Pályázat: Munkásszállások a versenyszférában (MKSZ-VSZ)

2024-05-17 06:26
A pályázatok benyújtására 2024. május 7-től 2024. szeptember 30-ig van lehetőség.

Támogatás célja

A „Munkásszállások a versenyszférában” elnevezésű munkaerőpiaci program célja 80–200 férőhelyes munkásszállások kialakításának, építésének ösztönzésével javítani a munkaerő-áramlás lehetőségét azokban a térségekben, ahol nincs számottevő munkaerő-tartalék. A program szempontjából a munkásszállás fogalma a következő: munkásszállás a kedvezményezett tulajdonát képező olyan szálláshely, amely lakóhelyiségenként legalább egy, a munkaadóval határozatlan idejű vagy időtartamban nem korlátozott, határozott idejű munkaviszonyban lévő magánszemély elhelyezésére szolgál. A munkaadó a kedvezményezett vagy a kedvezményezettel szerződéses jogviszonyban álló, a térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező, vagy ott tevékenységet folytató munkaadó.

Pályázók köre

 • Mikro-, kis- és középvállalkozás, valamint nagyvállalkozás, amely
 • legalább három lezárt teljes üzleti évvel rendelkezik, és
 • a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évben legfeljebb 12 000 munkavállalót foglalkozatott (kapcsolt- és partnervállalkozásokkal egybeszámított foglalkoztatotti létszámot szükséges figyelembe venni)
 • gazdasági társaságnak minősül (közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság)

Speciális feltételek

Támogatás annak a gazdasági társaságnak nyújtható, amely:

 • a beruházással érintett ingatlan tulajdonjogát legkésőbb a támogatási szerződés megkötésének időpontjáig megszerzi,
 • rendelkezik a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékkal;
 • vállalja, hogy a támogatási igényben megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, vagy a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza,
 • az építendő munkásszállás terveivel rendelkezik, és a munkásszállás azokból megállapíthatóan megfelel a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek;
 • a támogatással megvalósuló munkásszálláson
 • a térség munkaadóinak munkavállalói számára a munkaadókkal vagy közvetlenül a munkavállalókkal kötött bérleti szerződések alapján szállást nyújt, és a munkásszállás férőhelyeinek legalább 85%-át kitevő létszámú munkavállaló elszállásolására vonatkozóan a munkaadókkal a támogatási igény benyújtását megelőzően szerződést köt, vagy
 • a munkásszállás férőhelyeinek legalább 85%-át kitevő létszámú, vele munkaviszonyban álló munkavállaló számára szállást nyújt, és erre vonatkozóan nyilatkozatban kötelezettséget vállal,
 • az előző két pont esetén az elszállásolt munkavállalók létszámának legalább 50%-a magyar munkavállaló;
 • a beruházás költségeinek legalább 25%-át önerőként, saját forrásból biztosítja;
 • a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évben legfeljebb 12 000 főt foglalkoztatott;
 • rendelkezik legalább 3 lezárt teljes üzleti évvel, és a 3 lezárt üzleti évben az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye nem negatív.
 • Támogatás a támogatási igény benyújtását megelőzően megkezdett beruházási projekthez nem igényelhető.
 • Vállalatcsoport részeként tevékenykedő gazdasági társaság számára a támogatás abban az esetben nyújtható, ha a támogatást igénylő, vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt teljes üzleti évvel.
 • Regionális beruházási támogatás igénybevétele esetén ingatlanfelújításhoz kizárólag abban az esetben nyújtható támogatás, amennyiben a beruházás induló beruházásnak minősül. Induló beruházásnak minősülhet többek között az a beruházás, amely során a projekt megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan eredeti funkciója a felújítást követően lényegi módon megváltozik (pl. volt szovjet laktanyából, iroda- vagy raktárépületből stb. munkásszállás lesz), tehát funkcióváltás szükséges. A munkásszállások kialakításához nyújtható támogatás vonatkozásában nem minősül funkcióváltásnak, ha a munkásszállás megvalósításának helyszínéül szolgáló ingatlan eredetileg szálláshely-szolgáltatási funkciót töltött be (pl. hotelként, panzióként stb. funkcionált).

A projekt megvalósítási ideje:

 • A beruházást meglévő ingatlan felújítása esetén, annak megkezdésétől számított másfél éven belül, új munkásszállás építése esetén két éven belül szükséges befejezni.
 • A támogatott beruházási projekt megvalósításának végső határideje 2027. október 31.
 • A projektzáró beszámolók benyújtásának végső határideje 2027. december 31.

Támogatható tevékenységek köre

Támogatás legalább 80, de legfeljebb 200 munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakításához nyújtható. Kivételes és indokolt esetben támogatás nyújtható 200-nál több munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakításához is, azonban a támogatás maximális összegének meghatározásakor ebben az esetben is legfeljebb 200 férőhely vehető figyelembe.

A program keretében vissza nem térítendő támogatás nyújtható

 • új ingatlan építéséhez vagy a munkásszállás kialakítására alkalmas meglévő ingatlan felújításához szükséges építési költségekhez, valamint
 • a támogatott beruházási projekt célját szolgáló, beépített bútornak minősülő új tárgyi eszközök beszerzéséhez.
 • Beépített bútornak minősül az ingatlanba állagsérelem nélkül el nem választható módon beépítésre került tárgyi eszköz, amely az ingatlan részét képezi.
 • Új tárgyi eszközök beszerzésére a támogatási összeg legfeljebb 5%-a használható fel.

 

Támogatás mértéke: a regionális támogatási térkép szerint a következő maximális támogatási intenzitások alkalmazandók:

Beruházás megvalósításának helye szerinti tervezési-statisztikai régió/vármegye

Mikro- és kis-vállalkozások

Közép-vállalkozások

Nagy-vállalatok

Észak-Magyarország régió (kivéve: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye és Heves vármegye)

70%

60%

50%

Dél-Dunántúl régió (kivéve: Baranya vármegye)

Észak-Alföld régió

Dél-Alföld régió

Pest vármegye

Közép-Dunántúl régió

50%

40%

30%

Nyugat-Dunántúl régió

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye és Heves vármegye

75%

70%

60%

Baranya vármegye

Önerő: min. 25%

Támogatás összege

A támogatás maximális mértékének megállapítására az alábbi két szempont együttes figyelembevétele alapján kerül sor:

 • Egy m2-re jutó támogatás maximális összege
 • munkásszállás építése esetén 671 000 Ft
 • munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén 480 000 Ft
 • Egy munkásszállási férőhelyre jutó támogatás maximális összege
 • munkásszállás építése esetén 6 710 000 Ft
 • munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén 4 800 000 Ft

Előleg: max 75% igényelhető, két részletben

Amennyiben a pályázat felkeltette figyelmét, keresse a Goodwill Consulting Kft. munkatársait!

Budapesti iroda telefonszáma: +36-70-492-5411