Hatósági ellenőrzés

Hatósági ellenőrzés

A hatósági ellenőrzést a területi kamara olyan szakirányú oktatást folytató gazdálkodó szervezetek esetében végzi el, amelyek korábban benyújtották a nyilvántartásba vételi kérelmüket, pozitív elbírálásban részesültek, vagyis duális képzőhellyé váltak. A szakirányú oktatás hatósági ellenőrzését az oktatás időszaka alatt, a képzésre vonatkozó jogszabályi feltételek betartásának vizsgálata céljából kerül sor. Az ellenőrzésnek és az ennek keretében tartott szemle kiterjed a minőségirányítási rendszer működtetésének tanulmányozására, melynek naprakésznek, követhetőnek kell lennie.

A hatósági ellenőrzés elrendelését a területi kamara az alábbi esetekben végzi:

 • éves ellenőrzési terv alapján hivatalból (nyilvántartásba vétel után 2 évvel),
 • a szakképző intézmény vagy a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő (gyám) írásbeli megkeresése alapján,
 • a szakképzésért felelős miniszter kezdeményezésére, valamint
 • a nyilvántartásban szereplő duális képzőhely írásbeli megkeresésére alapján.

 

A hatósági ellenőrzése keretében tartott szemle során az alábbiak kerülnek ellenőrzésre a gazdálkodó szervezetnél:

 • rendelkezik-e a szakirányú oktatás folytatására meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, különös tekintettel a szakmai és vizsgakövetelmények, illetőleg a képzési és kimeneti követelmények teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak meglétére,
 • a szakirányú oktatást a szakmára kiadott a szakképzési kerettanterv, illetőleg a Képzési és Kimeneti Követelmények szerint folytatja-e,
 • a duális képzőhely a szakképzési munkaszerződésben vállalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz-e,
 • továbbá az alábbi feltételek teljesülésére:
  • a szakoktató alkalmazási feltételeire,
  • a képzésben résztvevők létszámkapacitására,
  • a tanulói terhelésre,
  • a tanulói kedvezmények, tanulói juttatás, munkabér és egyéb juttatások biztosítására,
  • az adott képzésre jellemző tanulói munka- és balesetvédelemre,
  • a foglalkozási napló vezetésére,
  • az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó rendelkezésekben foglaltak betartására.

A duális képzőhely szakirányú oktatástól való eltiltásának esetei:

 • Pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulás vagy költségtérítés elfogadása: A gazdálkodó szervezet nem kérhet, és nem fogadhat el a képzésben részt vevő tanulótól (és gyámjától) semmilyen pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulást vagy költségtérítést.
  • 10 napon belüli visszafizetési kötelezettség, legfeljebb 5 évre való eltiltás
 • A foglalkozási napló vezetésének elmulasztása: Amennyiben a duális képzőhely a foglalkozási napló vezetését elmulasztja, ellenőrzésének rendjét megszegi.
  • közigazgatási bírság, ismételt mulasztás esetén: 3 évre való eltiltás (érintett telephelyre vonatkozólag)
 • A tanuló programtantervtől való elmaradása: A tanuló szakmai felkészültségében, tanulmányi előmenetelében hátrányt okozó programtantervtől való eltérés esetén. A szakképző intézmény (tudomásszerzés után) köteles az illetékes területi kamarát értesíteni.
  • legfeljebb 5 évre való eltiltás
Események
Regisztrált vállalkozások országos keresője
Tovább