Építőipari regisztráció

Építőipari regisztráció

Az üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozások kötelesek kezdeményezni az Építőipari Névjegyzékbe történő felvételüket a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál. (MKIK) .
Építőipari kivitelezési tevékenységnek minősül az építési beruházás megvalósítása keretében végzett építési tevékenységek és az ezekre vonatkozó irányító és ellenőrző tevékenységek összessége. Az érintett tevékenységekről bővebben itt olvashat.


A vállalkozásokat terhelő bejelentési kötelezettség kiterjed az EGT tagállamokból, a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező valamennyi szolgáltató határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő kivitelezői tevékenységére is.
A kivitelezői tevékenységet végző vállalkozások - a kivitelezői tevékenység megkezdését követő, legkésőbb 5 munkanapon belül - kötelesek kezdeményezni a névjegyzékbe történő felvételüket az MKIK-nál.

Tájékoztató az építőipari kivitelező vállalkozások kamarai regisztrációjáról
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 39. § (3) alapján üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozó kivitelezői tevékenység) az folytathat,
aki rendelkezik a kormányrendeletben (191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet) meghatározott feltételekkel és az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenti.
Az építőipari kivitelezési tevékenység csak olyan felelős műszaki vezető irányításával folytatható, aki a kivitelezési tevékenység szakirányának megfelelő jogosultsággal és egyéb feltételekkel, továbbá az építési tevékenységet végzők vonatkozásában közvetlen utasítási joggal rendelkezik. Ez alól kivétel, ha a Kormányrendeletben meghatározott építési tevékenységet az ott előírt feltételek megléte esetén a tevékenység jellegének megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakmunkás felelős műszaki vezető irányítása nélkül is végezhet. E tevékenység végzése során felel a 40. § (2) bekezdés b)-e) pontjában foglaltak betartásáért.

A bejelentés módja:
A kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó vállalkozások a regisztrációt segítő szoftver segítségével elektronikus úton nyújthatják be regisztrációjukat.
Ehhez be kell jelentkezniük ügyfélkapu/cégkapu regisztrációjukkal.
A nyomdai úton előállított nyomtatványon történő bejelentés befogadása megszűnt. Amennyiben a bejelentésre kötelezett nem rendelkezik számítógéppel, a BKIK Ügyfélszolgálatán kérheti munkatársak segítségét.
A bejelentést követően a változásbejelentési kérelem benyújtása ugyanezen a módon tehető meg.
A regisztráció két részből áll: kötelezően kitöltendő és önkéntesen megadható adatok közléséből. A nem kötelező jellegű adatok közlése a nyilvántartási szám kiadását nem befolyásolja, azonban a közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel.
A bejelentő által közölt, a nyilvántartásban szereplő adatok valódiságát mind az építésfelügyeleti hatóság, mind az MKIK, valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák ellenőrizhetik.
A benyújtott regisztrációs kérelmek csak az igazgatási szolgáltatási díjnak az MKIK elkülönített számláján történő jóváírását követően bírálhatók el.
Az 5.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat – díjmentesen – a Barion rendszeren keresztül történő bankkártyás fizetéssel, vagy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Gránit Banknál vezetett 12100011-10639690 számú számlájára, a vállalkozás adószámának feltüntetésével tehető meg.
A nyilvántartásba vételről a nyilvántartási szám közlésével az MKIK Építésügyi Regisztrációs Irodája írásbeli értesítést küld. A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása nyilvános, az az interneten az MKIK weblapjáról (https://knyr.mkik.hu/Kivreg/Nyilvantarto/Kereses ) szabadon elérhető.
A vállalkozó kivitelezői nyilvántartás tartalmazza a bejelentő által közölt adatokon túl
·       a bejelentő nyilvántartási számát,
·       a nyilvántartási szám hatályának kezdetét,
·       a bejelentő elektronikus levélcímét,
·       telefaxszámát, illetve telefonos elérhetőségét,
·       ha fenti adatok nyilvánosságra hozatalához a bejelentő hozzájárult,
·       az MKIK -hoz vagy építésfelügyeleti hatósághoz beérkezett panaszok és kivizsgálásuk megállapításait,
·       az építésifelügyeleti, a munkaügyi, a munkavédelmi biztonsági ellenőrzések eredményét,
·       az eljáró hatóságok jogerős határozatainak rendelkező részeivel,
·       a nyilvántartásból való törlés tényét, az alapul szolgáló ok megjelölésével,
·       az MKIK által külön szolgáltatásként működtetett, a vállalkozó kivitelezők önkéntes adatszolgáltatásán alapuló – bejelentő által közölt – adatokat is.
A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása részét képezi azoknak a szolgáltatóknak a névjegyzéke, amelyeknek az építésfelügyeleti hatóság, vagy a nyilvántartásból való törlésével az MKIK jogerősen megtiltotta a vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatását.
 E-mail elérhetőség: kivreg@mkik.hu
 
Átalakult az https://www.e-epites.hu/ weboldal. A portálon minden építésügyi alkalmazás egyetlen belépéssel elérhetővé válik, megteremtve ezzel az egykapus ügyintézés lehetőségét.
Az építőipari kivitelezői regisztrációt, valamint a már regisztrált vállalkozás adatainak módosítását ezen a linken teheti meg. 
Az építési naplót a 2013. október 1. napját követően induló kivitelezések esetében elektronikusan kell vezetni. Az e-építési napló alkalmazás az alábbi linken érhető el: https://enaplo.e-epites.hu/enaplo/
Minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint a közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni.
A REGISZTRÁCIÓ FELTÉTELE: ÜGYFÉLKAPU
Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere, mely a https://magyarorszag.hu Kormányzati Portálon található. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri belépéssel biztonságosan kapcsolatba léphessenek elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel.
 AZ E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ ALKALMAZÁSBAN KÖTELEZŐ REGISZTRÁLNI
Az e-építési napló alkalmazásban mindazon felhasználóknak regisztrálniuk kell, akik az adott építési naplóban bejegyzési vagy betekintési joggal rendelkeznek.
Az építtetők számára nem kötelező az e-építési napló alkalmazás használata, így a regisztráció sem, hiszen meghatalmazott útján is eljárhatnak.
Jogszabályban előírt feladataik ellátásához a kivitelezőnek, a felelős műszaki vezetőnek és a műszaki ellenőrnek rendelkeznie kell e-építési napló regisztrációval.
Az e-építési napló alkalmazás felhasználója csak természetes személy lehet. Az e-építési napló alkalmazásban nincs lehetőség jogi személyek regisztrációjára. Ha jogi személy építtetőként szeretné használni a rendszert, úgy azt a nevében eljáró cégjegyzésre jogosult személy vagy meghatalmazott útján teheti meg.
AZ E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ REGISZTRÁCIÓ MENETE
1.lépés a személyes adatok megadása
Az e-építési napló alkalmazásba történő első belépéskor Ügyfélkapus azonosítást követően kell kitölteni a „Saját adatok” / „Személyes profil” menüpont alatt megjelenő online űrlapon a személyes adatokat. Az e-napló alkalmazásban nincs mód az Ügyfélkapunál megadott és ott tárolt adatoktól eltérő név használatára.
2. lépés a kamarai adatok kitöltése
A „Saját adatok” / „Kamarai adatok” menüben adható meg a kamarai tagsággal kapcsolatos adatait, úgymint a kamara neve és a kamarai azonosító. Lehetőség van több jogosultságot rögzíteni. A kamarai azonosító később módosítható vagy törölhető.
A kamarai adatok kitöltése és elmentése csak a szakmagyakorlók számára kötelező. A kamarai adatokat az építtetőnek nem kell kitöltenie!
3. lépés a képviselt cégek adatai
Szakmagyakorlóként a „Saját adatok” /„Képviselt cégek” menüpont alatt rögzíthetőek a képviselt cég hivatalos adatait. Az adott képviselt cég adatai mindaddig módosíthatók/törölhetők, ameddig szerepkör-osztás még nem hivatkozik rá.
A saját „adóazonosító jel” rögzítése a „saját vagy hozzátartozó részére történő munkavégzés” esetén szükséges.
Egyéni vállalkozás esetén, a „Cég megnevezése” mezőben a saját nevet kell rögzíteni, amely mögé ajánlott az EV, azaz „egyéni vállalkozó” kiegészítést írni.
Amennyiben építtető meghatalmazottjaként használja az alkalmazást, a képviselt jogi személy (cég, egyesület, alapítvány, önkormányzat stb.) adatait nem itt kell megadni, hanem a készenlétbe helyezési kérelem benyújtása során kitöltendő online űrlapon.
NAPLÓ ÜGYFÉL JEL (NÜJ)
A Napló Ügyfél Jel (NÜJ) személyes azonosító az e-napló rendszerben. Nem szerkeszthető, első bejelentkezéskor automatikusan adja az alkalmazás.
A NÜJ szám Ügyfélkapus belépést követően az alkalmazás fejlécének jobb felső sarkában látható, illetve a „Saját adatok” /”Személyes profil” menüben tekinthető meg.
Az e-építési napló android alkalmazáson történő elérése: https://www.e-epites.hu/android/
Az e-építési napló ios alkalmazáson történő elérése: https://www.e-epites.hu/ios/
HIBABEJELENTŐ
Amennyiben az e-napló kitöltése során informatikai hibát tapasztal használja az alábbi online űrlapot: https://visszajelzesek.e-epites.hu/.
Események
Regisztrált vállalkozások országos keresője
Tovább