Tájékoztató a regisztrációról

Tájékoztató a regisztrációról

menüTájékoztató a regisztrációról

Tájékoztató az építőipari kivitelező vállalkozások kamarai regisztrációjáról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 39. § (3) alapján üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozó kivitelezői tevékenység) az folytathat,

aki rendelkezik a kormányrendeletben (191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet) meghatározott feltételekkel és az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenti.

Az építőipari kivitelezési tevékenység csak olyan felelős műszaki vezető irányításával folytatható, aki a kivitelezési tevékenység szakirányának megfelelő jogosultsággal és egyéb feltételekkel, továbbá az építési tevékenységet végzők vonatkozásában közvetlen utasítási joggal rendelkezik. Ez alól kivétel, ha a Kormányrendeletben meghatározott építési tevékenységet az ott előírt feltételek megléte esetén a tevékenység jellegének megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakmunkás felelős műszaki vezető irányítása nélkül is végezhet. E tevékenység végzése során felel a 40. § (2) bekezdés b)-e) pontjában foglaltak betartásáért.

Minden vállalkozó kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó vállalkozás és egyéni vállalkozó köteles az erre irányuló szándékát a vállalkozó kivitelezői névjegyzéket vezető Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához (MKIK) bejelenteni. Köteles továbbá az EGT tagállamokból, a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező valamennyi szolgáltató határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő vállalkozó kivitelezői tevékenységét az MKIK -hoz bejelenteni.

A kivitelezői tevékenységüket megkezdő vállalkozások a kivitelezői tevékenység megkezdését követő, legkésőbb 5 munkanapon belül kötelesek a névjegyzékbe történő felvételüket az MKIK-nál kezdeményezni.

A bejelentés módja:

A kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó vállalkozások a regisztrációt segítő szoftver segítségével elektronikus úton nyújthatják be regisztrációjukat.

Ehhez be kell jelentkezniük ügyfélkapu/cégkapu regisztrációjukkal.

A nyomdai úton előállított nyomtatványon történő bejelentés befogadása megszűnt. Amennyiben a bejelentésre kötelezett nem rendelkezik számítógéppel, a BKIK Ügyfélszolgálatán kérheti munkatársak segítségét.

A bejelentést követően a változásbejelentési kérelem benyújtása ugyanezen a módon tehető meg.

A regisztráció két részből áll: kötelezően kitöltendő és önkéntesen megadható adatok közléséből. A nem kötelező jellegű adatok közlése a nyilvántartási szám kiadását nem befolyásolja, azonban a közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel.

A bejelentő által közölt, a nyilvántartásban szereplő adatok valódiságát mind az építésfelügyeleti hatóság, mind az MKIK, valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák ellenőrizhetik.

A benyújtott regisztrációs kérelmek csak az igazgatási szolgáltatási díjnak az MKIK elkülönített számláján történő jóváírását követően bírálhatók el.

Az 5.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat – díjmentesen – a Barion rendszeren keresztül történő bankkártyás fizetéssel, vagy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Gránit Banknál vezetett 12100011-10639690 számú számlájára, a vállalkozás adószámának feltüntetésével tehető meg.

A nyilvántartásba vételről a nyilvántartási szám közlésével az MKIK Építésügyi Regisztrációs Irodája írásbeli értesítést küld. A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása nyilvános, az az interneten az MKIK weblapjáról (https://knyr.mkik.hu/Kivreg/Nyilvantarto/Kereses ) szabadon elérhető.

A vállalkozó kivitelezői nyilvántartás tartalmazza a bejelentő által közölt adatokon túl

·       a bejelentő nyilvántartási számát,

·       a nyilvántartási szám hatályának kezdetét,

·       a bejelentő elektronikus levélcímét,

·       telefaxszámát, illetve telefonos elérhetőségét,

·       ha fenti adatok nyilvánosságra hozatalához a bejelentő hozzájárult,

·       az MKIK -hoz vagy építésfelügyeleti hatósághoz beérkezett panaszok és kivizsgálásuk megállapításait,

·       az építésifelügyeleti, a munkaügyi, a munkavédelmi biztonsági ellenőrzések eredményét,

·       az eljáró hatóságok jogerős határozatainak rendelkező részeivel,

·       a nyilvántartásból való törlés tényét, az alapul szolgáló ok megjelölésével,

·       az MKIK által külön szolgáltatásként működtetett, a vállalkozó kivitelezők önkéntes adatszolgáltatásán alapuló – bejelentő által közölt – adatokat is.

A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása részét képezi azoknak a szolgáltatóknak a névjegyzéke, amelyeknek az építésfelügyeleti hatóság, vagy a nyilvántartásból való törlésével az MKIK jogerősen megtiltotta a vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatását.

 E-mail elérhetőség: kivreg@mkik.hu

 

Átalakult az https://www.e-epites.hu/ weboldal. A portálon minden építésügyi alkalmazás egyetlen belépéssel elérhetővé válik, megteremtve ezzel az egykapus ügyintézés lehetőségét.