Munkavállalók képzését célzó támogatás (GINOP PLUSZ-3.2.1-21)

2024-03-06 14:29
A pályázatok benyújtására 2024. június 30-ig van lehetőség.

A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül 3. szakasz

Támogatás célja

A támogatás célja, hogy a feltételeknek megfelelő vállalkozásoknak továbbadott támogatást nyújtson a munkahelyi képzések megvalósításához, ezzel növelve a termelékenységüket. Ennek érdekében a munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján támogatást kaphatnak.

A harmadik Hirdetményszakasz a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok munkavállalóinak szóló képzések finanszírozását segíti, különös tekintettel az energiaintenzív ágazatokban foglalkoztatott munkavállalókra.

                                                                                                                     

Pályázók köre

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

Mikro-, kis- és középvállalatok, valamint nagyvállalatok, amely:

§  rendelkezik legalább egy lezárt, beszámolóval alátámasztott teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele).

§  Egy lezárt, beszámolóval alátámasztott teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel nem rendelkező vállalkozás abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, amennyiben magas energiaintenzitású termelésben érintett ágazatokban végzi és az alábbi feltételek teljesülnek:

-      a magas energiaintenzitású ágazathoz tartozó főtevékenység legkésőbb 2023.07.31-ig bejegyzésre került és

-      a munkáltató vállalja, hogy a vállalkozását fenntartja és az eredményesség mérési vizsgálat időpontjában a vállalkozás főtevékenysége továbbra is a magas energiaintenzitású termelésben érintett ágazatba tartozik.

§  Minden magas energiaintenzitású ágazatban fő tevékenységet végző vállalkozás esetében elvárás, hogy legalább egy zöld átálláshoz kapcsolódó képzést is valósítson meg.

 

 Jogi forma

Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe, kettős könyvvitelt vezető egyéni cég és egyéni vállalkozás.

 

A képzésbe vonható munkavállalókra vonatkozó feltételek:

§  Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább 3 fő, míg nagyvállalatok esetében legalább 8 fő képzése szükséges.

 

 Támogatható tevékenységek köre

 Támogatható képzés típusok:

1.    Szakmai ismeretre irányuló képzés

Olyan képzés, amely az Szktv. szerinti szakképesítésre felkészítő szakmai képzés vagy részszakmára felkészítő szakmai oktatás, vagy valamely foglalkozás, munkakör, vagy munkatevékenység magasabb szintű végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.

Példák:

§  létesítmény energetikus (szakképesítés)

§  raktárvezető (szakképesítés)

§  gyártósori eszközök szerelése (munkafolyamat)

 

2.    Soft skill képzés

Olyan, gazdasági ágazattól független, a munkaerő-piacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák megszerzésére, vagy fejlesztésére irányuló képzés, amely részszakmához, szakképesítéshez, nyelvi, vagy informatikai képzettséghez nem, vagy csak részben köthető kompetenciák fejlesztését célozza.

Példák:

§  projekt alapú csapatmunka

§  hatékony ügyfélszolgálati kommunikáció

§  vezetői készségek fejlesztése

§  alapkompetenciák fejlesztése

§  postcovid hatásokat feldolgozó tréning

 

3.    Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés

Olyan képzés, amely digitális technológia használatához vagy alkalmazásához szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.

Példák:

§  irodai szoftverek használata

§  CNC programozási ismeretek

§  Java programozó

 

4.    Nyelvi képzés

Az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló képzés

Példa:

§  alapfokú nyelvvizsgára felkészítő angol nyelvi képzés

 

Elszámolható költségek

  • képzési költség támogatása
  • a támogatott vállalkozás munkavállalói képzésen történő részvétele miatt kieső munkaidőre jutó bruttó bér de minimis támogatásként, valamint az energiaintenzív ágazatokban válságtámogatásként
  • a képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító költsége de minimis támogatásként választható, amely kizárólag mikro-, és kisvállalkozásnak minősülő támogatott vállalkozás esetében támogatható

 

Így a támogatás összege képzési költségből, bértámogatásból és szakmai megvalósítói költségéből áll.

A támogatás a munkavállaló egyénekre szól, az összegre a munkáltató jogosult és ez által a hatósági szerződés is a munkáltatóval köttetik.

 

Ø  Elszámolható képzési óradíjak:

A belső és külső képzésekre eltérő maximális súlyozott óradíjak vonatkoznak. A belső képzések óradíja nem haladhatja meg az azonos képzési típusba tartozó „külső” képzések maximális óradíjának 75%-át.

Képzés típusok

Max. elszámolható egy főre jutó óradíj (forint/fő)

Max. csoportlétszám / képzés

Belső képzés esetén

Vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzés esetén

 

1.      Szakmai ismeretre irányuló képzés

3281

4375

20 fő

2.      Soft skill képzés

2813

3750

3.      Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés

2344

3125

4.      Nyelvi képzés

1875

2500

10 fő

 

Ø  Egy főre jutó maximálisan elszámolható képzési költség

A maximálisan elszámolható egy főre jutó képzési költség 250 000 forint, ami az alábbi négy szempont (hátrányos helyzet vagy megváltozott munkaképesség, hátrányos helyzetű régió, kiemelt ágazat, IKT képzések) bármelyikének teljesülése esetében 350 000 forintra növelhető:

§  a képzésbe vont személy a támogatás szempontjából hátrányos helyzetű, vagy megváltozott munkaképességű. A hátrányos helyzet igazolása esetén a megnövelt keretösszeg a hátrányos helyzetűnek tekinthető vagy megváltozott munkaképességű személy(ek)re értendő. E támogatás esetében hátrányos helyzetűnek tekinthetők, aki:

a)      15 és 24 év közötti életkorú; vagy

b)      50 éven felüli személy; vagy

c)      alacsony iskolai végzettségű vagy pályakezdő (nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakmai képesítést (az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének 3. szintje), vagy a nappali tagozatos tanulmányait legfeljebb két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban.

§  a képzésbe vont személy Hátrányos helyzetű régióban dolgozik (telephely szerinti munkavégzés).

§  2022.12.31 előtt a pályázó vállalkozás cégkivonatába bejegyzett főtevékenysége alapján a cég TEÁOR kódja a kiemelt gazdasági ágazatok valamelyikébe tartozik.

§  az összes megpályázott képzés összértékének legalább 25%-át a Támogatható képzés típusok pontjában meghatározott információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzések alkotják.

Ez az elszámolható keretösszeg az összes képzési típusra együttesen értendő, az óradíj megfelelőségét figyelembe véve. Az egy főre jutó képzési költség ezt az összeget meghaladhatja, de maximum 250 000 (növelt esetben 350 000) forint számolható el.

 

Előleg igénylése:

Az előleg mértéke nem haladhatja meg a teljes megítélt támogatás maximum 50%-át, azonban előleg csak a képzési költség és szakmai megvalósítói költség támogatási összegéig nyújtható a vállalkozás kérelmére.

 

Önerő:

A támogatást igénylő rendelkezik a képzés megvalósításához szükséges önerővel, amely legalább a projekt elszámolható összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett része, erről szóló bankszámla kivonat a kérem kötelező mellékletét kell, hogy képezze. Az önerő lehet saját forrás és egyéb, az államháztartási alrendszereiből származó egyéb támogatás is.

 

Támogatás összege:

§  Mikro-, kis és középvállalkozás esetén: max. 75 millió Ft.

§  Nagyvállalat esetén: max. 150 millió Ft.

 

Támogatás mértéke:

A képzési támogatásra és bértámogatásra egyaránt érvényes támogatási intenzitások az alábbiak szerint alakulnak:

Vállalatméret

Támogatás formája

Támogatási intenzitás

Mikro-és kisvállalkozás

 

képzés esetében képzési támogatás

70%

kieső bérköltség esetében de minimis támogatás

szakmai megvalósítás költsége esetében de minimis támogatás

100%

Középvállalkozás

képzés esetében képzési támogatás

60%

kieső bérköltség esetében de minimis támogatás

Nagyvállalat

képzés esetében képzési támogatás

50%

kieső bérköltség esetében de minimis támogatás

Magas energiaintenzitású termelésben érintett ágazatokban főtevékenységet végző vállalkozások esetében

 

képzés esetén (válságtámogatás)

100%

átmenetileg –

a 2024.06.30-ig hozott támogatási döntések esetében

kieső bérköltség esetén (válságtámogatás) a vállalkozás méretétől függetlenül,

szakmai megvalósítás költsége esetében de minimis támogatás, amennyiben a vállalkozás mérete mikro-, vagy kisvállalkozás.

 

Kötelezettségek, eredményességi feltételek

§  A vállalkozások részére megítélt támogatás feltételesen vissza nem térítendő támogatás, azaz visszatérítendő támogatásnak minősül azzal, hogy a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – a képzések befejezését követő naptól számított 180. napon mért - eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá.

§  A támogatást igénylő vállalja, hogy az adott munkavállaló utolsó képzési alkalmát követő naptól számított legalább 180 napon keresztül a képzésben résztvevő munkavállalót foglalkoztatja.