Társas vállalkozási formák

Mielőtt vállalkozást alapítana, vagy abba betársulna, mérje fel az abban folytatni kívánt tevékenység tőke és egyéb erőforrásigényét, a befektetés várható megtérülését, üzleti és anyagi kockázatát, és hogy e kockázatból ésszerűen mennyi vállalható, mert ezek ismeretében határozható meg, melyik vállalkozási forma felel meg legjobban e sajátosságoknak.

De a megfelelő vállalkozási forma megválasztása attól is függ, hogy a vállalkozást saját maga egyedül vagy másokkal társulva működtetné, vagy csak a tőkéjét kívánja befektetni, anélkül, hogy tevőlegesen közreműködne a vállalkozás tevékenységében.

A választáshoz jó tisztában lenni a különböző vállalkozási formák előnyeivel és hátrányaival is.

Ha a tőke, egyéb erőforrás biztosításához a társaság tartozásaiért felelősséget vállalni és tevékenységében közreműködni nem kívánó üzlettárs bevonása szükséges, arra a betéti társaság vagy a korlátolt felelősségű társaság alkalmas.

A közkereseti vagy a korlátolt felelősségű társaság vagy a szövetkezet a megfelelő választás, ha egyenrangú felek közös vállalkozói tevékenység folytatására anyagi hozzájárulásuk mellett egymással üzlettársként társulva kívánnak közösen vállalkozni.

Ha tőkéjének befektetési céllal keres megfelelő megtérülést biztosító vállalkozást, akkor arra betéti társaság kültagjaként vagy Kft. tagjaként illetve részvénytársaság részvényeseként is mód van, Kft. és részvénytársaság egyszemélyes társaságként is alapítható.

Gazdasági társaság

A gazdasági társaságok üzletszerű – az egyszemélyes társaság kivételével – közös gazdasági tevékenység folytatására, a tagok vagyoni hozzájárulásával létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyekben a tagok a nyereségből közösen részesednek, és a veszteséget közösen viselik.

A társaság nyeresége a tagokat vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg, és a veszteséget is ilyen arányban kell viselniük. A tagot nem lehet a nyereségből vagy a veszteség viseléséből kizárni.

Gazdasági társaság alapító vagy csatlakozó tagja, tulajdonosa természetes és jogi személy is lehet.

A társaság tagja a jegyzett tőkéhez való hozzájárulása arányában résztulajdonosa a társaságának, de a társaság vagyonának a társaság, mint jogképes jogi személy az egyedüli tulajdonosa, a társaság vagyonával a tag sajátjaként nem rendelkezhet!

A gazdasági társaságok között van korlátlan és korlátozott vagyoni felelőségű tagsággal járó is.

A korlátolt felelősség megvédi a tag magánvagyonát, ha a vállalkozás olyan piaci, üzleti körülmények miatt válik fizetésképtelenné, amelynek nem okozója, hanem maga is elszenvedője.

Cég egyszerűsített cégeljárás keretében szerződésminta alapján készült létesítő okirattal is alapítható.

A cég alapításához, bejegyzéséhez jogi képviselő közreműködése szükséges.

Nem kell illetéket és közzétételi költségtérítést fizetni, az egyéni cég, a közkereseti társaság a betéti társaság és a korlátolt felelősségű társaság bejegyzése esetén.

Az olyan társaság, melynek van korlátlan felelősségű tagja tetszőleges összegű jegyzett tőkével megalapítható.

Az egyéni vállalkozótól eltérően gazdasági társaság jogilag nem szünetel akkor sem, ha abban bármely okból semmilyen tevékenység nem folyik és emiatt a társaságnak bevétele sincs, a könyvvezetési, beszámolási, bevallási, adó- és járulékfizetési kötelezettségeket, ekkor is teljesíteni kell, a társaság bankszámláját is fent kell tartani.

A társaság az egyszerűsített végelszámolás kivételével csak költséges végelszámolási, vagy felszámolási illetve kényszertörlési eljárás lefolytatása révén szüntethető meg.

Gazdasági társaság közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság formájában alapítható.

A közkereseti társaság (kkt.) tagjai a társaság részére gazdasági tevékenységének céljára vagyoni hozzájárulást teljesítenek, és a társaságnak a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségeiért korlátlanul és egyetemlegesen helytállnak.

Ügyvezető csak a társaság egy vagy több a tagok gyűlése által ügyvezetőnek kijelölt, megválasztott tagja, vagy akár minden tag is lehet.

A betéti társaság (bt.) tagjai a társaság részére gazdasági tevékenységének céljára vagyoni hozzájárulást teljesítenek, és közülük legalább egy beltagként a társaságnak a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségeiért korlátlanul a többi beltaggal egyetemlegesen köteles helytállni, míg legalább egy másik tag (a kültag) a társaság kötelezettségeiért nem tartozik helytállási kötelezettséggel.

Ügyvezetésre minden beltag jogosult, és a társaság tevékenységében egyéb módon is közreműködnek.

A kültag csak speciális esetben lehet a társaság vezető tisztségviselője.

A korlátolt felelősségű társaság (kft.) előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul. A törzsbetét a tag vagyoni hozzájárulása, amely 100 ezer forintnál nem lehet kevesebb. A törzsbetétek összege a törzstőke, amely 3 millió forintnál nem lehet kevesebb. A társaság kötelezettségeiért a tag nem köteles helytállni.

A tag a társaság tevékenységében nem köteles részt venni, de abban személyes közreműködést vállalhat, társaságával munkaviszonyt is létesíthet.

Az egy vagy több ügyvezetőt a taggyűlés választja meg, ügyvezető olyan személy is lehet, aki nem tagja a társaságnak.

A részvénytársaság előre meghatározott számú és névértékű részvényből álló alaptőkével működik. Az összes részvény névértékének összege a részvénytársaság alaptőkéje. A részvényes kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. A részvénytársaság kötelezettségeiért a részvényes nem köteles helytállni.

A tőzsdére bevezetett részvénytársaság a nyilvánosan működő részvénytársaság (nyrt.), melynek alaptőkéje nem lehet kevesebb 20 millió forintnál.

A tőzsdére be nem vezetett részvénytársaság a zártkörűen működő részvénytársaság (zrt.) melynek alaptőkéje nem lehet kevesebb 5 millió forintnál.

A részvénytársaság ügyvezetését a 3 tagú igazgatóság látja el.

Nyilvános részvénytársaságnál az igazgatóság mellett felügyelő bizottság is működik, vagy helyettük igazgatótanács irányít.

Ha a Zrt. alapszabálya így rendelkezik, az igazgatóság jogait vezető tisztségviselőként vezérigazgató gyakorolja.

Részvénytársaság különböző részvényfajtákat is kibocsáthat.

A kibocsátható részvényfajták:

  • elsőbbségi részvény,
  • dolgozói részvény,
  • előre meghatározott mértékű kamatra jogosító kamatozó részvény,
  • a részvénytársaság vételi jogát, a részvényes eladási jogát biztosító visszaváltható részvény,
  • törzsrészvény.

Az elsőbbségi részvény más részvényfajtával szemben a részvényesnek osztalékra, vagyonfelosztásból való részesedésre, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó, szavazati joggal összefüggő elsőbbséget, elővásárlási jogot, vagy ezek közül egyszerre több félét is biztosíthat.

Szövetkezet

A szövetkezet a tagok vagyoni hozzájárulásából álló tőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, a tagok gazdasági és társadalmi szükségleteinek kielégítésére irányuló tevékenységet végző jogi személy, melynek tevékenysége értékesítésre, beszerzésre, termelésre és szolgáltatásra irányulhat.

A szövetkezet tagja természetes és jogi személy egyaránt lehet.

A tag vagyoni hozzájárulásra és az alapszabályban meghatározott személyes közreműködésre köteles.

A szövetkezet kötelezettségeiért a tag nem köteles helytállni.

A szövetkezet egyes tagjainak vagyoni hozzájárulása nem haladhatja meg a tőke 15%-át, a nem természetes személy tagok vagyoni hozzájárulásának összege nem haladhatja meg a tőke harmadát.

A szövetkezet ügyvezetését háromtagú igazgatóság látja el, az igazgatóság mellett felügyelő bizottság is működik.

 

A jelen összefoglaló anyagnak nem célja mindazon szakmai ismeretek kimerítő jellegű bemutatása, hanem a teljesség igénye nélkül, tájékoztatási céllal kívánunk a vállalkozásoknak segíteni. Esetleges további kérdés esetén forduljanak bizalommal a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarához a tudastar@bkik.hu e-mail címen vagy keresse fel könyvelőjét, vagy jogi képviselőjét. A Kamara nem tudja szavatolni, hogy egyedi ügyekben a hatóságok a tájékoztatásban elhangzott szakmai véleménnyel azonos álláspontot képviselnek, ezzel kapcsolatosan a felelősségét kizárja.

Események
Regisztrált vállalkozások országos keresője
Tovább