Kötelező kamarai regisztráció

A gazdasági kamarák köztestületi formában, nem állami szervként működnek. Tevékenységüket és gazdálkodásukat is törvény szabályozza. Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely a gazdasági kamarákról szóló 1991. évi CXXI. törvényt is módosította.

A törvénymódosítás értelmében az egyéni és társas vállalkozások számára – néhány nevesített kivételtől eltekintve - 2012 óta kötelező a kamarai regisztráció. A kamarai nyilvántartás célja, hogy ennek segítségével a vállalkozások gazdálkodásával, tevékenységével kapcsolatos olyan adatbázis jöhessen létre, amely javítja az üzleti forgalom biztonságát, valamint a vállalkozások és a kormányzat számára egyaránt hasznosítható információkat tudjon nyújtani. A kérelmező a nyilvántartásba vételről elektronikus értesítést kap.

Nem kell nyilvántartásba vetetnie magát és kamarai hozzájárulást díjat fizetnie annak az egyéni vállalkozónak, aki magán-állatorvosi, ügyvédi, egyéni szabadalmi ügyvivői, közjegyzői vagy önálló bírósági végrehajtói tevékenységet végez, illetve azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény hatálya alá tartoznak. Szintén nem kell regisztrálniuk a szakmai – pl. orvosi, építész – kamarákban természetes személyként nyilvántartott tagoknak, amennyiben szakmájukat nem vállalkozói formában gyakorolják.

A budapesti székhelyű vállalkozásoknak a bejegyzésüket követő 5 napon belül, az egyéni vállalkozóknak a bejegyzés időpontjában a BKIK-nál kell kezdeményezni kamarai nyilvántartásba vételüket. Ez történhet online felületen keresztül, vagy a kamara honlapjáról letöltött nyomtatvány beküldésével postai úton, illetve személyesen a BKIK ügyfélszolgálatán. A nyilvántartásba vételt meghatalmazás birtokában ügyvéd is kezdeményezheti. Az adatlap kitöltéséhez további információk itt találhatóak:
/hu/ugyintezes/gazdalkodo-szervezetek-kotelezo-kamarai-regisztracioja/gyakori-kerdesek-a-regisztracioval-kapcsolatban

A regisztrációval egyidőben, majd azt követően minden év március 31-ig meg kell fizetni az évi 5000 forintos forintos kamarai hozzájárulást is.

A kamarai hozzájárulást 2022. január 1-jét követően a Gktv. módosítása miatt a már létező és az újonnan alakuló vállalkozásoknak is a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának kell megfizetni a Gránit Banknál vezetett 12100011-10639683 számú bankszámlájára. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a  vállalkozás 11 számjegyű adószámát a befizetés beazonosítása érdekében. (Nemzetközi számlaszám: HU90 1210 0011 1063 9683 0000 0000, SWIFT kód: GNBAHUHB).

Amennyiben a vállalkozásnak a 2021. december 31. napját megelőző időszakra vonatkozóan hátraléka van a kamarai hozzájárulás megfizetése vonatkozásában, úgy azt változatlanul a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: BKIK) felé kell megfizetni a Budapest Banknál vezetett 10102086-02614500-02003005 számú számlaszámra. Külföldről a HU37 1010 2086 0261 4500 0200 3005, SWIFT KÓD: BUDAHUHB nemzetközi számlaszámra lehet az utalást teljesíteni.

A befizetés történhet személyesen a BKIK Krisztina körúti ügyfélszolgálatán, átutalással, vagy a kamarai ügyfélszolgálaton igényelhető postai csekken. Átutalás esetén a közleményben fel kell tüntetni a vállalkozás adószámát. A kamarai hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján elszámolható

A kamarai hozzájárulás befizetése törvényi kötelezettség, elmulasztása esetén a NAV adók módjára behajthatja azt.

Ha a vállalkozás adataiban változás következik be, annak bejelentésére ugyancsak 5 nap áll rendelkezésre a kamara felé. Ha az egyéni vállalkozó jogviszonyát január 1-jén már szünetelteti, az adott évre kamarai hozzájárulást csak a tevékenység újbóli megkezdését követő 5. napon kell fizetnie. Ha egész évben szünetelteti tevékenységét, arra az évre kamarai hozzájárulást nem kell fizetnie.

Ha egy társas vállalkozás felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, az eljárás lezárultáig díjfizetésre kötelezett.

A nonprofit cégek a kamarai törvény értelmében gazdálkodó szervezetnek minősülnek, így rájuk is vonatkozik a regisztráció és a hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége. Mentesülnek viszont a kötelező regisztráció alól a bíróság által nyilvántartásba vett szervezetek: az alapítványok, egyesületek, szövetségek.

A kamarai hozzájárulásból finanszírozzák a kamarai közfeladatok ellátását. Emellett a regisztrált budapesti vállalkozók ingyenesen igénybe vehetnek bizonyos szolgáltatásokat is. A BKIK tanácsadást biztosít gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; pályázatfigyelő szolgáltatást működtet, és elősegíti az üzleti partnerkeresést is.

Fontos tudni, hogy a kamarai hozzájárulás megfizetése nem jelent kamarai tagságot, az továbbra is önkéntes alapon, tagdíj megfizetése mellett létesíthető.


A BKIK ügyfélszolgálat elérhetősége és nyitvatartási ideje:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

 

Postacím: 1535 Budapest,  Pf. 903.

 

Központi telefonszám: +36 (1) 488 2000

 

E-mail

 

 

  Hétfő: 9.00 – 15.00

  Kedd: 9.00 – 15.00

  Szerda: 9.00 – 15.00

  Csütörtök: 9.00 – 15.00

  Péntek: 9.00 – 13.00

Események
Regisztrált vállalkozások országos keresője
Tovább