Pályázat: Fókuszterületi innovációs projektek támogatása és KKV Fókuszterületi Innovációs Program

2024-05-17 06:41
Tervezetek

Fókuszterületi innovációs projektek támogatása

(GINOP Plusz 2.1.1-24)

-TERVEZET-

 

A pályázatok benyújtására várhatóan 2024 szeptemberétől lesz lehetőség.

Támogatás célja

A felhívás célja a hazai kis- és közép- és nagyvállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése, valamint a megújult társadalomgazdasági innovációs ökoszisztéma megerősítését, és a társadalmi és gazdasági hasznosítási szempontokat a megújítási elvek szellemében fókuszba helyező kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása piacképes termék, technológia, szolgáltatás fejlesztése révén. Ennek elősegítése érdekében a felhívás újdonságtartalommal rendelkező termék, technológia, szolgáltatás előállításához nyújt támogatást a hazai vállalkozások részére, ezzel is hozzájárulva a jelentős szellemi hozzáadott értékkel rendelkező versenyképes termék, technológia, szolgáltatás létrejöttéhez - összhangban az intelligens szakosodási stratégiával (S3).

A Felhívás a következő fókuszterületeken megvalósuló projekteket támogatja:

 • Az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek támogatása
 • A gazdaság zöld átmenetének és a körforgásos gazdaság kialakításának támogatása, ezen belül kiemelt célterület az energetikai és az agrár technológiák támogatása
 • Egyéb kiválósági projektek az S3 fókuszterületeken

Pályázók köre

 • kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, amelyek
 • rendelkeznek legalább három lezárt (beszámoló alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző lezárt, teljes, üzleti évben minimum 12 fő volt;
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei;

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség az alábbi feltételekkel:

 • csak a fent meghatározott vállalkozások nyújthatnak be önállóan vagy konzorciumban kérelmet;
 • a konzorcium legfeljebb 3 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt vállalkozásai;
 • konzorciumvezető nem lehet kisvállalkozás.

Kizáró okok

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

 • amely vállalkozás nem rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele;
 • amely vállalkozásnak a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 évben támogatói elállást eredményező szabálytalansága volt (döntés jogerőre emelkedés dátuma alapján).
 • amely vállalkozásnak jelen projektjének az igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes, üzleti év éves beszámoló szerinti saját tőkéjének összegét.
 • amely vállalkozásnak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti nettó árbevételének két és félszeresét meghaladja az adott vállalkozás elszámolható összköltsége,
 • amennyiben a vállalkozás által az elmúlt 3 lezárt üzleti évben jóváhagyott osztalékok összege meghaladja az ugyanezen 3 üzleti évben elért adózott eredmények, valamint az ezen 3 évet megelőző utolsó üzleti év eredménytartaléka összegének 50%-át.
 • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában;
 • amelyek nem rendelkeznek NKFI Hivatal által kiállított, „a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról” szóló 2014. évi LXXVI. törvény 36. § (1) és (3a) bekezdése szerinti minősítéssel;
 • amely projektjavaslat nem kapcsolódik a 2021 -2027 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia céljaihoz és prioritásaihoz megfogalmazott prioritásokhoz, ezen belül
 • „Az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek támogatása” fókuszterülethez nem illeszkedik a projekt
 • „A gazdaság zöld átmenetének és a körforgásos gazdaság kialakításának támogatása” fókuszterülethez nem illeszkedik a projekt
 • „Az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek támogatása” és „A gazdaság zöld átmenetének és a körforgásos gazdaság kialakításának támogatása” fókuszterületekhez illeszkedő projektek nem nyújthatnak be támogatási kérelmet.
 • amelynek fejlesztési igénye a következő TEÁOR tevékenységek alá sorolható:
 • TEÁOR 58.2 Szoftverkiadás
 • TEÁOR 61 Távközlés
 • TEÁOR 62 Információ-technológiai szolgáltatás
 • TEÁOR 63.1 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás;
 • amely vállalkozás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap keretéből finanszírozott „Fókuszterületi innováció projektek támogatása” című (2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ) pályázati felhívás - őszi és tavaszi kör is – keretéből támogatásban részesült;
 • amely vállalkozás a GINOP PLUSZ-1.1.2-21 vagy GINOP PLUSZ-1.3.1-21 valamint a GINOP Plusz 2.1.1-21 illetve GINOP Plusz 2.1.3-24 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik, vagy a támogatói döntés előtt visszalépett.
 • amely jelen felhívás keretében korábban támogatói döntést kapott. Ennek megfelelőn, amennyiben a vállalkozás az első szakaszban már támogatói döntéssel rendelkezik, úgy a második vagy a harmadik szakaszban nem jogosult támogatási kérelmet benyújtani. Egy vállalkozás csak egy kérelem keretében részesíthető támogatói döntésben (önállóan vagy konzorciumi tagként egyaránt) jelen konstrukció keretében, továbbá egy vállalkozás kizárólag egy fókuszterületre irányuló projektjavaslatot nyújthat be.

Speciális feltételek

 • A támogatást igénylőknek rendelkezniük kell az NKFI Hivatal által kiállított, „a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról” szóló 2014. évi LXXVI. törvény 36. § (1) és (3a) bekezdése szerinti minősítéssel. (a K+F tevékenységek arány meghatározását és a projekt minősítését a piaci hasznosíthatóság szempontjából is tartalmazó igazolás, miszerint a projektben elvégzett feladatok a 3.§ szerinti kutatás-fejlesztési tevékenységnek tekinthetők.)
 • A projektnek jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező új termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére kell irányulnia.
 • A fejlesztésnek minimum TRL 4-es, maximum TRL 6-os szintről kell indulnia, a megvalósítási időszak végére a minimum TRL 7-es szintet kell elérnie a felhívás mellékletét képező útmutató alapján. A TRL 7 szint elérését a záró elszámolás során kell alátámasztani.

Kötelező vállalások a projekt megvalósítása után:

 • TRL 9-es szint vállalása
 • Árbevétel vállalása
 • Oltalom vállalása
 • A projekt eredményeinek széles körben történő terjesztése (disszemináció)
 • Mentor megbízásának vagy alkalmazásának vállalása:

Egyéb kötelezettségek

 • Megvalósítási időszak: A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
 • Fenntartási időszak: a támogatást igénylő vállalja, hogy a projektmegvalósítás irányító hatóság általi befejezésétől számított 5 évig, KKV-k esetében 3 évig, a projekthez tartozó fenntartási kötelezettséget teljesíti. Amennyiben a projekt együttműködésben, konzorciumi formában kerül megvalósításra, és a projektben nem csak KKV-k vesznek részt, akkor a fenntartási kötelezettség 5 év.

Támogatható tevékenységek köre

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

 • Kísérleti fejlesztés (min. 50%)

Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából.

 • Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.
 • A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése.
 • Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.
 • A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos változtatások, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Ipari kutatás

Alkalmazott (ipari) kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja komplex rendszerek összetevőinek létrehozását, és beletartozhat a laboratóriumi környezetben vagy létező rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező környezetben történő megépítése, valamint kísérleti sorozatok gyártása, amennyiben ez az alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez szükséges.

 • A projektcéllal összhangban, a projekt fejlesztendő tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó, új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek
 • hardver és szoftver beszerzése,
 • szoftver előfizetői szolgáltatás igénybevétele,
 • projekt előkészítés,
 • projektmenedzsment,
 • anyagköltség
 • kötelezően előírt nyilvánosság,
 • iparjogvédelmi oltalomszerzés,
 • szabadalmi oltalom szerzés,
 • rezsi,
 • piacra vitel
 • horizontális tevékenységek

Támogatás mértéke

Támogatási kategória

kis-vállalkozás

közép-vállalkozás

nagy-vállalkozás

 

Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás

ipari kutatás

70%

60%

50%

 

ipari kutatás esetében, ha a projekt hatékony együttműködést foglal magában

80%

75%

65%

 

projekt eredményeinek széles körben történő terjesztése

80%

75%

65%

 

kísérleti fejlesztés

45%

35%

25%

 

kísérleti fejlesztés esetében, ha a projekt hatékony együttműködést foglal magában

60%

50%

40%

 

projekt eredményeinek széles körben történő terjesztése

60%

50%

40%

 

Csekély összegű támogatás (de minimis)

70%

 


Regionális beruházási támogatás

Észak-Magyarország, Észak-Alföld,

Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Pest

70%

60%

nem vehet igénybe

Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl

50%

40%

nem vehet igénybe

Támogatás összege: min. 300 millió Ft, max. 800 millió Ft

Konzorcium esetén az egyes konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 100 millió Ft.

Előleg: max. 30%, legfeljebb 240 millió Ft

 

KKV Fókuszterületi Innovációs Program

2024-1.1.1-KKV_FÓKUSZ

-TERVEZET-

 

A támogatási kérelmek várhatóan 2024 októberében nyújthatóak be.

A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtási határideje fókuszterületenként több szakaszban, várhatóan 2024. májusban lehetséges.

Támogatás célja

A felhívás célja olyan, érdemi és számszerűsíthető gazdasági hatást kiváltó, az inkrementális2 fejlesztésen túlmutató kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása, amelyek piacképes terméket, technológiát, vagy szolgáltatást eredményeznek, amelyek piacra vitele hozzájárul a vállalat hazai és nemzetközi versenyképességének erősítéséhez. A tervezett projektekkel szembeni elvárások:

 • jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező új termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányuljanak és
 • a fejlesztésnek minimum már befejezett TRL 4-es szintről kell indulnia, a megvalósítási idő végére a minimum befejezett TRL 7-es szintet elérve és
 • a projekt eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás üzletileg hasznosítható legyen, amelynek a projekt fizikai befejezését követő 24 hónapon belül (bármikor) el kell érnie a befejezett TRL 9-es szintet és
 • a projekt fizikai befejezését követő maximum 24 hónapon belül megszerzett iparjogvédelmi oltalmi portfóliót, szabadalom esetén a megszerzett oltalom hiányában pozitív szabadalomképességi értékelést, védjegyoltalom és a különböző mintaoltalmak (pl. formatervezési minta) esetén megszerzett oltalmat kell birtokolnia.

Pályázók köre

Kérelmet nyújthatnak be Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezők az alábbiak szerint:

 1. Jogi személyiségű- és jogi személyiség nélküli vállalkozások, amelyek
 • 113, 114, 116, 117 vagy 141 GFO kóddal rendelkeznek
 • kettős könyvvitelt vezetnek,
 • minimum 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek.
 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek, amelyek
 • 552, 559, 562, 563, 599 vagy 931 GFO kóddal rendelkeznek és
 • államilag elismert nem állami felsőoktatási intézmények vagy egyéb alapítványok és
 • kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
 1. Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek
 • 311, 312, 322, 341, 342, 381 vagy 382 GFO kóddal rendelkeznek és
 • kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
 1. Nonprofit gazdasági társaságok, amelyek
 • 572 vagy 573 GFO kóddal rendelkeznek,
 • kettős könyvvitelt vezetnek,
 • minimum 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek és
 • kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

Támogatási kérelem az „A” alprogram esetén önállóan vagy konzorciumi formában, a „B” alprogram esetén kizárólag konzorciumi formában nyújtható be.

Az „A” alprogram esetén:

 • csak az a) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő kis- és középvállalkozások nyújthatnak be önállóan támogatási kérelmet,
 • csak az a) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő kis-, közép- és nagyvállalkozások nyújthatnak be konzorciumban támogatási kérelmet,
 • nagyvállalat konzorciumvezető és konzorciumi tag is lehet, azonban amennyiben a konzorciumban nagyvállalat a konzorciumvezető, úgy a támogatás legfeljebb 50%-át igényelheti, amennyiben konzorciumi tag, úgy a támogatás legfeljebb 35%-át igényelheti.
 • a konzorcium legfeljebb 3 tagú lehet és a konzorcium tagjai nem lehetnek egymás partner és vagy kapcsolt vállalkozásai.

A „B” alprogram esetén:

 • az alprogram esetében csak konzorcium nyújthat be támogatási kérelmet,
 • konzorciumvezető csak az a) pont szerinti feltételeknek megfelelő vállalkozás lehet,
 • konzorciumi tag az a)-d) pontban foglalt szervezetek bármelyike lehet,
 • a támogatás legalább 60%-át profitorientált vállalkozásnak (3.1. a) pont) kell igényelnie mind a tervezés mind a megvalósítás időszaka alatt,
 • a támogatás legalább 20%-át kutató-tudásközvetítő szervezetnek (3.1. b-d) pont) kell igényelnie mind a tervezés mind a megvalósítás időszaka alatt,
 • amennyiben a konzorciumban nagyvállalat is részt vesz konzorciumi tagként, úgy a támogatás legfeljebb 35%-át igényelheti, mely esetben, figyelembe véve a kutató-tudásközvetítő szervezetekre vonatkozó 20%-os előírást is, a kis- és középvállalkozásoknak legalább a támogatás 45%-át kell igényelnie;
 • amennyiben a konzorciumban nagyvállalat a konzorciumvezető, úgy a támogatás legfeljebb 50%-át igényelheti, mely esetben, figyelembe véve a kutató-tudásközvetítő szervezetekre vonatkozó 20%-os előírást is, a kis- és középvállalkozásoknak legalább a támogatás 30%-át kell igényelnie;
 • a konzorcium legfeljebb 3 tagú lehet és a konzorcium tagjai nem lehetnek egymás partner és vagy kapcsolt vállalkozásai.

Kizáró okok

 • A Felhívásra kizárólag azok nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik a jelen Felhíváshoz kapcsolódóan kiállított szakmai támogató véleménnyel rendelkeznek.
 • A Felhívás keretében egy adott vállalkozás és/vagy partner-, vagy kapcsolt vállalkozásai részéről konzorciumvezetőként vagy konzorciumi tagként kizárólag egy támogatási kérelem (és ezzel összhangban szakmai vélemény iránti kérelem) nyújtható be.
 • A Felhívás keretében nem nyújthat be támogatási kérelmet az a vállalkozás, amely támogatásban részesült az alábbi pályázati felhívások valamelyikéből:
 • Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz forrásainak terhére meghirdetett Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése (GINOP PLUSZ-2.1.1-21);
 • Nemzeti Kutatási-és Innovációs Alap terhére meghirdetett „Fókuszterületi innovációs projektek támogatása” 2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ
 • „A gazdaság zöld átmenetének és a körforgásos gazdaság kialakításának támogatása” fókuszterületre nem nyújthat be támogatási kérelmet az a vállalkozás, amely részére támogatás került megítélésre az alábbi pályázati felhívások bármelyikéből:
 • A villamos energia hálózat stabilitását és rugalmasságát innovatív eszközökkel biztosító fejlesztések megvalósítása (2020-3.1.1-ZFR-VHF);
 • Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív technológia által gázenergiává (hidrogén, biometán) történő alakítását célzó fejlesztések megvalósítása (2020-3.1.2-ZFR-KVG);
 • Települések energiaellátásának biztosítása földgázhelyettesítő alternatív ellátási módok felhasználásával, valamint modern technológiák, rugalmassági szolgáltatások igénybevételével (2020-3.1.3-ZFR-TEFH);
 • Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása (2020-3.1.4-ZFR-EKM);
 • Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív elektrokémiai tárolását elősegítő fejlesztések megvalósítása (2021-2.1.1-EK);
 • Hulladékhő hasznosítását, tárolását, illetve piaci alapú felhasználását célzó fejlesztések megvalósítása innovatív hőtároló vagy átalakítási technológia által (2021-2.1.2-HŐ).
 • Nem adhat be támogatási kérelmet (és ezzel összhangban szakmai vélemény iránti kérelmet) az a vállalkozás/szervezet, amelynek Főtevékenysége az alábbi TEÁOR besorolás szerinti:
 • TEÁOR 49, 50, 51, 52, 53 – Szállítás, raktározás;
 • TEÁOR 55, 56 – Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás;
 • TEÁOR 68 – Ingatlanügyek;
 • TEÁOR 77, 78, 79, 80, 81, 82 – Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység;
 • TEÁOR 90, 91, 92, 93 – Művészet, szórakoztatás, szabadidő;
 • TEÁOR 94, 95, 96 – Egyéb szolgáltatás;
 • TEÁOR 97, 98 – Háztartás munkaadói tevékenysége, termék előállítása, szolgáltatás végzése saját fogyasztásra;
 • TEÁOR 99 – Területen kívüli szervezet

Speciális feltételek

Jogosultsági gazdasági feltételek: Az alábbi szempontok minden pályázó vállalkozás esetén külön-külön vizsgálandók, annak külön-külön is meg kell felelniük.

 1. Vállalkozásnak a szakmai vélemény iránti kérelem benyújtását megelőző, utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma nem lehet kevesebb 12 főnél.
 2. A vállalkozásnak a szakmai vélemény iránti kérelem benyújtását megelőző, utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti saját tőkéje nem lehet negatív.
 3. A vállalkozásnak a szakmai vélemény iránti kérelem benyújtását megelőző, utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti saját tőkéje nem lehet kevesebb a jegyzett/alap/törzs tőkéjénél.
 4. A vállalkozásnak a szakmai vélemény iránti kérelem benyújtását megelőző, utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti nettó árbevételének két és félszeresét nem haladhatja meg az adott vállalkozás által igényelt támogatás összege.
 5. Az A) alprogramnál konzorcium esetében a vállalkozások nettó árbevételének együttesen el kell érni a 400 millió forintot a szakmai vélemény iránti kérelem benyújtását megelőző, utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évben.
 6. A) és B) alprogramok esetében: támogatást igénylő vagy konzorcium esetén a konzorciumvezető forprofit vállalkozásnak a nettó árbevétele a szakmai vélemény iránti kérelem benyújtását megelőző, utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évben nem lehet alacsonyabb, mint 300 millió Ft.
 7. A 4), 5), 6) pontban előírt nettó árbevételre és a 8) pontban előírt osztalékra vonatkozó feltétel teljesítésétől mentesül(nek) és konzorciumvezetőként benyújthat(nak) támogatási kérelmet az 5 évnél nem régebben alapított induló vállalkozások abban az esetben, ha nem állami tulajdonú és nem partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősülő külső befektető(k)től, összesen minimum 150 millió Ft befektetést kapott 2024. január 31-ig. Állami tulajdonú befektetőnek egy kockázati tőkebefektetés esetén a kizárólag állami tulajdonban lévő tőkealap kezelőt tekintjük. További feltétel, hogy a vállalkozásból még nem fizettek osztalékot. Ezen vállalkozások maximum 400 millió Ft támogatást igényelhetnek konzorciumvezetőként a konzorciumban.
 8. A vállalkozás által az elmúlt 3 lezárt üzleti évben jóváhagyott osztalékok összege nem haladhatja meg az ugyanezen 3 lezárt üzleti évben elért adózott eredmények, valamint az ezen 3 évet megelőző utolsó teljes üzleti év eredménytartaléka összegének 50%-át. Ahol a vállalkozás csak 2 lezárt üzleti évvel rendelkezik, ott a 2 év kerül figyelembe vételre.

Fókuszterületek

A pályázat kiírójának célja a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innováció Alap 2023. évi programstratégiájában meghatározott fókuszterületek preferálása, erre figyelemmel a Felhívás a következő fókuszterületeken megvalósuló projekteket támogatja. A támogatás igénylő egy területet jelölhet meg.

 1. Az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek
 2. A gazdaság zöld átmenetének és a körforgásos gazdaság kialakításának támogatása
 3. A gazdaság és társadalom digitális átmenetének támogatása
 4. Egyéb támogatható tevékenységek

 

Kötelező vállalások a projekt megvalósítása után:

 • Árbevétel vállalása
 • TRL szint vállalása
 • Oltalom vállalása
 • Mentor megbízásának vagy alkalmazásának vállalása

Egyéb kötelezettségek

 • Megvalósítási időszak: A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 24 hónap, az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek fókuszterületen megvalósuló projekt esetében pedig vagy 24 hónap vagy 36 hónap.
 • Fenntartási kötelezettség: A Kedvezményezettet a projekt fizikai befejezését követően kezdődő 2 teljes naptári év, amennyiben regionális beruházási támogatás kategórián igényel támogatást, úgy a projekt fizikai befejezését követően kezdődő 3 teljes naptári év fenntartási kötelezettség terheli. Amennyiben a konzorciumon belül, valamely kisvállalkozás vagy középvállalkozás regionális beruházási támogatás kategóriában igényel támogatást, úgy a 3 éves fenntartási kötelezettség a teljes konzorciumra vonatkozik.

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek

 • I. Kísérleti fejlesztés (min. 50%)

A meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Alkalmazott (ipari) kutatás

Tervezett kutatás vagy célzott vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja komplex rendszerek összetevőinek létrehozását, és beletartozhat a prototípusok laboratóriumi környezetben vagy létező rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező környezetben történő megépítése, valamint kísérleti sorozatok gyártása.

 1. Eszközbeszerzés

A projekt keretében vállalt fejlesztésekhez kapcsolódó eszközök beszerzése.

 1. Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek

Jelen pontban foglalt tevékenységek illetve költségek csak átalány alapú elszámolásként nyújthatók be. A tevékenység keretében a következő kutatás-fejlesztést támogató résztevékenységek valósíthatók meg: hardver és szoftver beszerzése, szoftver előfizetői szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment (koordináció), kötelezően előírt nyilvánosság (tájékoztatás), iparjogvédelmi oltalomszerzés, általános költség (rezsi), közbeszerzési tevékenység, minősített mentor tevékenyég igénybevétele és piacra vitel, konferencián illetve kiállításon való részvétel, személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint piackutatás.

Területi korlátozás

A projekt megvalósításának helyszíne: a pályázó(k) a szakmai vélemény iránti kérelem benyújtásáig bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Támogatás mértéke:

 

Kis-vállalkozás

Közép-vállalkozás

Nagy-vállalkozás

Kutatás-fejlesztési

projektekhez nyújtott

támogatás

Alkalmazott (ipari) kutatás

70%

60%

50%

Alkalmazott kutatás, ha a projekt hatékony együttműködést foglal magában vagy a projekt eredményeit széles körben terjesztik

80%

75%

65%

Kísérleti fejlesztés

45%

35%

25%

Kísérleti fejlesztés, ha a projekt hatékony együttműködést foglal magában vagy a projekt eredményeit széles körben terjesztik

60%

50%

40%

Regionális beruházási támogatás

Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban

50%

40%

nem vehet igénybe

Észak-Magyarország - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye és Heves vármegye kivételével -, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl - Baranya vármegye kivételével -, és Pest tervezési-statisztikai régióban

70%

60%

nem vehet igénybe

Baranya vármegyében, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében és Heves vármegyében

80%

70%

nem vehet igénybe

Budapest esetében

0%

nem vehet igénybe

De minimis támogatás

70%

Támogatás összege:

 • minimum 300 millió Ft
 • maximum 800 millió Ft

Amennyiben a pályázat felkeltette figyelmét, keresse Goodwill Consulting Kft.munkatársait!

Budapesti iroda telefonszáma: +36-70-492-5411

Goodwill Consulting Kft.