Pályázatfigyelő - KKV kapacitásbővítő támogatás (tervezet)

A pályázatok benyújtására várhatóan 2024. I. negyedévben lesz lehetőség.

Támogatás célja

A program célja a munkaerő-intenzív gazdaságélénkítés ösztönzése a négy leghátrányosabb magyarországi régióban működő, jelen gazdasági körülmények között is növekedésre képes mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítésének támogatásán és a zöld és digitális átálláshoz való alkalmazkodás segítésén keresztül.

Pályázók köre

Támogatott vállalkozások azon KKV-k lehetnek, amelyek

 • rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
 • a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.

Az a KKV nyújthat be pályázatot, amely vállalja, hogy a négy leghátrányosabb helyzetű magyarországi régióban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl) működő, bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén legalább 1 fő (15-64 év közötti) munkavállalóval bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak 2023. augusztus havi átlagos statisztikai állományi létszámához képest a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie.

 • Olyan új munkavállaló alkalmazásához igényelhető támogatás, akinek a felvételt megelőző hónapban nem volt munkából származó jövedelme.
 • Támogatás minimum 1 fő, maximum 10 fő foglalkoztatásához igényelhető.
 • Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke új munkavállalónként 2 467 920 Ft.
 • A vállalkozásnak 30 % önrészt, állami támogatástól mentes saját forrást kell biztosítania, így a megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 70%-a lehet.
 • Új munkavállalók vonatkozásában a KKV-nek a támogatott foglalkoztatást követő továbbfoglalkoztatási kötelezettsége van.
  • A támogatott foglalkoztatás ideje maximum 6 hónap,
  • a nem támogatott továbbfoglalkoztatási kötelezettség ideje 4 hónap.

Támogatható tevékenységek köre

A foglalkoztatás-bővítéssel érintett munkavállalók foglalkoztatása esetén:

 • személyi jellegű ráfordítások:
  • munkabér és jogszabályban meghatározott bérpótlékok,
  • a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó, figyelemmel a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvénykeretében igénybe vett adókedvezményre.
 • a munkahely létrehozásához kapcsolódó eszközbeszerzés (új eszközök beszerzése beleértve a szállítást, üzembe helyezést, betanítást, amely közvetlenül az eszközhöz kapcsolódik), online marketing és felhőalapú üzleti szolgáltatásvásárláshoz kapcsolódó költségek, a zöld átálláshoz kapcsolódó horizontális tevékenység szolgáltatási költségei, valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság a támogatott bérköltség maximum 30%-a mértékéig.

Elszámolható költségek

 • a munkavállaló bérköltsége 6 hónapig (bruttó 400.000 Ft/fő/hó és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó), valamint
 • a bérköltség 30%-át kitevő mértékig
  • eszközbeszerzés,
  • a digitális átállás ösztönzése érdekében online marketing és felhőalapú üzleti szolgáltatásvásárlás,
  • a zöld átálláshoz kapcsolódó horizontális tevékenység szolgáltatási költségei,
  • nyilvánossági költségek.

Projekt területi korlátozása

 • A foglalkoztatásbővítés a vállalkozás kevésbé fejlett régióban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl) bejegyzett székhelyén, új telephelyén vagy fióktelepén kell, hogy megvalósuljon.
 • A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától per- és igénymentesnek kell lennie (kivéve, ha a vállalkozás az igény jogosultja), továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. Bérelt telephely esetén határozatlan idejű, vagy legalább a továbbfoglalkoztatási időszak végéig szóló bérleti szerződéssel kell a vállalkozásnak rendelkeznie. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenységek elvégezhetők a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra

Támogatás mértéke: max. 70%

Támogatás összege:

 • Támogatás minimum 1 fő, maximum 10 fő foglalkoztatásához igényelhető.
 • Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke új munkavállalónként 2 467 920 Ft.