Üzletember, nagyvállalkozó nagy lépése…

2024-07-02 11:26
Nagy Elekkel, a BKIK elnökével készített interjút a Minőségi Borok Ételek Magazin

Nagy Eleket márciusban újra a Budapes­ti Kereskedelmi és Iparkamara elnökévé választották, az azt megelőző csonka és egy teljes ciklus lejárta után. 2022 őszén készített az MBÉ magazin exkluzív interjút aktuális elnöki elképzeléseiről, terveiről. Így nyilatkozott: „egy kamarai vezető ak­kor tud igazán hiteles és sikeres lenni, ha a szervezeti munkájában hasznosítani képes aktív vállalkozói tapasztalatait és széles kapcsolatrendszerét.” Újraválasztása nyo­mán adódik nyitó konklúziónk: úgy tűnik, hitelessége töretlen…

– Ha jól emlékszem erre a beszélgetés­re, azt is megkérdezte, meglehetősen sűrű elfoglaltságom közepette hogyan tudok időt szakítani egy ilyen fontos választott hi­vatásra. Röviden próbáltam válaszolni: „csi­nálok magamnak”... – mondja mosolyogva meglehetősen sűrű tavaszi hónapok után, így a nyári szabadságok időszaka előtt. – A hitelesség megítélése sokféle módon mérhető, de valójában egy életút adhatja rá meg a teljeskörű választ. Milyen valaki emberként, üzletemberként, mecénásként, és megpróbálja lelkiismerete szerint legjob­ban elvégezni a dolgát, immáron közéleti emberként. Őszintén szólva, ha a hiteles­ségről kérdez, valóban felötlik bennem az életem. Honnan indultam, milyen nevel­tetést kaptam, hol tanulhattam, milyen szárnyaló sikerekben volt részem és letag­lózó emberi-üzleti kudarcokon mentem át. Nagyon sommásan azt mondhatom, a nekem szabott küldetésemet próbálom teljesíteni! A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara életem részévé vált már 1995 és 2000 között, amikor különböző tisztsége­ket, többek között alelnökit is betöltöttem. Aztán hosszabb kihagyás következett, ami­ről csak annyit mondhatok: volt más elfog­laltságom rendesen… De visszatértem: 2018 óta elnökként vezetem a szervezetet. Fél évtized során létrejövő hatékony bel­ső adminisztratív szervezet és széleskörű külső szakmai partneri rendszer épült ki. Fontos kitörési pontként határoztuk meg: a megyei kamarákkal kölcsönös előnyökön alapuló, sikeres együttműködéseket hoz­zunk létre. Hogy ez mennyire sikerült, azt az elmúlt fél esztendő eseményei is megerő­síthetik. Több olyan BKIK szakmai progra­mot szerveztünk, amelyik országos kisugár­zású volt. Ez generáló hatással van az egész BKIK működésére, korábban soha nem látott komplexitást és aktivitást értünk el a kamarai, üzleti, mi több, diplomáciai, nemzetközi kapcsolatrendszerek építé­sében. Aktuális és talán jelzésértékű, hogy személyes meghívásomra Budapestre ér­kezett és Orbán Viktor miniszterelnökkel is találkozott az Egyesült Államok korábbi, mostani aspiráns elnökének fia, Donald Trump Jr. üzeletember, többek között népszerű televíziós sztárriporter is, sikeres szakíró, aki a BKIK gazdasági konferencián nagysikerű előadást tartott, sőt a BKIK és az MCC együttműködés keretében a Mathi­as Corvinus Collegiumba is ellátogatott. Alapkérdésére visszatérve: emberként, vál­lalkozóként és kamarai elnökként csakis a hitelesség képviseletével lehet valódi si­kert elérni!

A kocka el van vetve, ringbe száll a Ma­gyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöki pozíciójáért. „Nagy étvágyú” lenne?

– Egészen másról van szó, inkább arról a bizalomról beszélnék, amit márciusi elnökké választásom alkalmával a bu­dapesti küldöttgyűlés részéről kaptam, no meg a biztatást más területi kamarák részéről – mondja. – Ha az ember belevág valamibe, erdélyi, kolozsvári gyökerekkel rendelkező magyarként mondom, a végé­re kell járni. A felkérést tisztelettel elfogad­tam, mert meggyőződésem: az országos kamarai rendszer működését illetően változásra van szükség, hogy az valóban hatékony, koordinált, a területi kamarák ál­tal elfogadott stratégia mentén, tervezett módon működjön a jövőben. A Budapes­ti és Kereskedelmi Iparkamara mögött sikeres időszak áll! Érthetően erre a pil­lérre támaszkodva szeretném tovább­építeni lehetséges elnöki stratégiámat. A hihetetlen gyors piaci változásokra, így a háború és a világ átrendeződése köze­pette a lehető leggyorsabb, összehangolt válaszokat szükséges adnunk, ugyanis avállalkozásoknak nem tudományos fej­tegetésekre, hanem konkrétumokra van szükségük. Természetesen ehhez nagyon fontosak a felmérések, megfelelő kutatá­sok. Nagy értéke a magyar gazdaságnak, hogy a jövőben az eddigieknél is jobban, erősebben számíthatunk építkezésünk nyomán a területi kamarákra és a régiós vállalkozásokra. Olyan országos kamarát célszerű kialakítani, amely folyamatos mé­résekkel, adatokkal alátámasztott javasla­tokkal képes segíteni a kormányzat mun­káját. A BKIK elmúlt egy évben szervezett, országos kamarai kitekintésű programjai bebizonyították számomra, hogy minden területi kamarának van olyan példaértékű tevékenysége, amely adaptálható a többi kamarában. Azt is őszintén bevallhatom, személy szerint is inspirált ez a legutóbbi, ha úgy tetszik felfokozott, magas hőfokú időszak! Rengeteget tanultam ezeken a találkozókon és tisztán kirajzolódott ben­nem: a területi kamarákban felhalmozott tudás és tapasztalat átgondolt összehan­golása egy más dimenzióba tudná emelni Magyarországon a kamarai tevékenység hasznosságát.

Az előrelépéshez, a kitűzött célok meg­valósításához ütőképes, felkészült csapat szükséges. A BKIK működési szerkezete, korszerű struktúrája – remélem, jól gon­dolom – a Magyar Kereskedelmi és Ipar­kamara tervezett szervezetének egyfajta erőképe lehet...

Inkább a tapasztalatokat lehet jól felhasználni. Azt viszont nem szabad el­felejteni, hogy még a legjobb szervezeti rendszer közepette is az elnöknek vezet­nie kell a kamarát! – fogalmaz nyomaté­kosan. – Az általános elnök feladata pe­dig az elnök helyettesítése, így az érdeke ugyanúgy összkamarai, mint az elnöké. Az operatív szervezetben a főtitkári szerve­zet alatt jönnek létre a szakmai igazga­tóságok. Az MKIK tisztségviselői vezetői köre fontos, hogy le tudja fedni területi­leg és szakmailag is az MKIK működését. Minden gazdasági zónának szükséges egy-egy alelnöki képviselet. Ki kell alakí­tani a tisztségviselők felelősségét az MKIK igazgatóságok szakmai munkájáért. A kollégiumok szerepét újra kell gondolni, figyelembe véve a jól működő kollégiu­mok gyakorlatát, aktívabbá, gyakorlatibbá kell tenni. Indokolt egy MKIK központi „think-tank” létrehozása. Feladata rend­kívül fontos! A mikro-, kis- és közepes vál­lalkozások problémáinak és a megoldási lehetőségek ismerete a globális és orszá­gos folyamatok tanulmányozása, ehhez kapcsolódó javaslatok, ötletek megfogal­mazása.

Ha címszavakban is, de térjünk vissza még programjának lényegéhez, amelyet eljuttatott a különböző területi kamarák vezetőségének.

– A szolgáltató kamara gondolatiság és annak gyakorlata arra utal: a kamara, „alap és emelt” szinten szolgáltat A kom­petencia tartalmakat egységes országos vagy regionális kompetencia központ szolgáltatja. A tudás alapú kamara, nagyon röviden az osztrák WIFI modell, magyar­országi igények szerinti adaptációja le­het. A területi kamarák informálisan vagy formálisan kialakított, igény szerint zóná­kon, régiókon keresztül történő operatív önkormányzati típusú, tehát nem felülről vezérelt koordinálása. Kardinális terület: valódi vállalkozói érdek artikulációra van szükség a vállalkozókkal konzultáló kamarán keresztül.    

Nagy életút – tartalommal

Sokatmondó olvasmány az az összefoglaló, amire már hi­vatkozott Nagy Elek országos kamarai elnökjelölt emberi, üzletemberi, mecénási múltjáról, tevékeny­ségéről. Lehetetlen egy ilyen interjú keretein belül mindezeket még csak nagyon szűrten is felsorolni! Erdélyben, Kolozsváron született, Bukarestben szerzett építőművész diplomát, melyet a Bu­dapesti Műszaki Egyetem Építészmérnök Karán, illetve az Iparművészeti Főiskola Belsőépítész Karán honosított.

A Közgazdasági Tudományegyetemnek a London Business Schoollal közösen szervezett Master of Business Admi­nistration szakán is diplomát vehetett át.

1989-ben alapította meg első vállalkozását, 1996 óta csak saját cégeiben tevékenykedik. 2009 óta a Monacói Herceg­ség magyarországi tiszteletbeli konzulja. Családi alapítvá­nyának a tulajdonában van a transzparens cégstruktúrával működő Lex Holding Zrt. a hazai gazdasági élet egyik meg­határozó, magyar tulajdonban lévő cégcsoportja. Három meghatározó leányvállalattal: BÁV Aukciósház és Záloghitel Zrt, Inforg Ingatlanforgalmazó, Hasznosító és Fejlesztő Zrt, és a Főtaxi Zrt, amely néhány hónapja birtokolja a magyar­országi Ubert is.

Édesapja, a Kossuth díjas író, Méhes György, akinek emléke előtt tisztelegve nővérével együtt megalapította a Méhes György – Nagy Elek irodalmi alapítványt a Kárpát-medencei, különösen a határon túli magyar kultúra ezen belül is a magyar irodalom kiemelt támogatása érdekében.

Erős Kinga a Magyar Író Szövetség el­nökének szavai szerint a Baumgarten ala­pítvány óta ez a legnagyobb irodalmat támogató magánalapítvány magyar hon­ban.

2014-ben alapította meg Erdélyben az Erdélyi Hagyományok - Tradiții Transil­vane alapítványt, melynek kulturális célokra odaadományozta Erdély egyik legnagyobb várkastélyát, a gyalui várkas­télyt. A várkastélyt viszontagságos körül­mények között történt felújítást követően idén május 17-én adták át ünnepélyes kö­rülmények között.

A Wikipédia összefoglalója további ér­dekességekkel szolgálhat, most egyetlen momentumot ragad ki a szerkesztő, ami talán üzenet jellegű lehet: „Fiatalon sokat sakkozott. Román ifjúsági bajnokságon bronzérmet, 1977-ben Bukarest egyete­mi bajnoki címét szerezte meg, 1981-ben 2163-as Élő-pontszámig jutott.”

Kíváncsiak vagyunk, mi lesz a következő lépé­se?

Kiss Dezső Péter

Minőségi Borok Ételek Magazin