Szakmai vizsgáztatás

Szakmai vizsgáztatás

ÁGAZATI ALAPVIZSGA

A szakmai vizsgák jogszabályi hátterét A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szabályozza.

A szakképző intézményben a szakirányú oktatást az ágazati alapoktatás előzi meg. Az ágazati alapoktatás magában foglalja az adott ágazat közös szakmai tartalmait a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint. Az ágazati alapoktatás kizárólag szakképző intézményben szervezhető meg.

 Ágazati alapoktatást

  • a technikum kilencedik és tizedik évfolyamán,
  • szakképző iskolában a kilencedik évfolyamon,
  • kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítésben (érettségi végzettséggel, valamint második szakmatanulás esetében beszámítás, felmentés nélkül) a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.

Az ágazati alapoktatás ágazati alapvizsgával zárul, amely állami vizsga, a tanulóknak az adott ágazatban történő munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudását és kompetenciáit országosan egységes eljárás keretében méri. Az ágazati alapvizsga az adott ágazatba tartozó valamennyi szakma tekintetében azonos szakmai tartalmát a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg.  (A tanuló csak a sikeres ágazati alapvizsga birtokában léphet magasabb évfolyamba, vehet részt a duális képzésben, köthet szakképzési munkaszerződést. Az ágazati alapvizsga lebonyolítására a tanulmányok alatti vizsga szabályait kell alkalmazni.

A vizsga elnökét a területileg illetékes gazdasági kamara delegálja, a vizsgabizottság többi tagja a szakképző intézményben dolgozó oktatók közül kerül felkérésre. Az ágazati alapvizsga teljesítése az év végén adott bizonyítványba bejegyzésre kerül, ez meghatározott munkakör betöltésére való alkalmasságot is igazol. A tanulók a sikeres ágazati alapvizsgát követően a szakképző intézményben külön felvételi eljárás nélkül folytathatják tanulmányaikat azzal, hogy az általuk választott szakmáról az ágazati alapoktatás során az igazgató által meghatározott időszakon belül kell nyilatkozniuk. A sikertelenül vizsgázó tanulók magasabb évfolyamra nem léphetnek.

Nem kell ágazati alapvizsgát tennie és az ágazati alapvizsga eredményét sikeresnek kell tekinteni annak, aki korábbi tanulmányai, előzetesen megszerzett tudása, illetve gyakorlata beszámításával vesz részt a szakmai oktatásban, ha beszámított előzetes tudása magában foglalja az ágazati alapvizsga követelményeit. Ez azt jelenti, hogy ezzel a beszámítással ágazati alapvizsga nélkül is elkezdhető a szakirányú oktatás.

Letölthető dokumentumok:

 

 

SZAKMAI VIZSGÁK

A szakmai vizsgák jogszabályi hátterét A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szabályozza.

 A szakmai vizsga állami vizsga, amely az adott szakmára speciálisan előírt szakmai ismeretek elsajátítását országosan egységes eljárás keretében méri.

Szakmai vizsga csak a szakképző intézményekben oktatott, Szakmajegyzékben szereplő szakmák (valamint azok műhelyiskolában vagy felnőttképzők által oktatott részszakmái) esetén tehető. Szakmai vizsga csak akkreditált vizsgaközpontban tehető le, szakmai vizsgát csak akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

 A szakmai vizsga részei

a) interaktív vizsga (számítógép alkalmazását igénylő központi vizsga)

b) projektfeladat (gyakorlati vizsgatevékenység)

 A szakmai vizsga vizsganapjai

A szakmai vizsgát február-március, május-június és október-november hónapban lehet tartani. A részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát az akkreditált vizsgaközpont által meghatározott időpontban lehet tenni.

Az interaktív vizsgatevékenység országos központi vizsganapjait a szakképzésért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közzétett közleményében határozza meg, míg a projektfeladat vizsgaidőpontjáról az akkreditált vizsgaközpont dönt.

A vizsgabizottság 3 tagból áll, amelynek

  1. mérési feladatokat ellátó tagja végzi a vizsgázó tudásának felmérését,
  2. ellenőrzési feladatokat ellátó tagja (vizsgafelügyelő) felel a szakmai vizsga szabályszerűségéért,
  3. értékelési feladatokat ellátó tagja minősíti a vizsgázó teljesítményét.

A vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját (vizsgafelügyelő) a szakmai vizsga helyszíne szerint területileg illetékes gazdasági kamara delegálja, delegálás hiányában az akkreditált vizsgaközpont bízza meg.

A vizsgafelügyelő, illetve a vizsgabizottság további tagja nem lehet az, aki a vizsgázó szakmai vizsgára történő felkészítésében részt vett, vagy a vizsgázó hozzátartozója. A vizsgafelügyelő és a vizsgabizottság további tagja csak olyan személy lehet, aki a vizsgán megszerezhető szakma oktatásához jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik.

Feladatai:

a.     a szakmai vizsga megkezdése előtt ellenőrzi a szakmai vizsga előkészítését, a szükséges szakmai, tárgyi és személyi feltételeket, az egészséges és biztonságos vizsgakörülmények meglétét,

b.     ellenőrzi a vizsgán felhasznált dokumentumokat (vizsgajegyzőkönyv, feladatleírások, ülésrend, a vizsga adatainak rögzítését biztosító dokumentumok, tűz- és munkavédelmi oktatás jegyzőkönyve, stb.), formai, tartalmi megfelelőségüket (alkalmasak-e az értékelési folyamathoz szükséges adatok, időpontok, információk rögzítésére) – e feladatba bevonhatja az érintett vizsgabizottsági tago(ka)t is 

c.      tájékoztatja a vizsgázókat az egyes vizsgatevékenységek előtt az őket érintő döntésekről, tudnivalókról,

d.     vezeti a vizsgát, felügyeli a vizsga folyamatának jogszerűségét, a nyugodt, biztonságos feladatvégzést biztosító feltételek folyamatos meglétét,

e.     felügyeli a jegyzőt, gondoskodik a szabályszerű iratokról, hitelesítésükről,

f.       ellenjegyzi az értékelési folyamat eredményének dokumentumait, jóváhagyja a vizsgajegyzőkönyvet.

 A szakmai vizsgán lebonyolításra kerülő vizsgatevékenységek helyszínéről, valamint az időpontjáról és a szakmai vizsgával kapcsolatos további tudnivalókról az akkreditált vizsgaközpont - a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább hét nappal - tájékoztatja a vizsgafelügyelőt.

A vizsgafelügyelő díjazását az akkreditált vizsgaközpont saját hatáskörében határozza meg.

Letölthető dokumentumok:

Kapcsolódó jogszabály:

A szakképzésről szóló 2019. év LXXX.törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7) Korm. rendelet

Részletes információért keresse a BKIK vizsgadelegáló referensét:

Dencsikné Horváth Imelda

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: +36 30 473 1368

Email: dencsikne.horvath.imelda@bkik.hu