzett neve, címe, rendeltetési ország KÖTELEZŐ
– ha a címzett nem a számlán feltüntetett cím, az alábbi hivatkozás használható
– To the order of   …..(számla szerinti külföldi vevő) for despatch to …. (külföldi átvevő neve,címe)
– a pályázatokhoz, az exporthitel finanszírozáshoz kiállított bizonyítványok esetében ebben a rovatban a pályázat kiíróját, esetleg a pályázat számát, a bank nevét kell feltüntetni
 
 3. rovat:
- a származási bizonyítványon a származási ország egyértelmű meghatározása a legfontosabb; a származási ország megnevezésénél kerülni kell a rövidítések használatát  
- uniós származás esetén: European Union vagy European Union /és az adott tagország megnevezése
- több országból származó szállítmány esetén minden származási országot meg kell nevezni, megjelölve, hogy mely tételhez tartozik az adott származási ország
- helyhiány esetén a származási ország feltüntethető a 6. rovatban is, minden tétel mellett, a következő hivatkozással a 3. rovatban: as shown in Box 6 
 
4. rovat
Szállításra vonatkozó adatok: Pl. kamion, repülő, vonat stb.
 
5. rovat:
Megjegyzések:
Például:
– hivatkozás a pótalkatrészekre => essential spare parts/machinery’s standard equipment to certificate No. …… issued on ……
– hivatkozás a visszamenőleges hatállyal történő kiadásra => issued retrospectively; date of export: ……
– hivatkozás a pótlólagos kiadásra => This certificate cancels and replaces certificate No. …… issued on ……
– hivatkozás arra, ha EXIM-es ügylethez készül a származási bizonyítvány, de refinanszírozó pénzintézet szerepel a címzett rovatban => EXIM
– hivatkozás arra, ha EXIM-es ügylethez készül a származási bizonyítvány, csak a bank/biztosító használja a származási bizonyítványt, és ugyanazt az árut szállítják folyamatosan ugyanannak a vevőnek (záradékos származási bizonyítvány) => „Ugyanazon vevő részére,árumegnevezés, a vámtarifa szám és a származási hely tekintetében azonos áru ismétlődő szállítása esetén, az előbbiekben bekövetkező változásig, az exportőr felelősségére, a bank/biztosító számára jelen származási bizonyítvány igazolja az áru származását.”
– egyéb az adott ügyletre vonatkozó, fontos pótbejegyzés (importengedély száma, akkreditív száma, stb.)
 
6. rovat:
Tételszám, csomagok száma, fajtása, jelölése, árumegnevezés
– minden árufajtát külön tételszámmal kell jelölni
– szokványos, kereskedelmi árumegnevezés alkalmazandó (nem használható csak a márkanév, gyűjtőnév, általános megnevezés)
– helyhiány esetén: az exportőr által aláírt számla, rakomány-jegyzék, vagy árulista csatolandó a származási bizonyítványhoz, illetve a 6. rovatban hivatkozni szükséges erre a csatolmányra, annak számára, azonosítójára, a következő szöveggel:
– According to the attached invoice / packing list number …. dated ….
– Csatolmány esetén hitelesítendő a csatolmány is, valamint a csatolmányon is szükséges hivatkozás a származási bizonyítványra. Amennyiben az árufelsorolást a csatolmány tartalmazza, a bizonyítvány a csatolmány nélkül nem érvényes.
– az üresen maradt részt át kell húzni (az utolsó bejegyzést egy vízszintes vonallal kell aláhúzni, a fennmaradó üres részt pedig ferde vonallal kell áthúzni). A rovatba új sorok ezt követően már nem vihetők fel
 
7. rovat
Mennyiség
– mennyiségi egység megjelölése
– metrikus rendszer
– súly esetén a bruttó és nettó súly egyértelmű megjelölése, mindkettő használata esetén ezek egyértelmű megkülönböztetése
 
8. rovat: Kamara hitelesíti.
 
K É R E L E M (rózsaszín példányon)
 
8. rovat:
Megjelölni azt, hogy a terméket Magyarországon lévő saját üzemben vagy másik üzemben gyártották.
Hely, dátum, cégszerű aláírás
 
9. rovat:
Akkor kell kitölteni, ha a származási bizonyítványt kérő nem azonos az exportőrrel.
 
F O N T O S !
A származási bizonyítvány hitelesítését a kibocsátó kamara megtagadja:
– ha a bizonyítvány hiányosan, hibásan került kitöltésre
– ha a bizonyítvány nem az export számla és egyéb dokumentumok szerint került kitöltésre
– ha a bizonyítvány negatív megkülönböztető szöveget tartalmaz (pl. politikai bojkott nyilatkozat)
– ha a bizonyítványra nem odatartozó jelölések, rajzok kerültek
– ha a bizonyítvány nem olvasható, túl világos, szellemképes a nyomtatás stb.
– ha hiányzik a származást alátámasztó dokumentum vagy az nem megfelelő.
 
Kereskedelmi számla hitelesítése:
 
A fogadó ország előírásainak megfelelő példányszámot tekintjük 1 garnitúrának, a hitelesítési díj szempontjából, melyhez (irányadó: a K und M. – a német Kamara kiadványa).
Az ezen felüli példányokért külön díjat számítunk fel. A hitelesítéshez szükség van egy plusz másolatra, amely a Kamaránál marad.
 
Egyéb okmányok hitelesítése:
 
Ezek lehetnek például: fuvarlevelek, minőségi bizonyítványok,  SGS igazolások, növény és állategészségügyi okmányok, hajóstársasági igazolások, meghatalmazások, kereskedelmi levelek, stb.
Itt is minden hitelesítendő okmányból másolatot kérünk.
 
 
Okmányhitelesítési díjak:
 
  Nettó díj tagnak (forint) 27% ÁFA-val megnövelt érték (forint) Nettó díj nem tagnak 27% ÁFA-val megnövelt érték (forint)
Származási bizonyítvány 5.000 6.350 11.000 13.970
(1 garnitúra)        
Származási bizonyítvány másolat (alapgarnitúrán felül) 2.000 2.540   4.500    5.715
Kereskedelmi számla 5.000 6.350 11.000 13.970
Fogadó ország előírásain felüli minden további példány 2.000 2.540   4.500 5.715
Aláírás hitelesítés (példányonként) 5.000 6.350 11.000 13.970
Különféle kereskedelmi okmány (példányonként) 5.000 6.350 11.000 13.970
 
Űrlap díjak:
  Nettó díj (forint) 27% ÁFA-val növelt díj (forint)
Nyomtatvány fajtája:    
Származási bizonyítvány, 260   330
(1 garnitúra)    
Származási bizonyítvány másolat 140 180
Vámszámlák 100 127