Turizmus és Vendéglátás Osztály

Turizmus és Vendéglátás Osztály

Turizmus és Vendéglátás Osztály

Az V. osztály az osztályautonómia keretében látja el mindazokat a köz- és célfeladatokat, amelyek az adott ágazat, tevékenység-, illetve tevékenységcsoportok általános gazdasági érdekeinek a kamarán belüli megjelenítéséhez szükségesek annak érdekében, hogy a BKIK saját hatáskörében és illetékességi területén, kamarai szinten egyeztetett módon képviselhesse valamennyi gazdálkodó szervezet általános érdekeit.
“Ennek érdekében feladata általában:
- Átfogó szakmai tevékenységet érintő jogszabálytervezetek, gazdasági előterjesztések véleményezése, jogszabály-módosítások kezdeményezése;
– Az osztály tagjainak általános és speciális gazdasági érdekképviselete;
– Az átfogó szakmai terület tevékenységének figyelemmel kísérése, átfogó elemzése, javaslattétel a kamarai testületek, illetve állami – önkormányzati szervek felé;–
Aktív részvétel a Kereskedelmi Tagozat munkájában;–
A Kamara vezető testületei megbízása, illetve jóváhagyása alapján részvétel az önkormányzati, a kamarai elnökségi munkabizottságok és ad-hoc bizottságok munkájában;
– Együttműködés és információcsere a BKIK kerületi tagcsoportjaival.”
 

Mit teszünk?

Az V. Turizmus, Vendéglátás Osztály 2016. évi munkaterve

AZ OSZTÁLY MŰKÖDÉSE

Osztályülést évente minimum egyszer össze kell hívni. Osztályülést akkor is össze kell hívni, ha a tagvállalkozások képviselőinek egytizede a napirendi pontok megjelölésével írásban kezdeményezi. Az osztályülés összehívásáról az osztályelnök (a Tagozati tikárság részvételével), az Alapszabályban illetve a Tagozati SzMSz-ben meghatározottak szerint gondoskodik, arról hangfelvételt és jegyzőkönyvet készíttet. Az osztályülés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

Az osztályelnökség szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik. Az elnökség összehívásáról az osztályelnök gondoskodik. Az osztályelnökség akkor tekinthető határozatképesnek, ha a vezetőségi tagok legalább fele plusz egy fő jelen van. Az osztályelnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, az elnök gondoskodik jegyzőkönyv elkészítéséről

KIEMELT FELADATOK

Az V. Osztály feladatának tekinti a Budapest fővárosi turizmus fejlesztését, a külföldi és belföldi vendégforgalom eredményeinek javítását.

2016-ban kiemelt feladatának tekinti az alábbi kérdésekkel való elmélyült foglalkozást, egyeztetést:

 • cafeteria rendszer aktuális kérdései, változásai. Ebben a kérdésben az első lépések megtörténtek: levelet küldött az osztályelnök a Varga és Seszták miniszter uraknak, melyben hangsúlyozta a SZÉP kártya készpénzre váltásának negatív hatásait a szálloda és vendéglátóipar vállalkozásai számára, és körkérdést intézett e témában a tagvállalkozások felé.
 • a szerzői jogvédő rendszer átláthatóbbá tétele érdekében tett erőfeszítéseket folytatni kell, össze kell gyűjteni a jelenlegi rendszer „károsultjai” véleményét és közvetíteni az illetékesek felé,
 • parkolóhely megváltás problémáinak rendezésére irányuló törekvéseket folytatni kell,
 • a dunai hajózás aktuális kérdései megvitatása, a fővárosi turizmus szereplői közötti kommunikációs problémák enyhítése érdekében, a vizes VB-re való tekintettel, turisztikai munkabizottság létrehozása – felelős Jung Csaba,
 • a turisztikai és az azt kiszolgáló vállalkozások kedvezményes lehetőségei témában erőteljesebb kommunikáció – felelős Gál Gábor
 • a Társasági adó törvényben foglalt, filmalkotás, előadó-művészeti szervezet, és látvány-csapatsport támogatására, támogatási megállapodás alapján, a társasági adó terhére nyújtható anyagi támogatás, mint TAO csökkentő tétel népszerűsítése – felelős Nyers Alex, MSZO

ÁLTALÁNOS FELADATOK

 Tagvállalkozóink érdekeinek képviseletét, ill. az ezekért történő lobbi mind fővárosi, mind országos szinten. Ehhez elengedhetetlen az együtt gondolkodás, a tagvállalkozók véleményének, javaslatainak megismerése. Az Osztály ezért törekszik a tagvállalatokkal minél szorosabb kapcsolat kialakítására. Ez lehet közvetlen megkérdezés, tájékoztatók, kerekasztalok megszervezése, ill. a tagozati honlap igénybe vétele.   Továbbra is igyekszik az Osztály a napi aktualitásokra érzékenyen és gyorsan reagálni.

Az üléseken az osztály SzMSz-ében meghatározott feladatokon túl, a kamarai, tagozati szintű témák, valamint az osztály tagvállalkozóit érintő szakmai kérdések kerülnek megvitatásra (pl.: jogszabály-tervezetek véleményezése, javaslatok kidolgozása).

RENDEZVÉNYEK FÓRUMOK KONFERENCIÁK

Az Osztály a rendezvényeivel, szakmai programjaival erősíteni kívánja a szakmát, annak érdekeinek képviseletét, az osztály tagjai üzleti kapcsolatai bővítését. Tervezett Osztály-programok:

 • vállalkozóink rendszeres tájékoztatása a turizmust érintő pályázati lehetőségekről
 • Idegenvezető világnap és konferencia megszervezése 2016 februárjának utolsó hétvégéjén – új lehetőségek bevonásával.
 • Részvétel külföldi idegenforgalmi turisztikai kiállításon, vásáron.
 • A Magyar Turizmus ZRT-vel az együttműködés szorosabbra vonása, közös, turizmust elősegítő rendezvények szervezése
 • BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft-vel ismételt kapcsolat felvétel, együttműködés
 • rendszeres megbeszélések és találkozások a turizmus fejlesztésével foglalkozó szervezetekkel
 • a kiemelt feladatokban megfogalmazott célok érdekében találkozókon, egyeztetéseken való részvétel
 • a vállalkozások számára szakmai fórumot, tájékoztatók, konferenciák szervezése aktuális témákban

EGYÜTTMŰKODÉS, KAPCSOLATTARTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

Az Osztály el kívánja érni, hogy komoly szakmai erőt képviseljen, ennek érdekében szoros kapcsolatot ápol, ill. épít ki a turizmus  tekintetében döntéshozó szervezetekkel, így különösen

 • Fővárosi Közgyűlés
 • Fővárosi Turisztikai Kerekasztal
 • MKIK Turisztikai Kollégiuma
 • kiemelten az április 25-ével létrejött Magyar Turisztikai Ügynökség, amit Bienerth Gusztáv felügyel kormánybiztosi rangban. Az ügynökség vezetője Guller Zoltán

Továbbá együttműködés

 • Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft
 • Szakmai szövetségek, társszervezetek

SZAKMAI OSZTÁLYOK

Az V. Osztályhoz tartozóan az alábbi szakmai osztályok jöttek eddig létre:

Hajózási Stratégiai Szakmai Osztály V. Osztály HSO 2014.05.19
Cukrászok és Vendéglátók Szakmai Osztály IV-V. Osztály CV 2013.10.01
Művészeti Szakmai Osztály V. Osztály MSZO 2013.12.16

 

Kereskedelmi Tagozat Elnökségi döntése alapján alakulóban:

Egészség Szépség Turizmus Szakmai Osztály (külső, tagozat-közi)

A szakmai osztályok működését az erőteljesebb érdekképviselet érdekében erősíteni kell. A Hajózási Stratégiai SZO és a Művészeti Szakmai Osztály magas szintű tevékenységet folytat, de a Cukrászok és Vendéglátók Szakmai Osztály működését javítani kell.

Budapest, 2016. május 3.

Bornemisza Milkós
osztályelnök s.k.

 

Tisztségviselők

 
V. Turizmus, Vendéglátás Osztály Elnöksége
 
Osztályelnök  
Bornemisza Miklós G.A.P. Urbis Consulting Kft.
   
Osztályalelnök  
Gál Gábor Hotelinfo Kft.
   
Osztályelnökségi tag  
Dr. Koncz Tiborné
 Katherin Travel Utazási Iroda 
Gulyás József Aktiv Hotels International
Bazsó Ildikó Amadeus Kft.
Dr. Garabits Károly
Baross 97 Kft
Hejduk Tamás HT Invest ZRT
Paraczkyné Budai Erika Unlimited Travel Kft
   
Küldöttek  
Bornemisza Miklós G.A.P. Urbis Consulting Kft
Szatmáry-Jähl Angéla Mátyás Központ Kft
Tománné Kovács Edit Trendal Kft.
Bodzsár Frigyesné
VI-VII Kerületi Vállalkozásfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
Csordás Imre
Hotel Aquarius Kft.
   
Pótküldöttek:
 
Bazsó Ildikó Amadeus Kft
Gál Gábor Hotelinfo Kft.